Väg med ett mitträcke och två bilar.

Analys över trafiksäkerheten

Varje år gör Trafikverket, i samarbete med VTI och Transportstyrelsen, en rapport som redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen för vägtrafiken.

Fler behöver göra mer för att vi ska nå trafiksäkerhetsmålet 2030

Under förra året omkom 220 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är tio fler än år 2021. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik. Under år 2020 omkom 204 personer i vägtrafiken. Det är mycket svårt att med säkerhet kunna beräkna vilken påverkan pandemin har haft för trafiksäkerhetsutvecklingen.

Senare i vår redovisas de slutliga sifforna. Trafikverket, Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) gör en djupare analys av utfallet. Resultatet av analysen presenteras i maj på Trafikverkets webbsända trafiksäkerhetskonferens.

  • Antalet omkomna har ökat något i alla trafikantkategorier förutom bilister.
  • Antalet mötesolyckor har ökat något 2021 och 2022 jämfört med de senaste åren, medan singelolyckor minskat under samma period.

Omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken ska fortsätta att minska

Regeringen har fattat beslut om ett halveringsmål för 2030. Det innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska ha minskat till max 133 och antalet allvarligt skadade ska ha minskat till max 3.100 till år 2030.

Vi gör många insatser för att öka trafiksäkerheten

Trafikverket har initierat en ny aktionsplan för perioden 2022-2025. Det är 33 aktörer deltar med 250 åtgärder för en säker vägtrafik. Under 2022 genomförde vi även kunskapshöjande webbinarier kopplat till aktionsplanen.

Här är några exempel på vad Trafikverket gör: 

  • Mötesseparering
  • Anpassning av hastighetsgränser
  • Trafiksäkerhetskameror
  • Korsningsåtgärder
  • Säkra passager för oskyddade trafikanter
  • Åtgärder för ökad och säker cykling
  • Samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder inom regionalt vägnät