Landskap, Natur- och kulturmiljö

Biologisk mångfald, kulturmiljö och en god gestaltning är tre inriktningar vars behov delvis överlappar och kan förstärka varandra om de hanteras som en helhet. Trafikverket arbetar därför integrerat med dessa frågor genom landskapsanpassad infrastruktur.

Infrastrukturen och dess användning påverkar landskapets natur,  kulturmiljö och upplevelsevärden. Den utgör en betydande del i våra landskap och kan skapa både positiva och negativa effekter för människor, djur och växter. Trafikverket finansierar därför forskning och innovation inom natur- och kulturmiljöområdet kopplat till infrastruktur.

Inom landskapsområdet arbetar Trafikverket mot följande mål: Miljökvalitetsmålen,  Nationella kulturmiljömålen, Målbild 2030 samt Trafikverkets strategiska mål: Vi landskapsanpassar infrastruktur och säkrar god vattenkvalitet och giftfri miljö. Landskapsanpassning av infrastrukturen ska ta utgångspunkt i Trafikverkets styrdokument Riktlinje Landskap -se under Länkar.

Fördjupningar om vilken typ av forskning som efterfrågas finns i Trafikverkets forsknings- och innovationsplan -se under Länkar samt i dokumentet Fördjupade beskrivningar av angelägen forskning och innovation -se under Länkar.

Ansökningar tas emot två gånger per år, se aktuella datum på webbsidan för Lämna forsknings- och innovationsförslag under länkar.