Triple F – Krafttag för ett fossilfritt godstransportsystem

Trafikverket storsatsar inom godsområdet och skapar långsiktighet i omställningen mot fossilfrihet genom forskning och innovation.

Utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska med minst 70 procent till år 2030. Sverige ska som helhet vara klimatneutralt till år 2045. Det är målen för den nya klimatlagen som trädde i kraft 2018.

För att klara omställningen krävs omfattande utveckling, verifiering och demonstration av nya lösningar, samt forskning efter ny relevant kunskap. Det är också nödvändigt att akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkar brett så att nya lösningar efterfrågas och får ett snabbt genomslag på marknaden.

Triple F – Nationell samlingsplats för forskning och utveckling

Trafikverket har tilldelat ett brett konsortium, Triple F (Fossil Free Freight), avtal om en forsknings- och innovationsplattform för fossilfrihet i godstransportsystemet. Akademi, institut, näringsliv och offentliga samhällsaktörer är engagerade i en rad projekt fram till programmets avslut 2030.  Plattformen drivs av Lindholmen Science Park tillsammans med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och RISE (Research Institutes of Sweden).

Triple F fokuserar på tre utmaningar:

  • ett mer transporteffektivt samhälle
  • energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster
  • ökad andel förnybara drivmedel.

Arbetet innebär att det läggs särskild vikt på att ta fram ny kunskap och lösningar när det gäller teknik, policy och logistik. Vid programmets slut ska arbetet konkret ha bidragit till att Sverige når de uppsatta klimatmålen och samtidigt utvecklat en ökad konkurrenskraft för Sverige.