Analys över trafiksäkerheten

Varje år gör Trafikverket, i samarbete med VTI och Transportstyrelsen, en rapport som redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen för vägtrafiken.

Under 2023 omkom 229 personer i vägtrafiken

Antalet omkomna i vägtrafiken ligger på samma nivå som föregående år. Enligt Trafas statistik omkom 229 personer i trafikolyckor förra året. (År 2022 omkom 227 personer i vägtrafiken.)

Singel- och mötesolyckor

Antalet singelolyckor ökade något 2023 jämfört med 2022. (År 2023: 66 omkomna i singelolyckor, år 2022: 55 omkomna)

Singel- och mötesolyckor med personbil är fortsatt de vanligaste olyckstyperna bland omkomna.

Allvarligt skadade

För 2023 beräknas antalet allvarligt skadade till närmare 4 300. Det innebär att antalet allvarligt skadade ökat markant från 2020 till 2023. Detta bedöms vara en konsekvens av ökad rapporteringsgrad pga. Strada-lagen. Cyklister står för nästan 60 procent av alla allvarligt skadade. Majoriteten skadas i en singelolycka, vilket är relativt ovanligt bland dödsolyckor.

Utvecklingen de senaste åren: Under pandemiåren 2020-2022 minskade trafikmängden betydligt och även antalet omkomna minskade. I takt med att pandemins effekter avtagit, har trafikmängden ökat. Men Trafikverkets mätningar på statligt vägnät visar att vi ännu inte är tillbaka till den nivån vi hade 2019, dvs före pandemin.

Hastigheten

Trafikverket genomför hastighetsmätningar på det statliga vägnätet. Hastigheten har stor betydelse för trafiksäkerheten; glädjande nog har medelhastigheten minskat årligen sedan 2018, dessutom håller allt fler trafikanter skyltad hastighet. (55 procent körde inom hastighetsgränsen 2023)

Prognoserna visar att vi missar målet om vi inte gör mer

Trafikverkets prognoser talar för att om vi – Trafikverket och alla andra aktörer - inte gör mer, kommer etappmålet år 2030 inte nås. Etappmålet innebär maximalt 133 omkomna samt maximalt 2800 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030.

De åtgärder som hittills haft störst betydelse för att förbättra trafiksäkerhetsläget är utvecklingen av säkrare fordon, säkrare vägar och en anpassad hastighetsgränssättning utifrån människans tolerans mot yttre våld i relation till vägens säkerhetsstandard. Planerade vägåtgärder och kommande fordonsutveckling räcker inte för att nå 2030 målen. Kommande fordonsteknik har stor potential, men störst nytta kommer ske efter år 2030 eftersom det tar tid att byta ut fordonsparken. Ytterligare åtgärder behövs för att kunna nå målen.