Riktad utlysning inom forskningsprogrammet Europe’s Rail

Som medlem i Europe's Rail genomför Trafikverket en riktad utlysning för att stimulera till forskning och innovation som tillvaratar järnvägssystemets möjligheter att bidra till ökad nytta för resenärer, järnvägsföretag, transportköpare och samhälle.

Om utlysningen

Den riktade utlysningen syftar till att skapa möjlighet att diskutera hur ett trafikslagsövergripande transportsystem ska vara utformat utifrån de forsknings- och innovationsförslag som efterfrågas.  

Visionen är att utveckla nästa generations transportsystem baserat på ett helautomatiserat multimodalt mobilitetssystem för passagerare och gods som är hållbart, sammankopplat, digitalt, on-demand, standardiserat, skalbart och passar alla trafikslag. Hänsyn ska tas till slutanvändarens faktiska behov och den faktiska trafiksituationen i olika lägen.

Fokus på lösningar som möjliggör högre flexibilitet genom multimodalitet

Även om området är öppet för all innovation om nya tillvägagångssätt för vägledda transportsätt, ligger fokus på lösningar som möjliggör högre flexibilitet genom multimodalitet, där järnvägen ingår. Perspektivet är att hitta europeiska lösningar som gynnar svenska behov och det svenska transportsystemet.

Trafikverkets bidragsbeslut förutsätter att kommissionen beviljar nödvändiga medel. Trafikverket bedömer att detta med stor sannolikhet kommer att ske.

Läs mer under de utfällbara boxarna samt den här nyhetens länkarna.

Sista ansökningsdag

Utlysningen är nu stängd.

Samlad information om utlysningen

Du kan ockå se informationen i de utfällbara boxarna samlat i PDF-format. Se då dokumentet "Riktad utlysning inom Europes Rail, samlad information" under länkar.

Trafikverket räknar med att forskning kommer att bedrivas inom Europa och önskar medverka till ett svenskt deltagande. 

Förslag som efterfrågas

De forsknings- och innovationsförslag som efterfrågas i denna riktade utlysning och mot vilka ansökan kommer att utvärderas mot är:

”Framtidens automatiserade multimodala mobilitetssystem med autonoma farkoster.”

Tre områden att utforska

För att möjliggöra en bedömning av om och när enskilda tekniska lösningar eller helheter kan komma till svensk användning önskar Trafikverket att projektet utforskar följande tre områden.

Observera: Tidsintervall inom parentes anger tid för när forskning antas bli utförd och ger också en indikation om när leverans väntas.

 1. Utvärdering av existerande multi-modal mobility system och framtagande av en definition för ett system att ta sikte på (juni – juli/september 2023)
  Trafikverkets delar är att kartlägga vilken data och i vilket dataformat information och kommunikation använder, samt vilka affärsmodeller existerande system använder.

 2. Konceptförslag för driftsystem (augusti 2023 – augusti 2024)
  Trafikverkets delar är att delta i att ta fram ett koncept- och definitionsförslag för olika moduler för drift, såsom gränssnitt, trafiksamordning för rörlig infrastruktur, logistiknätverk och kommunikation mellan transportörer och rörlig infrastruktur. Resultatet kommer att vara ett koncept för hur dessa kan arbeta tillsammans för att driva systemet inklusive information och kommunikation.

 3. Förslag på trafiksamordning, inkluderande systemkravspecifikation, förslag på design av information, kommunikation och trafikkoordinering med prototypframställning och validering (>TRL 2) (augusti 2024 – juni 2025)
  Trafikverkets delar är att göra en fördjupad kartläggning av vilka beslutsparametrar som är viktiga (till exempel typ och storlek av moduler, placering och dimensionering av stationer/terminaler, ihop-och frånkoppling och ruttning av fordon) och hur de samverkar samt formalisera planeringen i form av ett optimeringsproblem med utgångspunkt i den inventering som skett tidigare i projektet.

Forskningen ska ha förutsättning att ingå i forskningsprogram

Forskningen ska ha förutsättningar att ingå i det europeiska forskningsprogrammet Europe’s Rail och delar som motsvarar nya koncept, enligt sidorna 183-187, i dokumentet Amended Europes Rail Work Programme 2022 – 2024.

Trafikverkets bidragsnivå totalt tillsammans för ansökningar som beviljas bidrag, ligger på ca 0,5 miljoner kronor år 2023 samt 2 miljoner kronor år 2024 respektive år 2025. Ett förskott på ca 10 procent betalas ut baserat på beslutat totalbelopp.

Projektstart är 1 juni 2023 till 30 november 2025. Det ingår att under tiden mars – maj 2023 diskutera och planera anpassningar av tillvägagångssätt och innehåll. Vid framgång finns utsikter till fortsatt forskning inom området.

Med utlysningen riktar vi oss till aktörer som:

 • vill utforska och diskutera hur ett framtida trafikslagsövergripande transportsystem kan organiseras
 • har förmåga och kapacitet att i närtid utveckla och tillämpa innovativa lösningar och där användningen kan leda till en snabb omställning av verksamheter
 • kan testa sin lösning inom ramen för projektet i samspel med Trafikverket, europeiska partners, bransch och övriga eventuella aktörer
 • har en lösning med hög grad av innovation, det vill säga hög grad av originalitet och förnyelse
 • söker involvera svenska företag i utarbetandet av ny teknik och arbetssätt.

Följande punkter är utvalda viktiga råd. Vi rekommenderar att ni läser hela beskrivningen om utlysningen. För att er ansökan ska bedömas behöver den följa anvisningarna för utlysningen. Ansökningar som inte är korrekt utformade kommer inte att tas vidare till bedömning.

Ansökan får gärna vara skriven på engelska.

