Allmänt om överlämning

Efter en investerings- och reinvesteringsåtgärd överlämnas inte bara den fysiska anläggningen till Trafikverkets förvaltande del, utan också förvaltningsdata, anläggningsansvar och miljöansvar.

Förvaltningen tar årligen emot en stor mängd investerings- och reinvesteringsåtgärder av olika storlek och innehåll. Förutom den fysiska anläggningen överlämnas förvaltningsdata och anläggningsansvar, och därmed också miljöansvar. Korrekt förvaltningsdata är en förutsättning för rätt och effektiv förvaltning under anläggningens livslängd, så förvaltningen är beroende av att förvaltningsdata uppfyller ställda krav och överensstämmer med verkligheten.

Miljöansvar för en hållbar anläggning

När en ny eller ombyggd anläggning överlämnas behöver Trafikverket information om de miljökrav som ställts på projektet och anläggningen i byggskedet. På så sätt kan Trafikverket uppfylla sitt miljöansvar och säkerställa en hållbar anläggning med rätt funktion som uppfyller lagkrav. Det är inte alltid uppenbart varför den färdiga anläggningen ser ut som den gör och vilka miljökrav och funktioner som den ska uppfylla, exempelvis avseende natur- och kulturmiljö. Data om material och kemikalier i anläggningen behövs för att uppfylla lagkrav och för att i framtiden kunna spåra eventuellt farliga ämnen och undvika dyra inventeringar liknande de kostsamma PCB-inventeringar som gjordes i slutet av 00-talet.

Isberg där delen ovanför vattnet representerar Investeringskostnader och delen under isen representerar underhållskostnader och reinvesteringskostnader.
Förhållande mellan investeringskostnaderna och den totala livscykelkostnaden. Klicka för större bild (png, 344 kB). 

Ur ett livscykelperspektiv är kostnaderna för anläggningen efter byggskedet mycket större än själva byggkostnaden. Hit hör kostnaderna för drift, underhåll och reinvesteringar.

Trafikverket har med de konsulter och entreprenörer som arbetar med oss ett gemensamt ansvar att utifrån miljöperspektiv:

 • Bygga rätt
 • Överlämna rätt
 • Förvalta rätt

 

 

 

 

 

 

Slutdokumentation är den dokumentation som lämnas från konsult och entreprenör till beställare när projektet avslutas.

Förvaltningsdata är ett samlingsbegrepp för olika typer av data, handlingar och information som rör väg eller järnväg och som behövs för att förvalta anläggningen efter byggskedet och under anläggningens hela livslängd.

Förvaltningen eller förvaltande verksamhetsområde är den del av Trafikverket som förvaltar anläggningen efter byggskedet. Med förvaltning menas både drift och underhåll samt även långsiktig planering av skötsel och reinvesteringar för anläggningen. Förvaltningen avser oftast verksamhetsområde Underhåll (VO UH) men det kan även vara andra delar av Trafikverket som förvaltar en viss del av anläggningen.

 

Dokumentation ger förutsättningar att ta miljöansvar i förvaltningsskedet

När en anläggning överlämnas från ett projekt till Trafikverkets förvaltning överlämnas också:

 • verksamhetsutövaransvaret enligt miljöbalken
 • egenkontrollansvaret enligt miljöbalken avseende det som har bäring på förvaltningsskedet:
  • villkor i domar och andra myndighetsbeslut
  • åtaganden som till exempel kontrollprogram
  • funktion som ska upprätthållas.
 • beskrivningar av anlagda miljöåtgärder, med eventuella skötselbeskrivningar. Här ingår information om det som är fastställt i plankarta eller juridiskt bindande för Trafikverket enligt myndighetsbeslut.
  Exempel: Bullerskydd, dagvattenanläggningar, faunapassager.
 • förteckningar av inbyggda kemiska produkter och material och varor
 • övriga externa miljökrav på anläggningen och överenskommelser om anläggningen.
  Exempel: Överenskommelse med en kommun om att kommunen ska underhålla utsidan av en bullerskärm utmed järnväg.