Ostlänken

Projekt Ostlänken kommer under flera år att handla upp konsulttjänster, projekteringsuppdrag och entreprenader. På denna sida samlar vi information om aktuella och planerade upphandlingar, hur du blir leverantör och hur upphandlingsprocessen fungerar.

Magnus Sjöberg, programchef för Ostlänken. 

Ostlänken är Sveriges största infrastruktursatsning i modern tid, och redan nu pågår vissa förberedande arbeten inför byggnationen av den 16 mil långa dubbelspåriga järnvägen mellan Järna och Linköping.

Även upphandlingar är i gång, gällande de första gigantiska entreprenaderna i en storleksordning runt 10 miljarder, så kallade volymentreprenader.

– Genom att genomföra färre men större entreprenader så kan vi skapa bättre förutsättningar för ett tids- och kostnadseffektivt byggande, säger Magnus Sjöberg, programchef för Ostlänken.

En tidig dialog med leverantörer är avgörande för att möta framtida utmaningar

Trafikverket är Sveriges största byggherre och ska under den kommande 10-årsperioden bygga ut, uppgradera och modernisera Sveriges infrastruktur till en kostnad av 799 miljarder kronor. För att lyckas med det behöver vi ha ett bra samarbete med våra leverantörer.

– Trafikverket vill vara leverantörens första val. Vi behöver leverantörernas kunskap för att kunna genomföra vårt uppdrag. Strategin för volymentreprenaderna är att involvera både entreprenörer och konsulter tidigt i processen för att vi tillsammans ska kunna hitta innovativa och hållbara lösningar på utmaningar som klimatomställning, kostnadsstyrning och kompetens- och resurstillgång, säger Magnus Sjöberg.

Trafikverket stärker sin förmåga att leda större affärer på den internationella marknaden

Volymentreprenadernas långa genomförandetid, komplexitet och stora omfattning innebär att Trafikverket även riktar sig till leverantörer på den internationella marknaden.

– Vi behöver stärka vår förmåga att leda större affärer på en internationell marknad, speciellt med fokus på samverkan och ömsesidig förståelse för beställare, konsulters och entreprenörers drivkrafter, säger Magnus Sjöberg.

Fakta volymentreprenader

Volymentreprenader är kontrakt i storleksordningen runt 10 miljarder kronor och genomförandetider på 8-10 år. Entreprenadformen bygger på en utvecklad form av Early Contractor Involvement (ECI). Målsättningen är att genom tidig leverantörssamverkan och med utgångspunkt från tydliga kontraktsförutsättningar skapa ett effektivt byggande med rätt kvalitet som också inkluderar rätt LCC-perspektiv, reducerar kostnaderna och minskar klimatpåverkan. Det sker genom ett gränsöverskridande samarbete baserat på förtroende och tillit.

 

Status för upphandlingar inom projekt Ostlänken

I tabellen visas status för upphandlingar inom projekt Ostlänken. Vissa av projekten kan innehålla fler upphandlingar, vilket framgår i inköpstidplanen när upphandlingarna publiceras i den.

Beteckning Projektnamn Entreprenadform Status
OL11 Gerstaberg Utförandeentreprenad Upphandlad
OL31 Vagnhärad Totalentreprenad (TEM) Pågående upphandling
OL32 Skavsta Totalentreprenad (TEM) Pågående upphandling
OL33 Nyköping Bibana Totalentreprenad (TEM) Pågående upphandling
OL2.3 Nyköping Resecentrum Utförandeentreprenad Upphandlad
OL41 Ålberga Totalentreprenad (TEM) Ej upphandlad
OL42 Kolmården Utförandeentreprenad Ej upphandlad
OLP5 Ny Godsbangård, Norrköping Utförandeentreprenad Upphandlad
OL61 Norrköping Central Totalentreprenad (TEM) Ej upphandlad
OL71 Norsholm Totalentreprenad (TEM) Ej upphandlad
OL81 Linköping Totalentreprenad (TEM) Ej upphandlad

Entreprenadindelning

Illustration av projekt Ostlänkens entreprenadindelning.
Illustrationen visar projekt Ostlänkens entreprenadindelning.  

