Foto med en hand som snabbladdar sin elbil.

Ansök om bidrag till snabbladdningsstationer för elfordon

Vi har fått medel för att fortsätta erbjuda investeringsstöd till publika laddstationer under 2023 och 2024. Stödet gäller snabbladdning till elfordon längs större vägar. Satsningen ska ge en grundläggande tillgång till laddinfrastruktur i hela landet.

I juni 2020 beslutade regeringen om en förordning som reglerar att Trafikverket får i uppdrag att besluta om utbetalning av statligt stöd för utbyggnad av publika snabbladdstationer där detta annars inte byggs.

Trafikverket har tidigare fått 150 miljoner kronor för att stötta uppbyggnaden av laddinfrastruktur. Från och med 2023 har vi möjlighet att genomföra en fortsatt satsning då över 100 miljoner tillförs för att stötta utbyggnaden.

 • Stödet gäller investeringskostnader upp till 100 procent.
 • Stöd för driften av snabbladdningsstationerna är inte möjlig enligt förordningen.
 • Stödet gäller vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare och där sådan infrastruktur annars inte byggs ut. Ett nät av snabbladdare gör det möjligt för fler att köra på el i hela landet.

Stöd kan sökas av näringsidkare, kommuner, kommunala bolag etc. för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon i anslutning till större vägar.

Ny ansökningsperiod 5 april - 17 maj 2023

Investeringsstöd kan sökas för utpekade sträckor. Sista ansökningsdag är den 17 maj. 

Sträckor våren 2023 (pdf, 672 kB)

Under ”Dokument” finns de handlingar som behövs för att söka investeringsstöd:

 • Instruktion för ansökan våren 2023
 • Blankett för ansökan våren 2023
 • Förteckning över projektkostnader – ansökan våren 2023

Ansökan görs skriftligen på ”Blankett för ansökan våren 2023” och skickas digitalt till trafikverket@trafikverket.se.

Ansökningar som inkommer efter den 17 maj 2023 kommer inte att beaktas.

Val av sträckor 

Utgångspunkten för valet av sträckor är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor som Trafikverket definierar.

På detta har en översyn gjorts över var det saknas tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning. Det är dessa ”vita sträckor” som ska täckas. För att en sträcka ska vara vit ska den sakna likströmsladdning på 150 kW eller mer och det ska vara mer än tio mil mellan befintliga snabbladdstationer.

På Europavägar och större riksvägar (TEN-T stom- och övergripande vägnät) ska sträckan sakna likströmsladdning på 150 kW eller mer och det ska vara mer än sex mil mellan befintliga snabbladdstationer.

I översynen antas snabbladdstationer som tidigare beviljats statligt stöd bli byggda och ses som en befintlig laddstation. Staten beviljar stöd till snabbladdstationer via Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket.

Inför valet av antal sträckor att lysa ut har Trafikverket gjort en prioritering utifrån trafikflöde, där de vita vägsträckor som har lägst trafikflöde har prioriterats. Om medel finns kvar efter vårens utlysning kommer vi att genomföra en kompletterande utlysning i höst.

I kartorna visar de svarta linjerna vilka vägar som täcks med snabbladdning och de vita linjerna markerar vägar som saknar snabbladdning.

Karta vita sträckor utlysning våren 2023 (pdf, 15 MB)

Finns det någon begränsning för var en lagringsenhet för lagring av förnybar el (energilager) får placeras?

Svar: Ja, lagringsenheten måste vara placerad i anslutning till laddarna.

Är kostnader för väderskydd stödberättigande?

Svar: Nej, kostnader för väderskydd är inte stödberättigande då ett sådant inte kan anses som nödvändigt för laddstationens funktion.

Kan stöd sökas för att uppföra en laddstation längs samtliga vita vägsträckor i kartan?

Svar: Nej, i vårens utlysning är det endast möjligt att söka stöd längs de 37 sträckor som listas i dokumentet Sträckor våren 2023.

Hur mäts det maximala avståndet på tre km från den utpekade större vägen?

Svar: Avståndet mellan den utpekade större vägen och laddstationen får inte överstiga 3 km och mäts fågelvägen på kartan, det vill säga den kortaste vägen längs en rät linje.

Hur förhåller sig energilager och på plats produktion av förnybar el till Trafikverkets krav på effekt?

Svar: Minimikravet är två laddningspunkter DC som individuellt kan leverera minst 150 kW kontinuerlig effekt, dock inte samtidigt. Lastbalansering mellan dessa två laddningspunkter är tillåten. Eventuella ytterligare laddningspunkter utöver minimikravet ska individuellt kunna leverera minst 50 kW kontinuerlig effekt och minst 25 kW när flera laddningspunkter används samtidigt. Detta innebär att energilager och egenproducerad förnybar el kan användas för effekter över detta.

Vad menas med total installerad effekt i urvalsberäkningen?

Svar: Det är den maximala kapacitet som respektive laddningspunkt kontinuerligt kan leverera.

Vad innebär kontinuerlig effekt?

Svar: Kontinuerlig effekt innebär att laddningspunkten ska kunna leverera 150 respektive 50 kW vid varje enskild tidpunkt utom när två bilar laddar samtidigt och delar på effekten.

Följande platser har beviljats stöd i höstens utlysning:

 • Arjeplogs tätort
 • Porjus
 • Kåbdalis
 • Kittelfjäll
 • Ytterhogdal
 • Långträsk
 • Åsele tätort
 • Lidsjöberg
 • Stugun
 • Särna
 • Åmsele

Stationerna ska vara färdigställda och i drift senast hösten 2023.

 

Slutredovisning av beviljat stöd

Slutredovisning ska ske senast den 31 oktober 2023 för de som beviljades stöd i utlysningen 2022. Blanketter och instruktioner finns under Dokument:

 • Blankett för slutredovisning
 • Blankett återkoppling av erfarenheter
 • Kalkyl rörelseresultat

Klimatklivet erbjuder liknande stöd

Naturvårdsverket erbjuder liknande stöd för publika laddstationer via Klimatklivet och icke publika laddstationer via Ladda bilen.