Definitioner ABEL07, ABRÖR08, ABSF09, ABSF20 och ABAVA11

Vid motstridighet mellan vad som anges i denna handling och övriga avtalshandlingar har denna handling företräde.

Allmän väg

Se definition i väglagen. Allmänna vägar finns registrerade i länsstyrelsernas kungörelser om vägar.

Huvudförläggare

Den ledningsägare som vid samförläggning även är ansvarig för utförande av arbetet.    

Kvalitetsplan

Under kapitel 8 i Trafikverkets publikation 2022:129 ”Ledningsarbete inom det statliga vägområdet” finns Trafikverkets krav på kvalitetsplan. En kvalitetsplan består enligt nämnda handling av

 • redovisning av egenkontroll
 • redovisning av organisationsplan
 • rutiner för avvikelsehantering
 • redovisning av kvalitetskritiska moment
 • tidsplan
 • kopior av tillstånd
   

Körbana

Del av väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren.

Ledning

Finns olika typer av ledningar, det kan vara fråga om ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål, koncessionspliktig elektrisk starkströmsledning, vatten- eller avloppsledning samt för pipeline. Till ledning kan även höra anordning såsom tunnlar, kulvertar, rör och andra liknande anordningar, om anordningen ska användas för att senare dra fram en ledning för elektronisk kommunikation eller en starkströmsledning genom den – s.k. kanalisation. Av 3 § Ledningsrättslagen anges vidare att förutom den egentliga ledningen, som kan vara t.ex. en metalltråd, en kabel eller ett rör, ingår i begreppet ledning även sådana för dess ändamål nödvändiga anordningar som transformatorer, pumpstationer och andra tillbehör. 

Ledningskollen

Är en gratis webbtjänst som underlättar kommunikation mellan ägare av ledningar, kablar och annan infrastruktur. Via denna  kan   information om ledningars läge inhämtas från ledningsägarna.

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket.

Relationshandling/ Inmätning av ledningens koordinater

Avser dokumentation av;

 1. Inmätning av ledningens koordinater, där verkligt utförande och läge framgår, ska upprättas genom ledningsägarens försorg och överlämnas på begäran till väghållningsmyndigheten. Läget ska vara relaterat till rikets koordinatsystem samt uppfylla nödvändiga noggrannhetskrav.
  Relationsritning för en bro eller tunnel enligt TDOK 2016:0204 Krav Brobyggande respektive  TDOK 2016:0231 Krav Tunnelbyggande
 2. Handlingar från ledningsägaren som utvisar verkligt utförande av återställningsarbetet.

 

Samförläggare

Ledningsägare som vid samförläggning inte utför något arbete med ledningsförläggningen.

Samförläggning

När en ledningsägare drar en eller flera ledningar tillsammans med en annan ledningsägare vid samma tillfälle och i samma schakt, rör eller plöjning.

Trafikanordningsplan (TA-plan) - ersatt med Villkor för trafik- och skyddsanordningar 2019-02-01

En trafikanordningsplan är en beskrivning för att märka ut en vägarbetsplats med vägmärken, anordning, vägmarkeringar och trafikreglering. Planen består av en skiss eller ritning och ett faktablad med uppgifter om bland annat utföraren, plats för arbetet, datum och tider för när arbetet startar och slutar samt namn på ansvariga personer.

Trafikverket

Är  central förvaltningsmyndighet inom vägsektorn och är väghållare för statens räkning, 6 § väglagen.

Villkor för trafik- och skyddsanordningar

Bilaga till tillstånd enligt 44 § väglagen som anger ärendespecifika krav för hur arbetet ska utföras och hur trafikanterna ska informeras.

Vägbana

Med vägbana menas körbana tillsammans med eventuella vägrenar, uppställningsfält och cykelfält, se figur 1 nedan.

Väghållare

Den som ansvarar för att vägen sköts och är farbar.

Staten, via Trafikverket, eller kommuner, vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.

Fördelningen av väghållaransvar är i korthet följande:

 • Staten genom Trafikverket, ansvarar för de allmänna vägarna, 6 § väglagen. Undantaget är de allmänna vägar som ingår i kommunal väghållning.
 • Kommunerna förvaltar kommunala gator och vägar.
 • Enskilda vägar förvaltas av vägföreningar/samfällighetsföreningar eller av enskild fastighetsägare.

Det är endast väghållaren som har befogenhet att ta vägrätt i anspråk.

Väghållningsmyndighet

Av 6 § väglagen följer att då staten är väghållare är det, efter regeringens bestämmande, Trafikverkets regionala förvaltningar som är väghållningsmyndighet och inte Trafikverket. Det är väghållningsmyndigheten som har de uppgifter och befogenheter, enligt bland annat väglagen, som innefattar myndighetsutövning.

Figur 1