 

Ostlänkens totalentreprenader kommer genomföras som tvåfaskontrakt. Det innebär att entreprenaden inledningsvis består av en projekteringsfas och därefter en produktionsfas. Inom Ostänken finns två former av tvåfaskontrakt:

Volymentreprenader som innebär kontrakt i storleksordningen runt 10 miljarder kronor och genomförandetider på 8-10 år. Entreprenadformen bygger på en utvecklad form av Early Contractor Involvement (ECI). Målsättningen är att genom tidig leverantörssamverkan och med utgångspunkt från tydliga kontraktsförutsättningar skapa ett effektivt byggande med rätt kvalitet som också inkluderar rätt LCC-perspektiv, reducerar kostnaderna och minskar klimatpåverkan. Det sker genom ett gränsöverskridande samarbete baserat på förtroende och tillit.

Strategisk partnering som innebär att entreprenaden delas upp sekventiellt i etapper. Bibana Nyköping har exempelvis ändrat form från utförandeentreprenad till en totalentreprenad enligt strategisk partnering.

Ostlänken består av totalt elva projekt och entreprenader, indelade i etapperna A, B och C.

Sex av projekten är så kallade volymentreprenader vars syfte är att skapa större möjligheter för innovativa tekniska lösningar och effektiva produktionsmetoder. Övriga projekt är utförandeentreprenader.

Beskrivning av planerade upphandlingar av entreprenader

Gerstaberg, utanför Järna, är den nordligaste delen av Ostlänken och början på den nya dubbelspåriga järnvägen som ska möjliggöra fler tåg. I Gerstaberg ansluter Ostlänken till den befintliga västra stambanan, och det görs bland annat med en så kallad portalbro över den befintliga järnvägen. Därtill bygger vi cirka tre kilometer dubbelspårig järnväg omväxlande på bro, bank och i skärning. I projektet ingår även ett ställverksbyte i Järna.

Planerade arbeten i Gerstaberg delas upp i två entreprenader:

  • Gerstaberg (Utförandeentreprenad)
  • Icke linjebunden kraft (Totalentreprenad)

Gerstaberg

Entreprenad Gerstaberg är en anläggnings- och BEST-entreprenad med flertalet broar.

Entreprenaden innefattar spåromläggningar, mark- och förstärkningsarbeten, tryckbankar, bergskärningar, nya vägutsträckningar, tillfällig byggvägsutsträckning samt nya teknikgårdar. Två nya höghastighetsväxlar, som möjliggör 160 km/h vid växling, ingår i entreprenaden.

Totalt byggs fem nya betongbroar fördelat på fyra järnvägsbroar och en vägbro. Korsningen över befintlig stambana sker med en planskild portalbro som spänner över samtliga fyra spår. På portalen anläggs sedan en kontinuerlig plattbro. Portalbron kompletteras av två anslutande balkbroar på norra respektive södra sidan. Total brolängd för dessa tre broar är cirka en kilometer. Även en mindre järnvägsbro över en serviceväg samt en ny vägbro, som ersätter en befintlig bro som ska rivas, ingår i entreprenaden.

Bullerskyddsåtgärder utformas längs de delar av sträckan där det finns behov. Förstärkningsåtgärder för järnvägsbanken är planerade att genomföras som bankpålar, kalkcementpelare till viss del i kombination med tryckbankar.

En betydande del av arbetena sker i direkt anslutning till driftsatt järnvägsanläggning.

Icke linjebunden kraft

Nybyggnation av Gerstaberg kopplingcentral:

Den nya kopplingscentralen syftar till att sammankoppla Ostlänkens nya kontaktledningar med befintliga kontaktledningar på västra stambanan. Vidare ansluts nya AT-matarledningar till kopplingscentralen. Förslag till placering är längs Västra stambanan vid cirka kilometer-tal 45+400. Arbetet omfattar anläggningsarbete, uppförande av byggnad för kopplingscentral och AT-transformatorer inklusive markarbeten, kanalisation och kabeldragning, elkraftsarbeten och installation samt tillfartsväg.

Ombyggnation av Järna omformarstation:

Arbetet omfattar anslutning av nya AT-matarledningar, uppförande av ny byggnad för AT-transformatorer inklusive markarbeten, kanalisation och kabeldragning, elkraftsarbeten och eventuell anpassning i befintlig byggnad.

