Kartläggning och åtgärdsprogram för buller enligt EU-direktiv

Genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram ska det eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.

År 2002 införde EU direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller. Direktivet har implementerats i svensk lagstiftning genom förordningen (2004:675) om omgivningsbuller, vilket omfattar buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industrier.

Förordningen kräver kartläggning och åtgärdsprogram

Enligt förordningen om omgivningsbuller krävs det att Trafikverket och större kommuner kartlägger buller och upprättar åtgärdsprogram vart femte år. Naturvårdsverket ansvarar för att rapportera kartläggningarna till EU-kommissionen. Trafikverkets åtgärdsprogram omfattar landets mer trafikerade statliga vägar, järnvägar och flygplatser. Trafikverket har utökat programmet för att inkludera all statlig väg och järnväg samt vibrationsstörningar i bostäder.

En remissversion av åtgärdsprogrammet för åren 2024-2028 har skickats för samråd till kommuner och länsstyrelser, och finns publicerad nedan. Under 2024 kommer åtgärdsprogrammet att färdigställas.

Även allmänheten och andra berörda ges möjlighet att inkomma med synpunkter, senast 2024-04-30. Synpunkter kan lämnas via kontaktformuläret överst på denna sida eller till trafikverket@trafikverket.se . Ange ärendenummer TRV 2024/21713.

Bullerkartor för flyg, järnvägar och vägar

Bullernivåerna på kartorna visas enligt det europeiska måttet Lden. Det är viktigt att notera att kartläggningarna enligt förordningen främst används för sammanställningar och jämförelser inom EU och inte som grund för åtgärder i Sverige, där mål och åtgärdsplaner styrs av riksdagens och regeringens beslut.

Kartläggningen omfattar drygt 400 mil statliga vägar, cirka 150 mil statliga järnvägar samt tre flygplatser med fler än 50 000 flygrörelser (Arlanda, Bromma, Landvetter). Beräkningarna är sedan utförda med 2021 års trafikeringsuppgifter enligt EU-direktivets krav. På grund av pandemin hade flygplatserna Bromma och Landvetter färre än 50 000 flygrörelser men redovisas ändå.