Porträttbild på en far som bär sin lilla dotter.

Kartläggning och åtgärdsprogram för buller enligt EU-direktiv

Bullerproblemen har blivit allt mer uppmärksammade internationellt. EU:s direktiv om omgivningsbuller innebär att vi ska rapportera bullernivåer till EU och ta fram åtgärdsprogram.

År 2002 införde EU direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller. Kraven i direktivet gäller inom hela EU och kommer sannolikt att vara ett incitament för att generellt skärpa kraven på att minska bullret från stora bullerkällor som trafik på vägar, järnvägar, flyg och industrier.

Direktivet är infört i svensk lagstiftning genom förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. Med omgivningsbuller avses buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industrier.

Förordningen kräver kartläggning och åtgärdsprogram

I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på att Trafikverket och kommuner med mer än 100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år. Naturvårdsverket ansvarar för att sammanställa och redovisa kartläggningarna till EU-kommissionen.

Åtgärdsprogrammet ska enligt förordningen omfatta statliga vägar som under 2016 trafikerades med mer än 3 miljoner fordon samt statliga järnvägar som trafikerades med mer än 30 000 tåg. Dessutom omfattas flygplatserna Arlanda, Landvetter och Bromma. Trafikverket har valt att utöka omfattningen av åtgärdsprogrammet till att innefatta all statlig väg och järnväg samt vibrationsstörningar i bostäder, och det ska ge en samlad bild av de åtgärder som krävs och planeras, med fokus på statlig väg och järnväg.

Trafikverkets åtgärdsprogram för åren 2019–2023 går att läsa i sin helhet nedan. Innan det fastställdes har det remitteras till alla Sveriges kommuner och länsstyrelser för synpunkter. En sammanställning av inkomna synpunkter och hur de har hanterats återfinns i en bilaga till programmet.

Bullerkartor för flyg, järnvägar och vägar

Kartorna redovisas till EU och de är också tillgängliga för allmänheten. Kartläggningen omfattar omkring 405 mil statliga vägar som trafikerades med över 3 miljoner fordon 2016. För järnvägar omfattar kartläggningen 150 mil järnväg som trafikerades av mer än 30 000 tåg 2016.

I kartläggningen av flygbuller ingår flygplatser med fler än 50 000 flygrörelser per år. De flygplatser som kartlagts är Arlanda, Bromma och Landvetter. Kartläggningen är utförd under 2012 och avser 2011 års bullerexponering. Då skillnaden i trafikeringen 2016 är mindre än tio procent i jämförelse med 2011 gjordes ingen ny kartläggning av Trafikverket.

De europeiska måtten för buller skiljer sig från svenska mått, och måtten har olika användningsområden. Kartläggningarna enligt förordningen är främst till för sammanställningar och jämförelser inom EU, till exempel som underlag till internationella åtgärder för att minska buller från fordon. Kartorna är däremot inte underlag för åtgärder inom Sverige. För Sverige gäller mål, mått och åtgärdsplaner enligt beslut från riksdag och regering.

Bullernivåerna på kartorna visas med det för Europa gemensamma måttet Lden.