Ansökan tillsammans med CV skickas till: trafikverket@trafikverket.se senast 2022-02-21.

Kontrollera särskilt

 • Att ansökan i första hand håller sig inom ramen för förslag efterfrågas och i andra hand inom ramen för vad som framgår i dokumentet ”Amended Europes Rail Work Programme 2022-2024”. Läs mer och se länk till dokumentet under boxen ”Vilka forsknings- och innovationsförslag efterfrågas”.

 • Att utrymme finns för närmare projektplanering och anpassningar tillsammans med Trafikverket och europeiska partners under perioden februari till juni 2023. Samt att det dessutom finns beredskap för viss återstående administrativ och innehållsmässig rapportering efter projekttiden under första halvåret 2026.

 • Att projekttiteln inleds med: ”Riktad utlysning: Pods4Rail”.

 • Att FoI-portfölj är: ”Program Europeiskt och svenskt samarbete inom järnvägsområdet”.

 • Att målområde/tematisk avgränsning är: ”Europe’s Rail”.

 • Att samtliga parter i ansökan är juridiska personer. Enskilda firmor godkänns inte. Bolag ska vara aktiva och ha organisationsnummer när ansökan skickas in.

 • Att det är uppfattat att Trafikverket endast kan bevilja medel i enlighet EU-kommissionens artikel 25, vilket omfattar regler om högsta stödnivå med mera. Läs mer under ”Stödberättigande kostnader” under den här nyhetens länkar.

 • Att bilaga med CV sammanfattar kvalifikationer och erfarenhet inom forskningsområdet, inklusive medsökande.

 • Att villkor om enda accepterade ansökningshandlingar är projektbeskrivning ("Mall för ansökan – förslag på FoI-projekt" under länkar) och CV uppfylls.

 De partners som Trafikverket och sökande förväntas samarbeta med är:

 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfarht e.V., Tyskland.
 • EURNEX, Tyskland.
 • Moodley Industrial Design, Österrike.
 • ProRail B.V., Nederländerna.
 • RAILENIUM, Frankrike.
 • Siemens Mobility GmbH, Tyskland.
 • TU Delft, Nederländerna.
 • University Gustave Eiffel, Frankrike.
 • Universidad Politecnica de Madrid, Spanien.
 • University of West Bohemia, Tjeckien.

Trafikverket kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

 • Ansökan ska bestå av ett projektförslag (använd rätt mall, se ”Mall för ansökan” under länkar) och CV på samtliga projektdeltagare.
  • CV får maximalt omfatta tre (3) sidor totalt per ansökan. Kontaktuppgifter och relevant erfarenhet samt publiceringar ska framgå.
  • Inget annat än ifylld mall för projektförslag och CV ska skickas till Trafikverket.

 • Projektparter ska vara juridiska personer och bidragsmottagare ska ha filial eller driftställe i Sverige.

 • Projektförslaget kan skrivas på svenska eller engelska, men då forskningen kommer äga rum i en miljö där engelska är det språk som används, kommer en ansökan på engelska att ha en viss fördel i jämförelse med en svensk motsvarighet.

 • Av ansökan ska sökt belopp framgå, en bekräftelse om att sökande kan delta i planerande förberedelser tillsammans med Trafikverket och europeiska partners från mars till juni, för att därefter starta och pågå till 2025-11-30. Sökande ska även ha beredskap att bistå med viss mindre administrativ och innehållsmässig rapportering under 2026 års första hälft.

 • Trafikverket kan endast bevilja medel i enlighet EU-kommissionens artikel 25, vilket omfattar regler om högsta stödnivå med mera. Läs mer under ”Stödberättigande kostnader” under den här nyhetens länkar.

Med hänsyn tagen till utrymmet i mallen för projektansökan bedöms ansökan utifrån med vilken sannolikhet sökande kommer att bidra till att möta de forsknings- och innovationsförslag som efterfrågas (läs mer under boxen ”Vilka forsknings- och innovationsförslag efterfrågas?”) samt:

Excellens

 • Tydlighet i projektförslagets mål, hur ambitiöst det är och hur långt det kan nå utöver ”State-of-the-art”.
 • Rimligheten i metod. Koncept, modeller, antaganden, interdisciplinärt angreppssätt, jämställdhet, öppenhet, involvering av slutanvändare och hantering av data.

Resultat och effekt

 • Trovärdighet när det gäller att uppnå förväntade resultat och effekter som anges i ansökan, och den sannolika omfattningen och betydelsen av bidragen för att uppnå resultat och effekt.
 • Lämplighet och kvalitet i arbete som föreslås för att maximera förväntade resultat och effekter, samt som planeras för spridning och utnyttjande, inklusive kommunikationsaktiviteter.

Kvalitet och effektivitet på genomförandet

 • Kvalitet och effektivitet i genomförandet, bedömning av risker och lämplighet i föreslagna arbeten samt resurserna överlag.
 • Sökandes kapacitet och i vilken utsträckning sökande som helhet samlar nödvändig expertis.

Trafikverket ställer krav på statusrapportering kvartalsvis utifrån en särskild mall.

Projekt som beviljas medel har dessutom att följa de särskilda villkor som gäller. Dessa avviker mot de allmänna villkor som normalt gäller vid ansökan om FoI-bidrag från Trafikverket genom att ta hänsyn till det regelverk som gäller för bidrag till forskning från EU.

Mall på statusrapport samt särskilda villkor kan beställas via mejl: eu-rail@trafikverket.se

 

Övrig information

Partnerskapet för järnväg, Europe’s Rail, bygger vidare på Shift2Rail och ingår som del av ”Horisont Europa”, EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation. Trafikverket deltar som en av grundmedlemmarna i Europe’s Rail.

-EuropeanRail-och-EU-logga.png