Ansök om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

CEF (Connecting Europe Facility) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T).

CEF-förordningen för perioden 2021–2027 omfattar områdena Transport, Digital och Energi. CEF-fonden innehåller 33,71 miljarder Euro. 25,81 miljarder Euro avser området Transport.

På regeringens uppdrag koordinerar Trafikverket ansökningar om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa inom transportområdet som upprättas av en svensk aktör, eller där en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk aktör. Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond.

På Trafikverket finns en särskild funktion, Svenska CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna.

Anneli Malmberg (Borlänge), Andreas Hällbrant (Göteborg), Mattias Nilsen (Malmö) och Sorin Sima (Kristianstad) utgör CEF-sekretariatet.

För pågående och kommande projekt har CEF-sekretariatet ett uppdelat controller-ansvar där geografisk närhet är en viktig utgångspunkt. Detta är av betydelse då CEF-sekretariatet gärna besöker projekt och potentiella projekt. Bjud gärna in oss så försöker vi hitta ett lämpligt tillfälle!

Respektive pågående projekt kommer under hösten att kontaktas av ansvarig controller för att tydliggöra kontaktvägar framöver.

Utlysningar publiceras av CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Därefter bestämmer CEF-sekretariatet i samråd med Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet de inlämningsdatum som ska gälla för svenska sökande. Det är viktigt att alla svenska parter som söker stöd utgår från de datum som kommuniceras av CEF-sekretariatet i Sverige.

Det bestäms ett datum för när Projekt-PM ska vara inskickade och ett datum för slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet. För flertalet utlysningar hålls det även informationstillfällen, dels i regi av CINEA dels med Trafikverkets CEF-sekretariat som värd – då med ett svenskt perspektiv. Detta är bra tillfällen att ställa frågor samt för att får information. Ambitionen är att informationsmöten hålls kort efter att utlysningen har publicerats.

Projekt-PM

Det första steget i ansökningsprocessen är att skicka in ett projekt-PM till svenska CEF-sekretariatet . Här ska det tänkta projektet beskrivas och motiveras kortfattat. Även preliminära uppgifter om kostnader och finansiering ska anges. Dokumentet ska inte överskrida 4 sidor. En mall finns på svenska och engelska som tydliggör vad som ska skickas in. Dessa hittar ni under ”Mallar och underlag” längst ned på sidan.

Dialog med CEF-sekretariatet

Efter att ett projekt-PM har skickats in finns möjlighet till dialog med CEF-sekretariatet. Syftet med detta är att i möjligaste mån undvika att tid och pengar läggs på ansökningar som inte uppfyller alla krav eller som inte bedöms ha tillräckliga möjligheter att få stöd. Beslutet att gå vidare eller inte med en ansökan tas sedan av sökande part.

Slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet

Alla ansökningar inom CEF transport ska godkännas av regeringen. Slutlig ansökan måste skickas in till svenska CEF-sekretariatet i god tid (enligt fastlagt datum) innan utlysningen stängs av CINEA. Detta eftersom Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet ska godkänna svenska ansökningar. Efter departementets godkännande informeras sökande parter. Slutliga ansökningshandlingar registreras av det sökande projektet, på CINEA:s portal.

Process för projekt som bifall av CINEA

Beslut om vilka projekt som får stöd från CEF fastställs ett antal månader efter att utlysningen stängts. Vid sin utvärdering utgår CINEA från följande fem kriterier som bedöms enligt en fastställd ordning: mogenhet, kvalitet, påverkan, prioritet och angelägenhet, katalytisk effekt av CEF-finansiering. Projekt som får bifall ska därefter ingå ett avtal med CINEA. Dessa avtal benämns General Agreement. Här fastställs parternas åtagande under den period projektet pågår. Mer information på engelska finns att inhämta på CINEA:s hemsida.

 

Nyhetsuppdateringar

Utlysning Militär Mobilitet 2023

3 maj 2023 öppnar utlysningen för Militär Mobilitet 2023. Den information CEF-sekretariatet har i dagsläget gör gällande att inriktningen är den samma som 2022. En indikativ budget på 790 miljoner euro är kommunicerad, vilket är en ökning mot de 660 miljoner euro som fanns att tillgå 2022.

Följande deadlines för utlysningen har fastställts av CEF-sekretariatet:

3 maj: utlysningen öppnar
31 maj: inlämning projekt-PM samt begäran yttrande från Försvarsmakten
28 augusti: ansökan skickas till CEF-sekretariatet
21 september – utlysningen stänger

En nyhet i upplägget är att inskick av PM och begäran yttrande från Försvarsmakten samordnas. Det PM ni skickar in till CEF-sekretariatet senast 31 maj kommer även att vara det underlag Försvarsmakten använder för sitt utlåtande om ert projekts lämplighet och nytta för militär mobilitet. Därmed är det extra viktigt att PM skickas in i tid samt att dess innehåll är väl begrundat. En anpassad mall för projekt-PM finns på CEF-sekretariatets hemsida.

