Flygfoto av en väg och järnväg som korsar varandra i två plan.

Så bidrar Trafikverket till en effektiv leverantörsmarknad

Vi har som mål att bidra till effektiva leverantörsmarknader. Det är en förutsättning för att våra upphandlingar ska kunna skapa högsta möjliga värde för medborgare och näringsliv.

I sammanställningen nedan beskrivs övergripande vad som görs inom Trafikverket för att bidra till effektiva leverantörsmarknader.

Vår beställarroll

Våra ambitioner som beställare har de senaste tio åren kontinuerligt utvecklats och förbättrats. En viktig insikt som vi har tagit med oss är vikten av att det finns en genomtänkt struktur för hur beställare och leverantör samverkar, speciellt när det gäller att lösa problem i ett tidigt skede. Det finns en ambition att skapa bättre förutsättningar för att branschens parter ska samarbeta och därigenom skapa bättre resultat för alla parter.

Trafikverkets ambition som beställare är att uppfattas och agera på ett värdeskapande, aktivt och tydligt sätt. Det pågår projekt med syfte att utveckla beställarrollen.

Vår affärsstrategi för entreprenad och tekniska konsulter

Vi använder oss av så kallade typentreprenader och typuppdrag. Vilken typentreprenad eller typuppdraguppdrag som väljs bestäms utifrån projektets komplexitet och osäkerhet, hur stor frihet leverantören kan få i projektgenomförandet och behovet av innovation eller annan nytta (se rubriken nedan).

Varje typentreprenad eller typuppdrag har en angiven övergripande strategi. Standardprojekt med tillräckliga frihetsgrader förespråkar till exempel kontraktsmodellen Samverkan bas, totalentreprenad och fast pris. Komplexa projekt med mycket hög osäkerhet förespråkar bland annat hög grad av samverkan i kombination med löpande räkning med ekonomiskt incitament och riktkostnad.

Innovation eller annan nytta

Innovation eller annan nytta är alltid en parameter att beakta vid samtliga upphandlingar. Det skapar en större möjlighet att upphandla kontrakt som driver innovation och produktivitet kopplat till möjligheter och hot i projektets riskanalys. Vid analyser som visar att parametern innovation eller annan nytta är aktuell, förespråkar strategin att bonus eller mervärden kan användas som drivkraft i upphandlingen.

Riskhantering och riskfördelning

Vi har som utgångspunkt att skapa förutsättningar för en rimlig riskfördelning mellan beställare och leverantör, genom att risken ska bäras av den part som har bäst förutsättningar att hantera och minska risken.

Paketering

Paketering för serieproduktion görs genom att lägga samman enskilda objekt som tillsammans skapar förutsättningar för serieproduktion och skalfördelar. Det ställs sedan i relation till konkurrenssituationen. Paketeringen görs även i form av ramavtal som avser markentreprenader. Nuvarande ramavtal och kommande ramavtalsupphandlingar skapar förutsättningar för mindre företag att konkurrera med större aktörer.

Hållbarhet och konkurrens på lika villkor

Vi satsar på systematisk styrning och uppföljning av sociala krav (skatter, minimilöner, nolltolerans mot barnarbete, en god arbetsmiljö med mera), minskad negativ påverkan på miljö och arbetsmiljö samt sysselsättningsfrämjande åtgärder som ska ge möjligheter till personer som står långt från arbetsmarknaden. Trafikverket gör särskilda satsningar när det gäller kontroll av leverantörers uppfyllande av sociala krav, bland annat i form av revisioner. Syftet är att säkerställa att våra leverantörer inte skapar sig konkurrensfördelar genom att bryta mot de sociala kraven som vi ställer i upphandlingar.

Vi satsar på hållbarhet och ser det även som ett sätt att skapa konkurrens på lika villkor. Under 2022 genomfördes revisioner av sociala krav och miljökrav gällande utvalda kontrakt. Arbetet med revisioner kommer att fortsätta under 2023.

Leverantörsteamsarbete utvecklar beställare och leverantörer

Inköpsorganisationen har etablerat nationella leverantörsteam och kontaktpersoner för de 150–200 största leverantörerna. Leverantörerna har delats in i A- och B-leverantörer med utgångspunkt från inköpsvolym och försörjningsrisk.

Våra leverantörsteam följer upp och bedömer leverantörernas leveranser på nationell nivå. Teamen är för leverantörerna en tydlig ingång och kommunikationskanal till Trafikverket. Teamen och kontaktpersonerna är ansvariga för relationen med sina leverantörer och har en ständig dialog om prestationer och förbättringsområden samt ren kommunikation. 

Uppföljning av nöjd-leverantör-index (NLI)

Mätningen av nöjd-leverantör-index (NLI) är sedan 2011 en återkommande enkät som syftar till att följa leverantörernas nöjdhet med Trafikverket som kund. NLI-mätningen ska ge feedback på Trafikverkets arbete med leverantörer och ge Trafikverket möjlighet att agera på de synpunkter som inhämtas i undersökningen. Mätningen ska också fungera som en indikator i arbetet med att effektivisera interna processer och förbättra externa relationer. Undersökningen består av ett trettiotal frågor inom flera områden och går ut till våra 150–200 största leverantörer.

Utvecklingen för utländska leverantörer

Vi är en av många parter i en allt mer globaliserad anläggningsmarknad. Vi strävar efter att attrahera utländska företag som vill etablera sig i Sverige, för att uppnå ökad konkurrens och innovationsgrad. På senare år har det blivit vanligare att svenska och utländska företag samarbetar i olika former av allianser, speciellt i stora Trafikverksprojekt.

Genom att utländska företag deltar och konkurrerar om uppdragen kan vi också uppnå en ökad konkurrens, vilket är speciellt viktigt för de områden där antalet nationella anbudsgivare är lågt. Men det kan även öka inflödet av nya metoder, tekniker och kompetenser.

Utvecklingen för små och medelstora leverantörer

Det pågår sedan många år tillbaka ett arbete med syfte att minska inträdesbarriärer för små och medelstora företag så att de enklare kan vara med och lämna anbud i våra upphandlingar. Vi har många mindre projekt som lämpar sig för små och medelstora företag, och dessutom har vi särskilda ramavtal inom exempelvis markentreprenader som ska ge mindre företag möjlighet att lära sig marknaden (öppet för alla företag oavsett storlek).