Förvaltning av Trafikbestämmelser för Järnväg, TTJ

Trafikverket är utgivare av TTJ och ansvarar för att driva den löpande förvaltningen och utvecklingen av bestämmelserna. Här beskrivs några viktiga delar och principer i den uppgiften.

Ett regelråd med deltagare från Trafikverket, Branschföreningen Tågföretagen (TF) och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) sammanträder 3-4 gånger per år. Regelrådets huvuduppgift är att stödja Trafikverket i den strategiska ledningen och utvecklingen av bestämmelserna.

Regeländringsförslag

Säkerhetschef, eller av denne utsedd, kan lämna in förslag till TTJ-förvaltningen. Förslag ska beredas och skickas in på den blankett för regeländringsförslag som finns längre ner på sidan. Inlämnade regeländringsförslag bereds och hanteras sedan i samråd med branschen.

Avsteg och dispenser

Det råder en restriktiv hållning till dispenser. I vissa finns en möjlighet till dispens, exempelvis då regelverket inte hunnit uppdateras i samband med teknikförändring. Ansökan om dispens ska göras på den blankett för dispenser som finns längre ner här på sidan. För att vi ska kunna hinna med att hantera en dispens måste den ha kommit in till Trafikverket senast 4 veckor innan den ska börja gälla. Bifoga eventuella systemdefinitioner, riskbedömningar och tänkt riskhantering tillsammans med dispensansökan.

Du kan läsa mer om hur vi förvaltar trafiksäkerhetsbestämmelser i TDOK 2016:0543 Förvalta och utveckla trafiksäkerhetsbestämmelser, som du hittar en länk till längre ner på sidan.