Kulturmiljö

Infrastrukturens kulturmiljöer bevarar kunskap om samhällsutveck¬lingen och äldre byggnadstekniker, vilka är en viktig kunskapskälla vid utveckling av framtida arbetssätt.

Väl gestaltade infrastrukturmiljöer som tar tillvara natur­ och kulturmiljövärden är samtidigt av stor betydelse för besöksnäringen. De har positiv inverkan på resenärers upplevelser och  ökar infrastrukturens attraktivitet, varigenom de har positiv påverkan på människors välbefinnande och upplevda trygghet.

I transportinfrastrukturen finns kulturhistoriska miljöer såsom alléer, stenmurar, kulturvägar  och kulturhistoriska järnvägsmiljöer. Dessa miljöer samspelar ofta med naturvärden, varmed de huserar ett värdefullt biologiskt kulturarv.

Ansökningar är särskilt efterfrågade inom följande områden:

  • Hur Trafikverket kan skapa bättre förutsättningar att tillvarata den potential som kulturmiljön utgör för ett hållbart samhälle.
  • Kulturmiljöstärkande åtgärder som också samverkar med andra värden på ett konstruktivt sätt, till exempel biologisk mångfald, klimat, trafiksäkerhet, social hållbarhet, tillgänglighet, trygghet, social resiliens och goda livsmiljöer.
  • Indikatorer och mått för infrastrukturens påverkan på kulturhistoriska miljöer.
  • Utveckling av skötselmetoder.
  • Utveckling av arkeologiska utredningsmetoder.
     

Fördjupningar om vilken typ av forskning som efterfrågas finns i Trafikverkets forsknings- och innovationsplan -se under länkar samt i dokumentet Fördjupade beskrivningar av angelägen forskning och innovation -se under Länkar.

Ansökningar tas emot två gånger per år, se aktuella datum på webbsidan för Lämna forsknings- och innovationsförslag under länkar.