Arbetssätt för överlämning

Genom att i ett tidigt skede i projektet se över vad som ska levereras läggs grunden för en smidig överlämning av dokumentation med rätt kvalitet.

Leveranser i projektet framgår av Administrativa föreskrifter, Uppdragsbeskrivning/Teknisk beskrivning, leveransplan för väg respektive järnväg och övrigt i kontraktshandlingarna avtalad slutdokumentation.

I leveransplanen beskrivs när förvaltningsdata ska överlämnas till Trafikverkets förvaltning, i vilket format och till vilka system.

TMALL 0343 Leveransplan – Väg
TMALL 0344 Leveransplan – Järnväg

Huvuddelen av förvaltningsdata ska vara kvalitetssäkrad och levererad från leverantör till projekt, och godkänd av projektet innan slutbesiktning genomförs.

Påbörja dokumentationen i ett tidigt skede

Mycket av dokumentationen – inte bara miljörelaterad dokumentation – kan vara svår att ta fram i sent skede av projektet. Kvaliteten blir högre och överlämnandet går smidigare om projektet i tidigt skede ser över vad som ska levereras och sedan arbetar löpande med att ta fram dokumentationen.

Exempel:
Enligt lagkrav i miljöbalken och krav i TDOK 2012:22 ska produktvalsanalys göras före material och produkter får användas. Uppgifter som ska redovisas i Materialförteckningen inhämtas från BASTA Online, Byggvarubedömningen, Sunda hus eller direkt från leverantören av materialet. Om farliga ämnen ingår ska riskanalys göras för varje enskild användning innan användning i projektet för att uppfylla miljöbalkens försiktighetsprincip (dvs. att inte använda farligare ämnen än vad som kan motiveras tekniskt och ekonomiskt).

TDOK 2012:22 Material och varor - krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen

TMALL 0173 Överlämnanderapport Miljö

Överlämnanderapport Miljö är Trafikverkets interna verktyg för att säkra en systematisk överlämning av information och miljörelaterad förvaltningsdata från projekt till förvaltande delar. Underlag till Överlämnanderapport miljö beställs ibland av konsult/entreprenör och sammanställs av Trafikverket.

TMALL 0173 Överlämnanderapport Miljö

En systematisk överlämning av miljöfrågor från projekten är avgörande för att Trafikverket ska kunna uppfylla lagkrav med avseende på egenkontroll, miljöansvar och villkor i domar och tillstånd. Rapporten säkrar, i förekommande fall med TMALL 0091 Miljösäkring plan och bygg, att inget tappas bort när miljöansvaret övergår från projektledare för projektet till projektledaren för förvaltningen internt på Trafikverket.

TMALL 0091 Miljösäkring plan och bygg