Buller och vibrationer

En miljö fri från buller och vibrationer, som ger möjlighet till vila och återhämtning är viktig för människors hälsa och välbefinnande.

Trafikbuller berör många människor – men det finns lösningar. Bullret från fordon, däck, tåg och vägbeläggning måste minska för att vi ska få en bättre livsmiljö. Trafiken är den dominerande bullerkällan i samhället.

Dubbade däck bullrar mer än odubbade

En stor del av bullret från vägtrafiken kommer från däckens kontakt med vägytan. Valet av däck och beläggning har stor påverkan på bullret. När många använder dubbade vinterdäck, används också beläggning med större stenar som klarar slitaget. Beläggning med mindre stenar ger mindre buller, men den beläggningen är dyrare att underhålla.

Om färre använder dubbdäck minskar slitaget och vi har större möjligheter att välja en tystare beläggning. För att förbättra miljön för dem som är mest utsatta för buller handlar det också om att skydda den med till exempel ljudisolerade fönster, bullerskärmar och vallar.

Vi upplever buller olika

Buller bidrar till stress och högt blodtryck som i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Cirka två miljoner människor i Sverige är utsatta för buller som överskrider de riktvärden som riksdagen har satt upp. Hur vi upplever oönskat ljud varierar mellan olika personer och tider på dygnet. När trafiken ökar och allt fler bosätter sig i städer, ökar problemen. Precis som buller kan även vibrationer påverka människors hälsa.