Ansök om bidrag för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal

Förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal.

I den nationella planen för transportsystemet 2022–2033 finns 6 miljarder till stadsmiljöavtalen för perioden 2022–2027. Åtgärder som kommuner och regioner har kunnat söka stöd för, och motprestationer, ska vara genomförda senast under 2027.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till:

  • en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
  • hållbara godstransportlösningar.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser för samordning och effektivisering av godstransporter. Förutsättningar för stöd är att motprestationer som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande genomförs.

Aktuellt

Den 20 september 2023 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 (Prop. 2023/24:1) till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2024 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen. Av budgetpropositionens underlag för utgiftsområde 22 Kommunikationer framgår att Regeringen avser att fasa ut stadsmiljöavtalen för att finansiera andra satsningar. Utfasningen sker genom att inga nya ansökningar beviljas.

Det innebär alltså att det inte blir några fler stadsmiljöavtalsutlysningar i nuläget. De avtal som redan är tecknade kommer att fortlöpa enligt plan.