Bakgrund till ekonomisk skada

Sedan den nya järnvägstrafiklagen trädde i kraft 2018 kan transportörer ansöka hos Trafikverket om ersättning för ekonomisk skada, så kallad regress. Regelverket ansluter till fördraget om internationell järnvägstrafik, COTIF 1999.

Lagen utgår från förslaget från Statens offentliga Utredningar (SOU 2014:26) att Sverige skulle tillträda fördraget om internationell järnvägstrafik, COTIF 1999 och göra detta till svensk lag.

Detta innebär att COTIF 1999 med bihang tillämpas på den internationella järnvägstrafiken. I stora drag är regleringen likartad det tidigare fördraget, COTIF 1988. Den stora skillnaden är att COTIF 1999 skiljer mellan infrastrukturförvaltare och operatörer. Detta innebär att COTIF 1999 är anpassad till hur det faktiskt ser ut på den svenska marknaden i dag.

Den 12 juni 2015 tillträdde Sverige protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980. Tillträdet innebär att COTIF 1999 införlivas i nationell lagstiftning.

Ett svenskt tillträde innebär alltså att vi nu omfattas av och måste följa COTIF 1999. Tillträdet innebär också ett fullvärdigt medlemskap i den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik, OTIF.

COTIF innehåller olika bihang (appendix) som reglerar följande områden:

  • Bihang A: Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV);
  • Bihang B: Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av gods på järnväg (CIM);
  • Bihang C: Reglementet om internationell transport av farligt gods på järnväg (RID);
  • Bihang D: Enhetliga regler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik(CUV);
  • Bihang E: Enhetliga regler för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik (CUI);
  • Bihang F: Enhetliga regler för validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik (APTU);
  • Bihang G: Enhetliga regler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF).

Ekonomisk skada – regress

Järnvägsföretag och andra transportörer i den spårbundna trafiken hade framställt önskemål om en möjlighet att från infrastrukturförvaltaren återkräva ersättning som företagen blivit skyldiga att betala på grund av problem med infrastrukturen (regressrätt).

Ett tillträde till COTIF 1999 medför en sådan möjlighet vid internationella transporter, men lagstiftarna övervägde om det även skulle införas en mer omfattande regressrätt som även avser inrikes trafik.

Så motiverades nya lagen

7 december 2017 överlämnade regeringen propositionen 2017/18:62 om en ny järnvägstrafiklag till riksdagen. Lagen motiverades bland annat med följande rader:

”Den nuvarande regleringen av inrikes järnvägstransporter är föråldrad. I syfte att modernisera regelverket och stärka järnvägens konkurrenskraft som transportmedel föreslår regeringen en ny järnvägstrafiklag som ska ersätta 1985 års järnvägstrafiklag och lagen om internationell järnvägs- trafik. Den nya lagen är gemensam för inrikes och internationell järnvägstrafik. Den innebär en anpassning till den avreglering som har skett på järnvägsområdet och till utvecklingen inom EU.

Den föreslagna lagen innebär att regleringen av inrikes järnvägstrafik i större utsträckning än hittills tar sin utgångspunkt i de regler som gäller internationellt. Det föreslås att bestämmelserna i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF 1999) i stor utsträckning ska tillämpas på järnvägsföretagens avtal med bland annat godskunder och infrastrukturförvaltare. Detta innebär en modernisering av det nuvarande regelverket för inrikes trafik och en förenkling för transportörerna, till exempel genom att bestämmelserna är gemensamma.

Den föreslagna lagen innehåller även bestämmelser om skadeståndsansvar vid resor med tunnelbana eller spårväg och när utomstående skadas till följd av järnvägs-, tunnelbane- eller spårvägstrafik. Enligt annan lagstiftning är järnvägsföretagen skyldiga att ersätta resenärer vid förseningar. I propositionen föreslås bestämmelser som ger järnvägsföretag möjlighet att få sådana förseningskostnader ersatta av infrastrukturförvaltaren, om förseningen beror på brister i infrastrukturen.”

1 juli 2018 trädde den nya Järnvägstrafiklagen i kraft och transportörer kan sedan dess inkomma med ansökan om ersättning för ekonomisk skada till Trafikverket.

OTIF och COIF 1999

OTIF är en mellanstatlig organisation för internationell järnvägstrafik med ett 50-tal medlemsstater i Europa, Asien och Nordafrika. Förkortningen OTIF kommer av det franska namnet Organisation intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires. Huvudkontoret ligger i Bern, Schweiz.

COTIF 1999 är fördraget om internationell järnvägstrafik från den 9 maj 1980, i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.