Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

CEF (Connecting Europe Facility) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T).

CEF-förordningen för perioden 2021–2027 omfattar områdena Transport, Digital och Energi. CEF-fonden innehåller 33,71 miljarder Euro. 25,81 miljarder Euro avser området Transport.

Viktiga förändringar i förordningen avser till exempel:

 • Nya budgetbelopp
 • Förlängda stomnätskorridorer
 • Ökad vikt på klimat, innovation, digitalisering och militär mobilitet

CEF-sekretariatet för transport stödjer Infrastrukturdepartementet i beredning av bidragsansökningar och uppföljning av projekt.

På regeringens uppdrag koordinerar Trafikverket ansökningar om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa inom transportområdet som upprättas av en svensk aktör, eller där en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk aktör. Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond.

På Trafikverket finns en särskild funktion, Svenska CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna.

Så går det till att söka CEF-bidrag

Här presenteras nya utlysningar när de har publicerats av CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency eller på svenska Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö) på transportområdet.

Först kommuniceras utlysningen på EU-nivå sen bestämmer Trafikverket i samråd med Infrastrukturdepartementet de inlämningsdatum till det svenska CEF-sekretariatet som ska gälla för svenska sökande. Det är viktigt att alla svenska parter som söker stöd utgår från de datum som kommuniceras av CEF-sekretariatet i Sverige.

Det bestäms ett datum för när Projekt-PM ska vara inskickade och ett datum för slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet. För de stora årliga utlysningarna hålls det även informationstillfällen, dels i regi av CINEA dels med Trafikverkets CEF-sekretariat som värd – då med ett svenskt perspektiv. Detta är bra tillfällen att ställa frågor samt för att får information. Ambitionen är att informationsmöten hålls inom ett par veckor efter att utlysningen har publicerats.

Projekt-PM
Det första steget i ansökningsprocessen är att skicka in ett projekt-PM till svenska CEF-sekretariatet . Här ska det tänkta projektet beskrivas och motiveras kortfattat. Även preliminära uppgifter om kostnader och finansiering ska anges. Dokumentet ska inte överskrida 4 sidor. En mall finns som tydliggör vad som ska skickas in.

Dialog med CEF-sekretariatet
Efter att ett projekt-PM har skickats in finns möjlighet till dialog med CEF-sekretariatet. Syftet med detta är att i möjligaste mån undvika att tid och pengar läggs på ansökningar som inte uppfyller alla krav eller som inte bedöms ha tillräckliga möjligheter att få stöd. Beslutet att gå vidare eller inte med en ansökan tas sedan av sökande part.

Slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet
Alla ansökningar inom CEF transport ska godkännas av regeringen. Slutlig ansökan måste skickas in till svenska CEF-sekretariatet i god tid (enligt fastlagt datum) innan utlysningen stängs av CINEA. Detta eftersom Infrastrukturdepartementet ska godkänna svenska ansökningar. Efter departementets godkännande informeras sökande parter. Slutliga ansökningshandlingar registreras av det sökande projektet, på CINEA:s portal.

Process för projekt som bifall av CINEA
Beslut om vilka projekt som får stöd från CEF fastställs ett antal månader efter att utlysningen stängts. Vid sin utvärdering utgår CINEA från följande fem kriterier som bedöms enligt en fastställd ordning: mogenhet, kvalitet, påverkan, prioritet och angelägenhet, katalytisk effekt av CEF-finansiering. Projekt som får bifall ska därefter ingå ett avtal med CINEA. Dessa avtal benämns General Agreement. Här fastställs parternas åtagande under den period projektet pågår. Mer information på engelska finns att inhämta på CINEA:s hemsida.

Nyhetsuppdateringar

Ny CEF Transport utlysning för att söka medel för Militär Mobilitet
Denna utlysning handlar om att underlätta implementeringen av militära krav kopplade till finansieringen av transportinfrastrukturprojekt. Detta ger Sverige möjlighet att utveckla infrastruktursektioner som kommer att tjäna både försvar och civila syften.

