Så här kan din kommun bidra

Kommunernas arbete är avgörande för att vi ska nå trafiksäkerhetsmålen. Ett verktyg är trafiksäkerhetsprogrammen. Ett annat är uppföljning av säkra GCM-passager, där uttag av säkra GCM-passager sedan kan göras via verktyget ArcGIS.

Du och din kommun kan bidra till ökad trafiksäkerhet genom att koppla era egna insatser till ett eller flera av de prioriterade insatsområdena, sätta upp mål och göra årliga uppföljningar.

Särskilt viktiga insatsområden för det kommunala trafiksäkerhetsarbetet är det som rör indikatorerna

  • hastighetsefterlevnad på kommunalt vägnät
  • cykelhjälmsanvändning
  • säkra gång-, cykel- och mopedpassager (gcm-passager)
  • drift och underhåll på gång- och cykelvägnätet.

Indikatorn säkra gcm-passager följs upp genom att varje kommun rapporterar in sina passager och farthinder till NVDB. När inrapportering har skett kan uttag av säkra GCM-passager göras via verktyget ArcGIS.

Ta fram ett trafiksäkerhetsprogram för din kommun

Ett trafiksäkerhetsprogram med tydliga mål är ett bra sätt för att säkerställa att kommunen arbetar i rätt takt och åstadkommer mer trafiksäkerhet. Men hur tar man fram ett sådant? Sveriges Kommuner och Landsting har, med stöd bland annat från Trafikverket, tagit fram en handbok för kommuner som vill ta fram trafiksäkerhetsprogram. Där beskrivs arbetet från initiativ till uppföljning och säkerställandet av ett systematiskt arbete.