Foto med en hand som snabbladdar sin elbil.

Ansök om bidrag till snabbladdningsstationer för elfordon

Vi har fått medel för att fortsätta erbjuda investeringsstöd till publika laddstationer. Stödet gäller snabbladdning till elfordon längs större vägar. Satsningen ska ge en grundläggande tillgång till laddinfrastruktur i hela landet.

I juni 2020 beslutade regeringen om en förordning som reglerar att Trafikverket får i uppdrag att besluta om utbetalning av statligt stöd för utbyggnad av publika snabbladdstationer där detta annars inte byggs.

Trafikverket har tidigare fått 150 miljoner kronor för att stötta uppbyggnaden av laddinfrastruktur. Från och med 2023 har vi möjlighet att genomföra en fortsatt satsning då över över 165 miljoner tillförs för att stötta utbyggnaden.

 • Stödet gäller investeringskostnader upp till 100 procent.
 • Stöd för driften av snabbladdningsstationerna är inte möjlig enligt förordningen.
 • Stödet gäller vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare och där sådan infrastruktur annars inte byggs ut. Ett nät av snabbladdare gör det möjligt för fler att köra på el i hela landet.

Stöd kan sökas av näringsidkare, kommuner, kommunala bolag etc. för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon i anslutning till större vägar.

Utlysning hösten 2023

En ny stödomgång startar den 25 oktober 2023 då ansökningsblanketten publiceras. Sista dag för ansökan är den 6 december 2023.

Utlysningen omfattar 30 sträckor i följande län:

 • Norrbotten
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Jämtland
 • Gävleborg
 • Dalarna
 • Värmland                                             
 • Stockholms län          
 • Västra Götaland/Jönköpings län      
 • Östergötland                                       
 • Kalmar län

Sträckor utlysning hösten 2023 (pdf, 163 kB)

De som beviljas stöd för byggnation får 75 procent av det sökta stödet utbetalt under 2023. Laddstationerna ska vara färdigställda senast den 1 oktober 2025. Resterande del av stödet betalas ut efter slutredovisning av färdigställd laddstation.

Val av sträckor 

Utgångspunkten för valet av sträckor är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor som Trafikverket definierar.

På detta har en översyn gjorts över var det saknas tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning. Det är dessa ”vita sträckor” som ska täckas. För att en sträcka ska vara vit ska den sakna likströmsladdning på 150 kW eller mer och det ska vara mer än tio mil mellan befintliga snabbladdstationer.

På Europavägar och större riksvägar (TEN-T stom- och övergripande vägnät) ska sträckan sakna likströmsladdning på 150 kW eller mer och det ska vara mer än sex mil mellan befintliga snabbladdstationer.

I översynen antas snabbladdstationer som tidigare beviljats statligt stöd bli byggda och ses som en befintlig laddstation. Staten beviljar stöd till snabbladdstationer via Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket.

Inför valet av antal sträckor att lysa ut har Trafikverket gjort en prioritering utifrån trafikflöde, där de vita vägsträckor som har lägst trafikflöde har prioriterats.

Följande platser har beviljats stöd i vårens utlysning:

Län Vägnummer Plats
Norrbotten E10 Abisko
Norrbotten 870 Nikkaloukta
Norrbotten 394 Tärendö
Norrbotten 95 Aspnäs
Västerbotten E12 Vännäs
Västerbotten 620 Vindeln
Västerbotten 353/92 Bjurholm
Västerbotten 360 Risträsk
Västernorrland 83 Östavall
Västernorrland 315 Överturingen
Jämtland E45/342 Strömsund
Jämtland 535 Ljungdalen
Dalarna 70 Älvdalen
Dalarna E45 Öje
Värmland 62 Sysslebäck
Värmland E16 Värnäs
Kalmar län 37 Högsby

Stationerna ska vara färdigställda och i drift under 2024.

Finns det någon begränsning för var en lagringsenhet för lagring av förnybar el (energilager) får placeras?

Svar: Ja, lagringsenheten måste vara placerad i anslutning till laddarna.

Är kostnader för väderskydd stödberättigande?

Svar: Nej, kostnader för väderskydd är inte stödberättigande då ett sådant inte kan anses som nödvändigt för laddstationens funktion.

Kan stöd sökas för att uppföra en laddstation längs samtliga vita vägsträckor i kartan?

Svar: Nej, i vårens utlysning är det endast möjligt att söka stöd längs de 37 sträckor som listas i dokumentet Sträckor våren 2023.

Hur mäts det maximala avståndet på tre km från den utpekade större vägen?

Svar: Avståndet mellan den utpekade större vägen och laddstationen får inte överstiga 3 km och mäts fågelvägen på kartan, det vill säga den kortaste vägen längs en rät linje.

Hur förhåller sig energilager och på plats produktion av förnybar el till Trafikverkets krav på effekt?

Svar: Minimikravet är två laddningspunkter DC som individuellt kan leverera minst 150 kW kontinuerlig effekt, dock inte samtidigt. Lastbalansering mellan dessa två laddningspunkter är tillåten. Eventuella ytterligare laddningspunkter utöver minimikravet ska individuellt kunna leverera minst 50 kW kontinuerlig effekt och minst 25 kW när flera laddningspunkter används samtidigt. Detta innebär att energilager och egenproducerad förnybar el kan användas för effekter över detta.

Vad menas med total installerad effekt i urvalsberäkningen?

Svar: Det är den maximala kapacitet som respektive laddningspunkt kontinuerligt kan leverera.

Vad innebär kontinuerlig effekt?

Svar: Kontinuerlig effekt innebär att laddningspunkten ska kunna leverera 150 respektive 50 kW vid varje enskild tidpunkt utom när två bilar laddar samtidigt och delar på effekten.

Vilka sträckor kan investeringsstödet sökas för?

Svar: Investeringsstöd kan sökas för utpekade sträckor. Sista ansökningsdag är den 17 maj 2023. 
Sträckor våren 2023 (pdf, 672 kB)

 

Slutredovisning av beviljat stöd

Slutredovisning ska ske senast den 31 oktober 2023 för de som beviljades stöd i utlysningen 2022. Blanketter och instruktioner finns under Dokument:

 • Blankett för slutredovisning
 • Blankett återkoppling av erfarenheter
 • Kalkyl rörelseresultat

Klimatklivet erbjuder liknande stöd

Naturvårdsverket erbjuder liknande stöd för publika laddstationer via Klimatklivet och icke publika laddstationer via Ladda bilen.