Särskilda villkor – farliga ämnen i material och varor

Här beskrivs hur du går tillväga om du inte kan välja ett material eller vara som uppfyller Trafikverkets kriterier för grupp A eller B.

Om det inte är möjligt att välja ett material eller en vara som uppfyller Trafikverkets kriterier för grupp A eller B ska en produktvalsanalys och en riskanalys upprättas innan materialet eller varan föreskrivs eller används. Personen som utför produktvalsanalysen och riskanalysen ska ha erforderlig kompetens och utbildning inom ämnet.

I riktlinjen Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen (TDOK 2012:22) finns minimikrav för innehållet i produktvalsanalysen och riskanalysen. Trafikverket har tagit fram mallar som uppfyller dessa minimikrav. De finns under Mallar, riktlinjer och dokument.

Produktvalsanalys

Syftet med produktvalsanalysen är att visa hur man har gått till väga för att söka och utvärdera alternativa produkter och varför inga alternativ har bedömts användbara.

Produktvalsanalysen ska vara dokumenterad och minst beskriva:

 • Behovet av att använda materialet eller varan.
 • Om annan metod som leder till mindre påverkan på hälsa och miljö kan väljas?
 • Vilka alternativa material eller varor som finns?
 • Har något av de alternativa materialen eller varorna mindre miljö- och hälsopåverkan?
 • Hur verksamhetsutövaren har sökt alternativa produkter.
 • Rimlighetsavvägning samt motivering till produktval.
 • För material och varor där information om innehållet saknas ska verifikation finnas på att användaren aktivt tagit kontakt med leverantören för att eftersöka information om innehållet.

Mall med minimikrav på produktvalsanalys finns under Mallar, riktlinjer och dokument.

Riskanalys

Syftet med riskanalysen är att bedöma om användningen medför acceptabla risker. Bedöms riskerna som acceptabla får materialet eller varan användas när man har vidtagit de åtgärder för att hantera risker som behövs enligt riskanalysen. Bedöms riskerna vara oacceptabla ska produktval och riskbegränsningsåtgärder utredas ytterligare så att risknivån ska bli acceptabel.

Beställaren ska informeras om riskanalysen innan arbetet påbörjas.

Riskanalysen ska vara dokumenterad och minst beskriva:

 • Hur det aktuella materialet eller varan avses användas (funktion, användningsområde, hantering, arbetssätt och arbetsmetoder).
 • Det farliga ämnets namn, CAS-nummer samt klassificering enligt CLP.
 • Det farliga ämnets mängd samt varan/materialets totala mängd.
 • Risker som kan uppstå vid den aktuella användningen samt hur dessa risker ska hanteras.
 • Behov av skyddsåtgärder och riskminskande åtgärder.
 • Krav på omhändertagande av avfall.
 • Bedömning om påverkan på hälsa och miljö är acceptabel.

Mall med minimikrav på riskanalys finns under Mallar, riktlinjer och dokument.