Under juni månad finns utrymme för diskussioner med CEF-sekretariatet om ansökans innehåll. CEF-sekretariatet har sedan dialog med Försvarsmakten och fungerar som förbindelselänk för sökande. Målsättningen är att samtliga sökande ska få en indikation om ansökans gångbarhet under juni månad, även om Försvarsmaktens yttrande färdigställs först under augusti månad.

Försvarsmaktens yttrande kommer tillsammans med CEF-sekretariatets granskning utgöra underlag inför regeringens beslut i september om vilka ansökningar Sverige skickar.

2022 CEF Transport MAP call

Utlysningen stängde 18 januari 2023. På EU-nivå pågår nu utvärderingen av inkomna ansökningar. Preliminärt förväntas besked om beviljade medel lämnas till sökande i mitten av juni 2023. Det svenska intresset för utlysningen var stort och Regeringen tillstyrkte 24 ansökningar med svenska aktörer, omfattande totalt ca 415 miljoner euro i ansökt bidrag.

AFIF – resultat 3:e ansökningstillfället

I november 2022 skickade det in två ansökningar med svenska aktörer i den rullande utlysningen för alternativa bränslen. 15 mars 2023 meddelades att båda projekten får tilldelning: The Bothnia Heavy Duty Hydrogen Corridor (H2 Norr AB är koordinator) samt Electrifying transport: expanding the Nordic charging network (ST1 Nordic OY i Finland är koordinator). Totalt innebär detta 16,4 miljoner euro i EU-bidrag varav 12 miljoner euro till projekt i Sverige.

CINEA – resultat utlysning Alternativa bränslen :
Transport infrastructure: EUR 189 million of EU funding for projects contributing to greener mobility (europa.eu)

AFIF – hålltider nästa utlysning

I höst kommer den femte och sista AFIF-utlysningen i den s.k. rullande utlysningen (5 olika utlysningstillfällen under 2 års tid) att påbörjas. Följande hålltider har fastställts i samverkan med CEF-ansvariga i Danmark och Finland:

5 september – PM till CEF-sekretariatet
12 oktober – ansökan till CEF-sekretariatet
7 november – utlysningen stängs

Reviderad instruktion till Trafikverket

En reviderad instruktion med förändringar för CEF-sekretariatets verksamhet trädde i kraft 1 mars 2023. Trafikverket har nu befogenhet att granska och godkänna status- och slutrapporter för samtliga projekt utom Trafikverkets. Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet godkänner fortsatt Trafikverkets projekt. Oavsett ändringen kommer samtliga status- och slutrapporter fortsatt att föredragas av CEF-sekretariatet för Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet.

En annan ändring är att instruktionen uttryckligen anger att CEF-sekretariatet ska sprida information om möjligheterna att söka bidrag till projekt. Detta görs redan, men vi ser detta som en signal till att vi ska vara än mer aktiva med informationsinsatser liksom besök hos stödmottagare och intressenter.

Ny rapporteringsmodell

En nyhet från CINEA:s sida är att projekt under CEF2 (CEF-projekt från 2021 och framåt) inte rapporterar en årlig ASR i mars. Rapporteringen under CEF 2 sker enligt nytt format och projekten har olika rapporteringsperioder under året. CEF-sekretariatet håller på och utarbetar lämplig modell för den nationella nivåns granskningsansvar tillsammans med våra nordiska kollegor.

ASR

Den årliga uppföljningen av pågående projekt inom CEF 1, ASR (Annual Status Report), för verksamhetsåret 2022 har avslutats. De flesta projekt har skickat underlag till CEF-sekretariatet i god tid, men inte alla. Vi ber därför samtliga projektägare att alltid ta kontakt med CEF-sekretariatet i god tid inför en rapportering för att säkerställa att eventuella frågetecken rätas ut.

Övrigt

Aktuella utlysningstexter för Sverige och mall för projekt-pm hittar du under ”Mallar och andra Underlag”. Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till Svenska CEF-sekretariatets nyhetsbrev genom att skicka ett meddelande via formuläret under "Kontaktuppgifter" som du hittar högst upp på sidan.

Projektcontroller

Varje pågående CEF-projekt har en tilldelad projektcontroller. Om ni känner er osäkra på vem som är projektcontroller för ert projekt ber vi er att skicka ett mail till CEF.sekretariatet@trafikverket.se så återkommer vi med besked.

Platsbesök

CEF-sekretariatet vill gärna träffa så många svenska transportaktörer som möjligt. Dels finns det en stor nytta med att besöka pågående projekt från erfarna sökande organisationer, dels träffar vi gärna er som funderar på vilka möjligheter CEF kan erbjuda. Kontakta den av oss som sitter närmast geografiskt.

Anneli Malmberg: Borlänge
Andreas Hällbrant: Göteborg
Mathias Nilsen: Malmö
Sorin Sima: Kristianstad