Väg med ett mitträcke och två bilar.

Analys över trafiksäkerheten

Varje år gör Trafikverket, i samarbete med VTI och Transportstyrelsen, en rapport som redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen för vägtrafiken.

Under 2022 omkom 227 personer i vägtrafikolyckor

Under 2022 omkom 227 personer i vägtrafikolyckor. Det är en ökning med 17 personer eller 8 procent från föregående år då 210 omkom. Det innebär att antalet omkomna ligger över linjen för nödvändig utveckling (max 211 omkomna år 2022) till 2030.

  • Singel- och mötesolyckor: Bland dödsolyckorna är singel och möte med personbil fortsatt de vanligaste olyckstyperna. Antalet omkomna i möte ökade från 2021 till 2022, efter att i stort sett legat på en oförändrad nivå den senaste 10-årsperioden. Samtidigt har omkomna i singelolyckor minskat och är inte längre är den dominerande olyckstypen.
  • Tung lastbil: Varje år är det relativt få förare av tunga lastbilar som omkommer, men vid en kollision där de tunga lastbilar inblandade utgör den höga massan en stor risk för andra trafikanter. Under 2022 omkom 53 personer i sådana olyckor, vilket är 23 procent av antalet omkomna i vägtrafiken. Trenden pekar mot en högre andel omkomna med tung lastbil inblandad. 
  • Cyklister och fotgängare: Under 2022 omkom 21 cyklister och 28 fotgängare i trafikolyckor. Cirka 65 procent av fotgängarna och cyklisterna omkommer inom tätort. Andelen omkomna cyklister och fotgängare av totala antalet omkomna i vägtrafiken var 22 procent, vilket inte har förändrats avsevärt över tid.

Omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken ska fortsätta att minska

Regeringen har fattat beslut om ett halveringsmål för 2030. Det innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska ha minskat till max 133 personer och antalet allvarligt skadade ska ha minskat till max 3.100 personer till år 2030.