Utlysning – Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd

Forskningsprogrammet Transportekonomi utlyser nu medel till forskning som syftar till att utveckla metoder, modeller och underlag för samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser inom hela transportområdet.

Forskningen ska bidra till ökad kunskap om det svenska transportsystemet och hur det bör utvecklas samhällsekonomiskt effektivt i en hållbar och föränderlig värld.

Transportekonomi är det forskningsområde som studerar och analyserar hur vi utformar, utvecklar och styr användningen av transportsystemet på ett resurseffektivt sätt. Det kan handla om investeringar i ny infrastruktur eller underhåll av redan befintlig infrastruktur, skatter, avgifter, trafikledning, kapacitetstilldelning och regelgivning. Viktiga delområden som omfattas av fältet är trafikprognoser, effektskattningar, ekonomisk värdering samt samhällsekonomiska nyttokostnadsanalyser.

Du som forskare kan söka forskningsmedel inom följande två områden:

  • Framtidens metoder och modeller för samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys och trafikprognoser.
  • Samhällsekonomisk analys av styrmedel och andra politiska åtgärder.

Huvudsökande ska vara disputerad inom relevant disciplin och/eller ha dokumenterad forskningserfarenhet samt vara verksam vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Se mer om vad som gäller för din ansökan nedan.

Projektstart för beviljade projekt är tidigast 1 september 2024 och senast 1 februari 2025. Programmet ser helst att projektstart sker så tidigt som möjligt i perioden. Vi kommer inte att starta nya projekt som problemmässigt ligger nära pågående projekt. För pågående projekt se: 

Transportekonomiprogrammet

Utlysningen är stängd.