Foto med en hand som snabbladdar sin elbil.

Ansök om bidrag till snabbladdningsstationer för elfordon

Utlysningen är nu stängd och vi handlägger nya ansökningar om stöd, besked ges i december. Parallellt arbetar vi med att gå igenom slutredovisningar av tidigare beviljat stöd, granskningen ska vara klar i december.

I juni 2020 beslutade regeringen om en förordning som reglerar att Trafikverket får i uppdrag att besluta om utbetalning av statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon i anslutning till större vägar. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning av elfordon i hela landet.

Trafikverket har fått 150 miljoner kronor för att stötta uppbyggnaden av laddinfrastruktur. Stödet gäller investeringskostnader upp till 100 procent. Stöd för driften av snabbladdningsstationerna är inte möjlig enligt förordningen.

Stödet gäller vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare och där sådan infrastruktur annars inte byggs ut. Ett nät av snabbladdare gör det möjligt för fler att köra på el i hela landet.

Ny utlysning oktober 2022

Utlysningen av investeringsstöd för etablering av snabbladdare fortsätter. Det handlar om 28 platser längs större vägar där snabbladdningsstationer saknas. Publik snabbladdning kan vara ett komplement till annan verksamhet i anslutning till vägarna.

Följande län ingår i utlysningen:

  • Dalarna
  • Gävleborgs län
  • Västernorrlands län
  • Jämtlands län
  • Västerbottens län
  • Norrbottens län

Sista dag för ansökan om investeringsstöd var den 21 oktober 2022

Stationerna ska vara färdigställda och i drift senast den 31 oktober 2023. Det innebär att såväl tillståndsansökningar som bygge av snabbladdstationerna behöver hanteras av de sökande under en kort tidsperiod.

Två skriftliga samråd har genomförts inför utlysningen. Det bästa anbudet för respektive plats har möjlighet att få upp till 100 procent investeringsstöd. Driftstöd kan inte ges. När anbudet lämnas ska samtliga handlingar vara kompletta.

Val av platser

Utgångspunkten för valet av platser för utlysningen är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor som Trafikverket definierar. På detta har en översyn gjorts över var det saknas tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning. Det är dessa ”vita sträckor” som ska täckas. För att en vägsträcka ska vara vit ska den sakna likströmsladdning på 150 kW eller mer, och det ska vara mer än tio mil mellan befintliga snabbladdstationer. Tidigare har utgångspunkten varit 50 kW men 150 kW anses följa den nuvarande utvecklingen bättre. I översynen har snabbladdstationer som beviljats stöd inom Klimatklivet och Energimyndighetens regionala elektrifieringspiloter antagits bli genomförda.

Antalet vita vägsträckor överstiger tillgängliga medel. Trafikverket har därför fått göra en prioritering, vilken utgår ifrån där det är lägst sannolikhet att marknaden bygger ut. Vita vägsträckor med låga trafikflöden längs större vägar har därför prioriterats.

I den första kartan visar de svarta linjerna vilka vägar som täcks med snabbladdning och de vita linjerna markerar vägar som saknar snabbladdning. Den andra kartan visar en uppdelning av vägarna som inte täcks med snabbladdning utifrån trafikflöde.

Vita sträckor (pdf, 3 MB)

Slutredovisning för tidigare beviljat stöd

I år sker slututbetalningar av de stöd som redan har beviljats. Senast den 31 oktober 2022 ska de som beviljats investeringsstöd till snabbladdare slutredovisa sina kostnader. Särskilda skäl krävs för senare redovisning, kontakta Trafikverkets handläggare vid frågor.

Blanketter och instruktioner finns under Dokument:

  • Blankett för slutredovisning
  • Blankett återkoppling av erfarenheter
  • Kalkyl rörelseresultat

Klimatklivet erbjuder liknande stöd

Naturvårdsverket erbjuder liknande stöd för publika laddstationer via Klimatklivet och icke publika laddstationer via Ladda bilen.