Buller och vibrationer i samhällsplaneringen

God ljudmiljö bör i första hand uppnås genom samhällsplanering och inte genom skyddsåtgärder. Störst möjlighet att påverka exploatering av bullerutsatta lägen finns innan den formella planprocessen startar, i ett tidigt skede.

Lokalisering

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, med hänsyn till bland annat möjligheterna att förebygga bullerstörningar. Trafikverket anser att bostäder och annan störningskänslig bebyggelseplanering i första hand bör lokaliseras och etableras i områden som inte är störda av buller eller vibrationer. Det gäller också lokalisering av lekplatser, dag- och fritidshem och skolgårdar. Om det är aktuellt att lokalisera störningskänslig verksamhet till områden som är utsatta för störningar så bör det vara ett krav att riktvärden för trafikbuller och vibrationer inte överskrids. Även parker, begravningsplatser och rekreationsområden i tätorter bör ge möjlighet till avkoppling från omgivande miljöer, som ofta är bullerexponerade.

Trafikverket ska i sin roll som verksamhetsutövare för statliga vägar och järnvägar utföra skyddsåtgärder, iaktta begränsningar och vidta försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Förutom ett verksamhetsutövaransvar ska Trafikverket också verka för att de transportpolitiska målen uppnås, vilket bland annat innebär att bidra till en samhällsplanering som medför hälsosamma boendemiljöer utan störande buller och vibrationer. Det sker lättast i tidiga skeden innan den formella planprocessen startar då Trafikverket kan påverka exploatering av bullerutsatta lägen. Kommunen eller exploatören har sedan till uppgift att bedöma om en viss plats är lämplig för ändamålet med hänsyn till buller och vibrationer och om skyddsåtgärder behövs.

När Trafikverket får in en remiss om planerad bebyggelse som berör statlig infrastruktur där gällande riktvärden för buller och/ eller vibrationer kan riskera att överskridas, kommer vi att begära att ärendet innehåller en buller- och vibrationsutredning.

Buller- och vibrationsutredningar

Utredningen ska omfatta beräkningar av varje respektive bullerkälla samt en sammantagen beräkning eller bedömning av både buller och vibrationer. Utredningen och planeringen ska relateras till riktvärden för buller och vibrationer i enlighet med förordningar och allmänna råd, Beräkningsresultaten ska redovisas i planbeskrivningen till exploateringen.

Utgångspunkter för beräkningarna ska bland annat vara prognoser för framtida trafikmängder och hastigheter. Trafikverket ska tillhandahålla uppgifter om trafikprognoser, men även information om Trafikverket planerar förändringar av statlig infrastruktur intill området som kan ha betydelse för exploateringen.

Länk till trafik- och transportprognoser

Om ny bostadsbebyggelse planeras i ett buller– och/eller vibrationsutsatt läge, till exempel nära en järnväg eller väg, kan det krävas skyddsåtgärder eller särskild utformning av bebyggelsen för att den ska bli lämplig för sitt ändamål. Eventuella skyddsåtgärder ska också analyseras och redovisas i buller- och vibrationsutredningarna. Bestämmelser om eventuella skyddsåtgärder och bebyggelseutformning inklusive planlösning av bostäder för att riktvärden ska uppnås, ska sedan framgå av planbestämmelserna.