Hälsopåverkan av buller

Buller påverkar oss både direkt och på lång sikt. Vi känner oss störda. Vi arbetar och presterar sämre och blir trötta. Ökad stress på grund av buller kan leda till för tidig död.

Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, ett ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. Buller påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över allvarligare störningar i samhället. Störningarna kan uppstå direkt, till exempel genom att vi blir störda i sömnen eller att vi arbetar sämre, men de har också en långsiktig påverkan.

Buller påverkar välbefinnandet

Det är individuellt vad som upplevs som buller, men trafikbuller är oftast oönskat och störande. På dagen kan det störa samtal och andra önskvärda ljud och påverka det allmänna välbefinnandet negativt. Människor som utsätts för höga bullernivåer under lång tid kan drabbas av ökad stress. Det leder till att risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. Flera forskningsstudier visar på ökad risk för dödsfall på grund av buller. Minst 300 för tidiga dödsfall per år inträffar i Sverige till följd av buller från vägtrafik. Buller kan också leda till ökad trötthet och till att förmågan till inlärning, koncentration och prestation försämras.

Buller nattetid medför att sömnen blir störd. Ostörd sömn är en förutsättning för att människan ska fungera, såväl fysiologiskt som mentalt. Några av effekterna av störd sömn är trötthet, nedstämdhet, olustkänsla och minskad prestationsförmåga.

Även enstaka ljudkällor kan upplevas som ytterst störande, till exempel en slamrande broskarv, ett enstaka tåg eller tunga lastbilar som passerar ett hus på nära håll nattetid.

DALY för buller

Världshälsoorganisationen WHO har utvecklat måttet eller indikatorn DALY (disability adjusted life years), som ett sätt att beräkna och presentera hälsokonsekvenser i en population. Syftet med indikatorn är att väga samman antalet år som personer i en befolkning lever med en funktionsnedsättning eller sjukdom med antal förlorade år på grund av förtida död under ett givet år.

Trafikverket har under 2014 och 2015 bedrivit forskningsprojekt om DALY och beräknat hälsoförluster till följd av hjärtinfarkt, stroke och hypertoni samt allmänstörningar och sömnstörningar på grund av till exempel trafikbuller. I rapporten ”Metod för DALY-beräkningar i transportsektorn” kan du läsa om resultatet av forskningen.

Rapport: Metod för DALY-beräkningar i transportsektorn (pdf-fil, 2 MB)

Vibrationer stör

Vibrationer från trafiken stör och gör att vi kan få svårt att somna in eller blir väckta när vi sover. Störningarna kan också yttra sig som koncentrationsproblem eller ökad trötthet. Forskning visar att människan är mer känslig för vibrationen när vi ligger ner. Känseltröskeln när vi störs varierar mellan olika individer med ett snittvärde på cirka 0,1-0,3 mm/s vägd RMS i frekvensområden 10-100 Hz.

Forskningen och kunskapen om hur vibrationer påverkar hälsan är ganska begränsad. Det finns forskningsprojekt där man har tittat hur vibrationer i kombination med buller stör sömnen. Studierna i Tvane visar att om man utsätts för vibrationer samtidigt som man utsätts för buller så är man mycket mera störd vid samma ljudnivå.

Rapport om exponering av vibrationer

Göteborgs universitet har gett ut en rapport som redovisar hur vibrationer påverkar de boende jämfört med buller. Du hittar rapporten om exponering av vibrationer här på sidan.