Utlysningen syftar till att anpassa delar av TEN-T nätverket (transeuropeiska transportnätet) för civil-militärt bruk och omfattar studier eller arbeten.

För att vara stödberättigad måste projekt vara belägna i TEN-T-nätverket. Dessutom måste projekten också finnas på EU:s militära transportnät. Projektens längd bör vara högst 2–3 år för studier och 4-5 år för arbete.

I utlysningen kommer att prioriteras framförallt projekt som kommer att underlätta gränsöverskridande förflyttningar, järnvägskapacitet för 740 m tåg, lastprofil P400, förstärkning av vägbroar, hamn-/flygplatskapacitet och konnektivitet samt multimodal hanteringskapacitet.

Följande tidsplan gäller för svenska sökande:

 • 12 maj 2022, Utlysningstext publicerades
 • 20 juni 2022, Projekt-pm redovisas till svenska CEF-sekretariatet
 • 29 augusti 2022, Slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet
 • 29 september 2022 kl. 17.00 Brussels time. Sista dagen för att lämna in ansökan till CINEA (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency)

Mer information finns att hitta på EU-kommissionens webbplats.

2022 CEF Transport MAP call
2022 års ordinarie utlysning förväntas publiceras tidig höst 2022. Inget datum är dock fastställt i nuläget.

CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility’s ansökningar
Syftet med AFIF:s utlysning är att lämna förslag som stödjer utbyggnaden av infrastruktur för leverans av alternativa bränslen och bidrar till att minska koldioxidutsläppen från transporter längs TEN-T-nätet.

Med en total budget på 1,5 miljarder euro kommer AFIF (Alternative Fuels Infrastructure Facility ) att finansiera åtgärder genom en kombination av CEF-bidrag med ekonomiskt stöd från finansinstitut för att uppnå en högre effekt av investeringen. Den kommer att genomföras genom en rullande ansökningsomgång som inleddes den 16 september 2021, med fem slutdatum för inlämnande av förslag fram till slutet av 2023.

Nästa tillfälle för AFIF ansökningar stänger den 7 juni. Följande tidsplan gäller för svenska sökande:

 • 6 september 2021, Utlysningstext publicerades
 • 7 april 2022, Projekt-pm redovisas till svenska CEF-sekretariatet
 • 9 maj 2022, Slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet
 • 7 juni 2022, Utlysningen stänger

2021 CEF Transport MAP call

Den 16 september 2021 öppnade den första utlysningen för CEF transport under budgetperioden 2021-2027. Utlysningen lanserades under benämningen 2021 CEF Transport MAP Call och omfattade 6 miljarder euro. Av det totala beloppet på 6 miljarder var 3,2 miljarder euro sökbara för Sverige och resterande 2,8 miljarder euro riktat till de så kallade sammanhållningsländerna.

Utlysningen omfattade projekt inom alla fyra trafikslagen, väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Utlysningen omfattade olika typer av projekt inom olika områden såsom byggprojekt, ITS-projekt, projekt inom alternativa bränslen samt militär mobilitet. Utlysningen stängde den 19 januari och nu pågår utvärderingen av inkomna ansökningar. Därefter tas beslut av Europakommissionen och besked till sökande om beviljade medel förväntas preliminärt att lämnas i juni 2022.

Svenskt intresse för utlysningen har varit stort och regeringen tillstyrkte 22 ansökningar med svenska aktörer. Det sökta bidraget från Sverige omfattar totalt ca 423 miljoner euro. Ansökningarna speglar den breda utlysningen och avser projekt inom olika trafikslag och områden.

Övrigt

Aktuella utlysningstexter för Sverige och mall för projekt-pm hittar du under ”Mallar och andra Underlag”. Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till Svenska CEF-sekretariatets nyhetsbrev genom att skicka ett meddelande via formuläret under "Kontaktuppgifter" som du hittar högst upp på sidan.