Presentation och utredningar av trafikpåverkande åtgärder

Här kan du få information om större banarbeten i Tågplan 2023.

Trafikpåverkande åtgärder (TPÅ) med ”Mycket stor påverkan” och ”Stor påverkan” ska, enligt SERA-direktivets bilaga VII, offentliggöras för sökande två år innan fastställd tågplan börjar gälla (X-24). Arbetena ska offentliggöras utifrån den kunskap som infrastrukturförvaltaren har om åtgärderna. Offentliggörande av dessa sker vid strategisk dialog.

Trafikverket offentliggör även åtgärder med kategorin ”Mycket stor påverkan” separat enligt punkt 16 i SERA-direktivets bilaga VII. Denna punkt innebär att sökande kan lämna in synpunkter på genomförandet av åtgärder med kategorin ”Mycket stor påverkan”. Detta ger förutsättningar till en tidig dialog mellan infrastrukturförvaltare och sökanden. Vid inkomna synpunkter påbörjas en utredning av genomförandet för stora banarbeten med målsättningen att beslutsunderlag ska vara klargjort och överenskommen 30 månader innan aktuell tågplan börjar gälla (X-30).

I SERA-direktivet finns en kategorisering av trafikpåverkande åtgärder. Kategorierna utgår från påverkan på uppskattad trafikvolym som ställs in, leds om eller ersätts med andra transporter. Kategoriseringen ser ut enligt följande:

Kategori Påverkan

Mycket stor påverkan
(Major impact TCR)

Mer än 30 på varandra följande dagar samt mer än 50 % påverkan av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje.
Stor påverkan
(High impact TCR)
Mer än 7 på varandra följande dagar samt mer än 30 % påverkan av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje.

Medelstor påverkan
(Medium impact TCR)

7 eller färre på varandra följande dagar samt mer än 50 % påverkan av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje.

Liten påverkan
(Minor impact TCR)

Mer än 10 % påverkan av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje.

Åtgärder i Tågplan 2023 med ”Mycket stor påverkan”

Utredning sker i dialog mellan sökande och infrastrukturförvaltaren. Därför är det viktigt att den som lämnar synpunkter har möjlighet att delta i utredningen. Specifik information om detta samt hur synpunkter lämnas finns i dokumentet nedan.

Utredningar enligt bilaga VII till SERA-direktivet (pdf, 734 kB, öppnas i nytt fönster)

Detta är ett nytt arbetssätt som införs enligt SERA-direktivet 2012/34/EU. Syftet är att få en internationellt harmoniserad process för samordning och presentation av tillfälliga kapacitetsrestriktioner eller trafikpåverkande åtgärder. Dialogen ska ske mellan kapacitetssökande och infrastrukturförvaltare.

Därför kommer Trafikverket att i januari varje år publicera de åtgärder som faller under kategorin ”Mycket stor påverkan” för gällande år.

Frågor kan ställas via formuläret under "Kontakta oss" längre upp på denna sida.