Mål för buller och vibrationer

Trafikverkets arbete med buller och vibrationer utgår från Transportpolitikens mål om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Transportpolitiska mål

Det övergripande transportpolitiska målet är uppdelat i ett funktionsmål för tillgänglighet och ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa. Hänsynsmålets formulering är:

"Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, samt bidra till att miljökvalitetsmålen nås och till ökad hälsa".

För miljö och hälsa finns preciseringar som gäller dels klimat, dels övriga miljökvalitetsmål:

"Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål."

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är ett målområde som påverkas mycket av transportsystemet. En av regeringens preciseringar av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är att:

  • människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Ingen ska bli sjuk eller dö i förtid av trafikbuller

Transportsystemet är inte hållbart idag. Buller från trafiken är ett problemområden som behöver prioriteras. Trafikverkets mål är att genomföra åtgärder så att väsentligt färre personer utsätts för buller. Antalet personer som utsätts för buller högre än riktvärden bör halveras mellan åren 2015 och 2030. På lång sikt är Trafikverkets mål att ingen ska bli sjuk eller dö i förtid på grund av luftföroreningar eller buller.

I Trafikverkets mål kopplat till Agenda 2030-målen beskrivs hur ett hållbart samhälle kan se ut.