Farliga ämnen i material och varor

Att bygga giftfritt är ett led i Trafikverkets arbete med hållbart byggande. Kraven i riktlinjen Material och varor – krav och kriterier avseende farlig ämnen (TDOK 2012:22) ska bidra till att utveckla bygg- och anläggningssektorn i hållbar riktning.

Kraven omfattar material och varor som används i Trafikverkets verksamhet och ska tillämpas i all verksamhet som påverkar innehållet av farliga ämnen i material och varor.

Kraven gäller oavsett om det är Trafikverket Logistik eller entreprenörerna som tillhandahåller material och varor. För material som Logistik tillhandahåller implementeras kraven i samband med att Trafikverket upphandlar varor och tecknar centrala ramavtal. För material som tillhandahålls av entreprenörerna gäller kraven genom att de finns implementerade i Trafikverkets upphandlingsmallar och därigenom ingår i alla entreprenadupphandlingar. Kraven i TDOK 2012:22 ingår i Generella miljökrav vid entreprenadupphandling (TDOK 2012:93).

Kraven i TDOK 2012:22 utgör minimikrav och grundläggande baskrav. Krav som går längre än dessa minimikrav kan vid behov formuleras i till exempel teknik- och systemkrav för specifika material- och varugrupper.