Samverkan trafiksäkerhetsmål

Trafiksäkerhetsarbetet bygger på samverkan, engagemang och ansvarstagande hos de som har möjlighet att påverka. Vi är många – myndigheter och aktörer - som vill, ska och kan driva på utvecklingen så att de mål som riksdag och regering beslutat om nås.

Vi är många aktörer som vill driva utvecklingen i rätt riktning och vi är överens om vilka områden som bör prioriteras. Genom ett systematiskt arbetssätt ska vi nå Nollvisionen. Arbetssättet bygger på att alla aktörer som vill bidra till en ökad trafiksäkerhet sätter upp mätbara mål för sin verksamhet som bidrar till ökad trafiksäkerhet. Summan av insatserna leder till en tryggare och säkrare vägtrafik.

Följ indikatorer i din organisation

Till vår hjälp finns indikatorer, prioriterade insatsområden, som pekats ut som viktiga områden att arbeta med för att trafiksäkerhetsmålen ska kunna nås.

Du och ditt företag/ din organisation kan bidra till ökad trafiksäkerhet genom att koppla er verksamhet till en eller flera av indikatorerna, sätta upp mål och göra årliga uppföljningar.

Nuvarande indikatorer är:

 • hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
 • hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
 • nykter trafik
 • bältesanvändning
 • hjälmanvändning
  • cykelhjälm
  • mopedhjälm
 • säkra personbilar
 • säkra statliga vägar
 • ökad regelefterlevnad bland motorcyklister
 • säkra gång-, cykel- och mopedpassager
 • underhåll av gång-, cykel- och mopedvägar
 • systematiskt trafiksäkerhetsarbete (i linje med ISO 39001)