Attraktiv, smidig och säker cykling

Trafikverket arbetar med cykel inom samhällsplaneringen, inom Nollvisionen samt sköter och utvecklar cykelvägar inom det statliga vägnätet. Vi leder också Nationella cykelrådet som ger ut ett nationellt cykelbokslut.

Cykel är en viktig del i ett framtida hållbart transportsystem och bidrar till de transportpolitiska målen med fossilfria transporter och minskat buller. Cykling är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt transportmedel. Ett ökat cyklande som är yteffektivt och kan ersätta bilresor på korta sträckor skapar mer attraktiva och hållbara tätorter, vilket också är viktigt för att nå FN:s globala mål om god hälsa och hållbara städer.

Nationella cykelrådet

Rådet är ett forum för samverkan inom det nationella arbetet med ökad och säker cykling. I det ingår följande organisationer:

Boverket, Cykelfrämjandet, Finspångs kommun, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs Stad, Komexp (Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län), Naturvårdsverket, Svensk cykling, Svenska cykelstäder, Sveriges kommuner och regioner, Trafikverket, Transportstyrelsen, Umeå kommun, VTI samt Cykelcentrum.

Rådet leds av Trafikverket och det finns ett stort engagemang i arbetet samt ett stort fokus på cykel som eget färdsätt.

Nationellt cykelbokslut

Vartannat år tar det nationella cykelrådet fram ett nationellt cykelbokslut som brukar vara klart i juni. Syftet är att följa upp och redovisa cyklandets utveckling i Sverige kopplat till de transportpolitiska målen. Det finns en lång tradition av att mäta och följa upp utvecklingen av bil- och kollektivtrafik medan motsvarande för cykeltrafiken startade 2014 med det första nationella cykelbokslutet. 

Årlig cykelkonferens

Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner arrangerar varje år Sveriges största mötesplats för cykelfrågor. Konferensen vänder sig främst till de som jobbar med cykelfrågor i kommun, region, stat eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering.