Foto med en hand som snabbladdar sin elbil.

Ansök om bidrag till snabbladdningsstationer för elfordon

Vi har fått medel för att fortsätta erbjuda investeringsstöd till publika laddstationer under 2023 och 2024. Stödet gäller snabbladdning till elfordon längs större vägar. Satsningen ska ge en grundläggande tillgång till laddinfrastruktur i hela landet.

I juni 2020 beslutade regeringen om en förordning som reglerar att Trafikverket får i uppdrag att besluta om utbetalning av statligt stöd för utbyggnad av publika snabbladdstationer där detta annars inte byggs.

Trafikverket har tidigare fått 150 miljoner kronor för att stötta uppbyggnaden av laddinfrastruktur. Från och med 2023 har vi möjlighet att genomföra en fortsatt satsning då över 100 miljoner tillförs för att stötta utbyggnaden.

 • Stödet gäller investeringskostnader upp till 100 procent.
 • Stöd för driften av snabbladdningsstationerna är inte möjlig enligt förordningen.
 • Stödet gäller vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare och där sådan infrastruktur annars inte byggs ut. Ett nät av snabbladdare gör det möjligt för fler att köra på el i hela landet.

Stöd kan sökas av näringsidkare, kommuner, kommunala bolag etc. för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon i anslutning till större vägar.

Samråd inför ny utlysning våren 2023

Syftet med stödet är att säkerställa en grundläggande tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning av elfordon i hela landet, där sådan infrastruktur annars inte byggs ut. Sträckor där behovet av laddinfrastruktur redan är uppfyllt eller där sådan infrastruktur kommer byggas ut på affärsmässiga villkor inom tre år kan inte lysas ut.

För att stämma av att det finns behov av stöd på de sträckor som ska utlysas genomför vi nu öppna offentliga samråd. I dokumentet ”Sträckor för samråd 2023” listas de sträckor som vi överväger att lysa ut.

Samrådet sker skriftligen och du kan lämna dina synpunkter genom att fylla i blanketten och skicka in den via trafikverket@trafikverket.se senast 23 mars 2023.

Ansökningsperioden infaller preliminärt i april/maj. Datum sätts så snart besked om nya EU-regler finns tillgängliga.

Kartor samråd 2023 (pdf, 9 MB)

Sträckor för samråd 2023 (pdf, 456 kB)

Blankett för synpunkter inför utlysning 2023 (Word, 84 kB)

Val av sträckor inför kommande utlysning

Utgångspunkten för valet av sträckor är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor som Trafikverket definierar.

På detta har en översyn gjorts över var det saknas tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning. Det är dessa ”vita sträckor” som ska täckas. För att en sträcka ska vara vit ska den sakna likströmsladdning på 150 kW eller mer och det ska vara mer än tio mil mellan befintliga snabbladdstationer.

På Europavägar och större riksvägar (TEN-T stom- och övergripande vägnät) ska sträckan sakna likströmsladdning på 150 kW eller mer och det ska vara mer än sex mil mellan befintliga snabbladdstationer.

I översynen antas snabbladdstationer som tidigare beviljats statligt stöd bli byggda och ses som en befintlig laddstation. Staten beviljar stöd till snabbladdstationer via Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket.

I kartorna visar de svarta linjerna vilka vägar som täcks med snabbladdning och de vita linjerna markerar vägar som saknar snabbladdning. Gula markeringar visar befintliga snabbladdstationer.

På sträckorna i dokumentet ”Sträckor samråd 2023” övervägs det bli möjligt att söka investeringsstöd för att bygga en snabbladdstation inom de utpekade koordinaterna för sträckan.

Följande platser har beviljats stöd i höstens utlysning:

 • Arjeplogs tätort
 • Porjus
 • Kåbdalis
 • Kittelfjäll
 • Ytterhogdal
 • Långträsk
 • Åsele tätort
 • Lidsjöberg
 • Stugun
 • Särna
 • Åmsele

Stationerna ska vara färdigställda och i drift senast hösten 2023.

 

Slutredovisning av beviljat stöd

Slutredovisning ska ske senast den 31 oktober 2023 för de som beviljades stöd i utlysningen 2022. Blanketter och instruktioner finns under Dokument:

 • Blankett för slutredovisning
 • Blankett återkoppling av erfarenheter
 • Kalkyl rörelseresultat

Klimatklivet erbjuder liknande stöd

Naturvårdsverket erbjuder liknande stöd för publika laddstationer via Klimatklivet och icke publika laddstationer via Ladda bilen.