Väg - marknad och konkurrens

Här kan du läsa om konkurrenssituationen för Trafikverkets upphandlingar inom området väg.

Investeringar

Entreprenadföretag som AF Gruppen, och Peab dominerar inom väginvesteringar. Företag som ökat sina volymer den senaste tiden och utmanar är exempelvis Svevia och Infrakraft/Entry.

Det genomsnittliga antalet anbud för Trafikverkets väginvesteringar, entreprenader uppgick år 2023 till 4,2 anbud per upphandling.

Underhåll väg

Underhållsverksamheten delas in i basunderhåll, underhåll inklusive reinvesteringar (belagd väg, byggnadsverk, infrasystem, övrigt avhjälpande och förebyggande underhåll) och drift.

Basunderhåll väg

Basunderhållet innefattar skötsel, inspektion och löpande underhåll av vägar och dess sidoområden samt av andra anläggningar som ingår i vägsystemet.

Svevia har den största andelen inom basunderhåll väg. Peab, Terranor och Skanska är stabila utmanare. Leverantörer som BDX Företagen, Artic Infra, NYAB och Orefield Group har etablerat sig inom basunderhållet för väg. Konkurrenssituationen har varit historiskt låg de senaste åren, men har senaste året förbättrats. Det genomsnittliga antalet anbud uppgick år 2023 till 3,3 anbud per upphandling.

Underhåll väg inklusive reinvesteringar

Underhåll väg inklusive reinvesteringar omfattar underhållsbeläggningar och tjälsäkring på belagd väg, byggnadsverk som broar och tunnlar, infrasystem samt övrigt avhjälpande och förebyggande underhåll som inte utförs inom ramen för basunderhållet.

Belagd väg - inklusive bärighet och tjälsäkring

De svenska företagen NCC, Svevia, Peab och Skanska har en sammanlagd marknadsandel om cirka 86 procent av den totala inköpsvolymen. Trafikverket arbetar med en bonusmodell för minskad klimatpåverkan, styrning av storleken på upphandlingar och delkontrakt samt en tidplan för nationell samordning av säsongens upphandlingar. En av utmaningarna är en komprimerad upphandlings- och utförandesäsong som kräver samordning på flera plan inom Trafikverket.

Byggnadsverk väg

Den största delen av denna verksamhet omfattar upprustningar av broar och tunnlar. Peab och Svevia utgör de mer dominerande aktörerna. Leverantörer som Eleda och E-schakt och GRK är utmanare. Det finns 14 stycken leverantörer inom entreprenad byggnadsverk som utgör 80 procent av den totala inköpsvolymen.

Infrasystem väg

Denna underhållsverksamhet omfattar en rad olika teknikslag exempelvis; belysning/kraft, ITS- system, tele, VA och ventilation. De största leverantörerna är Granitor, Vattenfall, Swarco, och ONE Nordic. Det genomsnittliga antalet anbud uppgick år 2023 till 2,8 anbud per upphandling. Det finns cirka 13 leverantörer som står för 80 procent av det totala volymvärdet för entreprenader inom infrasystem väg.

Övrigt underhåll väg

Övrigt underhåll väg är underhållsåtgärder och reinvesteringar på vägen som inte utförs inom ramen för basunderhåll, belagd väg, byggnadsverk och infrasystem, exempelvis förebyggande och avhjälpande åtgärder i anläggningen, vägutrustningar, vägmarkeringar och färje- och anläggningsdrift. Här domineras marknaden av Svevia, och därefter Peab, Cleanosol, EKC Sverige, NYAB och Artic Infra.