Naturmiljö

Samhället är beroende av biologisk mångfald och fungerande ekosystem. I ekosystemen finns livsnödvändiga resurser som en del av ett kretslopp. Vägar och järnvägar innebär barriärer och störningar, men med god planering kan de också ge möjligheter.

Med rätt planering och skötsel kan Transportinfrastrukturen samspela med livsmiljöer där växter och djur trivs.

Invasiva arter sprids ofta längs med infrastruktur och konkurrerar ut den inhemska faunan. Blomsterlupin är den invasiva art som förekommer mest längs med infrastrukturen i landet och pågående utveckling visar att den är under snabb spridning i flera av Trafikverkets regioner. Invasiva arter hotar Trafikverkets artrika miljöer och sidoområden generellt samt påverkar Trafikverkets möjlighet att kostnadseffektivt utföra åtgärder i sidoområden. Utvecklingsbehovet av kostnadseffektiva bekämpningsåtgärder är därför stort.

Ansökningar är särskilt efterfrågade inom följande områden:

  • Landskapsanalys med GIS.
  • Metodutveckling för identifiering och prioritering av konflikter/åtgärdsbehov inklusive renskötsel.
  • Indikatorer och mått för infrastrukturens påverkan på ekologiska funktioner.
  • Klassningssystem för infrastrukturens biotoper.
  • Effektivare landskapsanpassnings- och skötselåtgärder.
  • Kostnadseffektiva bekämpningsmetoder av invasiva växter och hantering av förorenade massor.
     

Fördjupningar om vilken typ av forskning som efterfrågas finns i Trafikverkets forsknings- och innovationsplan (se under Länkar) samt i dokumentet Fördjupade beskrivningar av angelägen forskning och innovation -se under Länkar. Ansökningar tas emot två gånger per år, se aktuella datum på webbsidan för Lämna forsknings- och innovationsförslag under länkar.