Miljövarudeklarationer (EPD)

Det är viktigt att beakta kvaliteten på den miljöinformation som används för en LCA-beräkning. Ett vanligt underlag är så kallade miljövarudeklarationer (EPD) som ger produktspecifik miljöinformation och som därmed är ett viktigt underlag för en LCA.

Miljövarudeklarationer med specifika data

Miljövarudeklarationer (EPD) är ett bra sätt att få tillgång till produktspecifika data. I en EPD baseras miljöinformationen på en gemensam LCA-metodik enligt standard och har granskats av en tredje part och registrerats av en programoperatör. Det innebär att informationen är tillförlitlig, att underlagsdata har en hög trovärdighet och god kvalitet.

Tänk på att miljöpåverkan kan skilja sig åt för byggprodukter av samma typ eftersom de kan vara tillverkade med olika tekniker och beroende på vilket land det tillverkas i används olika elmixer. Transportavstånd och transportsätt har också betydelse för produktens klimatpåverkan.

Miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD)

En miljövarudeklaration för en byggprodukt beskriver produktens miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Dessa specifika indata kan du använda när du gör en livscykelanalys (LCA) för anläggningar.

I en miljövarudeklaration för en byggprodukt (EPD) redovisas resultatet från en livscykelanalys i komprimerat format. En EPD kan i vissa fall avgränsas till att bara omfatta vissa delar av en produkts livscykel. Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet för miljövarudeklaration – environmental product declaration.

En EPD innehåller följande tre delar; produktdatablad, metodval och resultat från bedömningen av miljöpåverkan.

En EPD är giltig i vanligtvis tre till fem år och ska följa standarden för hållbarhet hos byggnadsverk (EN 15978), miljödeklarationer och produktspecifika regler (EN 15804). De ska också ha granskats och godkänts via en oberoende verifiering. Detta säkerställer att informationen är trovärdig.

När en tillverkare ska ta fram en EPD utgår man från ett antal produktspecifika regler (kriterier) inför livscykelanalysen av produkten. Dessa kriterier innehåller detaljerade riktlinjer om avgränsning, metodval, dataunderlag med mera för en vald produktgrupp, till exempel asfalt, cement eller stål. De produktspecifika reglerna brukar benämnas PCR från det engelska begreppet product category rules. Dessa krav tas vanligen fram i samråd med branschorganisationerna.

Figur som illustrerar processen för att upprätta en EPD.
Illustration: Tyréns 

Med hjälp av en PCR blir en EPD jämförbar med andra miljövarudeklarationer som tagits fram utifrån samma kriterier. EPD:er från olika tillverkare måste alltså upprättas utifrån samma kriterier för att du ska kunna jämföra resultaten.

EPD är en viktig datakälla

En EPD ger alltså produktspecifik miljöinformation och är därför en viktig datakälla för en LCA för en anläggning. Om du ska göra en LCA för en hel anläggning eller en viss byggnadsdel kan du använda EPD för de olika byggprodukterna, men för att två EPD ska kunna jämföras måste de vara baserade på samma PCR. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till avgränsningarna i respektive EPD, exempelvis vilka skeden som finns med i beräkningen.

För en tillverkare av byggprodukter är ett rationellt sätt att ta fram produktspecifika eller objektspecifika EPD:er att använda så kallade EPD-verktyg eller EPD-generatorer.

Det finns inget krav att den LCA-baserade miljöprestanda som redovisas i en EPD gäller en unik tillverkningsenhet. En EPD kan vara gjord för en unik tillverkningsenhet, en unik fabrik eller redovisa ett medelvärde för en hel bransch (så kallad sektors-EPD). Det är därför viktigt med information som beskriver kvaliteten på EPD:n.