AT-matarledningar mellan Järna omformarstation och Gerstaberg kopplingscentral:

Arbetet omfattar nyanläggning av AT-matarledningar inklusive ledningsberäkningar och markarbeten.

Vi planerar att genomföra entreprenaden med en tidig leverantörsmedverkan (ECI). Kalkylerat värde är över 10 miljarder SEK och entreprenaden är därmed en del i de volymaffärer som vi avser att arbeta med.  

Entreprenaden ingår i genomförandet av Ostlänken. Entreprenaden är belägen i Stockholm och Södermanland och berör Södertälje kommun och Trosa kommun.

Sträckan mellan Gerstaberg och Sillekrog innefattar cirka 26 kilometer dubbelspårig ny stambana samt nytt resecentrum i Vagnhärad. En stor del av järnvägen planeras gå i tunnel eller på bro för att minska påverkan på omgivande kultur- och naturmiljöer, men även på bank och i skärning. Den längsta tunneln blir cirka fyra kilometer lång och passerar under Tullgarns naturområde. Den längsta bron blir cirka 1700 meter och går över kulturmiljöområdet Trosaåns dalgång.

De animerade filmerna beskriver hur järnvägen kan se ut på sträckan mellan Gerstaberg och Sillekrog. 

Se en syntolkad version av den animerade filmen om delsträckan Gerstaberg-Långsjön.

Se en syntolkad version av den animerade filmen om delsträckan Långsjön-Sillekrog.

Vi planerar att genomföra entreprenaden med en tidig leverantörsmedverkan (ECI). Kalkylerat värde är över 10 miljarder SEK och entreprenaden är därmed en del i de volymaffärer som vi avser att arbeta med.

Entreprenaden ingår i genomförandet av Ostlänken. Entreprenaden är belägen i Södermanland, Nyköpings kommun, och sträckan mellan Sillekrog och Skavsta innefattar cirka 36 kilometer ny dubbelspårig järnväg samt en del av bibana Nyköping och ett resecentrum vid Skavsta flygplats. Järnvägen växlar mellan att gå på bank, på bro och i skärning. Stor vikt har lagts på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Järnvägen passerar bland annat på en cirka 1400 meter lång bro vilket blir en av Ostlänkens längsta broar. Till stor del följer järnvägen väg E4 för att minimera infrastrukturens barriäreffekter för människor och djur.

Se en syntolkad version av den animerade filmen för delsträckan Sillekrog-Sjösa.

Se en syntolkad version av den animerade filmen för delsträckan Sjösa-Skavsta.

 

Nyköpings resecentrum, som en del av Ostlänken, ligger utefter bibana Nyköping. Området sträcker sig från den befintliga järnvägsbron över Nyköpingsån i öster och följer därefter befintligt spårområde över Brunnsgatan och genom befintligt stations- och bangårdsområde via den västra anslutningen i totalt ungefär 3 km. Den ansluter sedan till befintlig TGOJ-bana och Nyköpingsbana samt mot kommande bibanespår.

Nyköpings järnvägsstation är i behov av upprustning och har dessutom begränsad kapacitet för framtidens tågtrafik. För att möta framtidens transportbehov och förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten har Nyköpings kommun tillsammans med Trafikverket beslutat att bygga ett nytt gemensamt transportövergripande resecentrum.

Nyköping kommun kommer genomföra åtgärder samtidigt som Trafikverket. Bland annat två busstorg, parkytor, gång- och cykelvägar samt angöringsytor för buss och taxi. Omfattande samordning av arbeten mellan kommunen och entreprenören kommer därför att krävas.

Trafikverkets entreprenad består av följande anläggningsdelar

Utbyggnad till tre genomgående spår genom stationsområdet och bangårdsområdet. Fortsatt ska det byggas spår fram till befintligt enkelspår på TGOJ-banan, befintligt enkelspår på Nyköpingsbanan mot Norrköping samt ett dubbelspår fram till den kommande bibanan mot Skavsta resecentrum. Behov av tillfälliga spår och växlar krävs under byggtiden. Anläggning av två nya uppställningsspår och ett parkeringsspår inom bangårdsområdet.

Nya järnvägstekniska anläggningar för spår, el, kontaktledningar, signal och tele med tillhörande teknikbyggnader samt rivning av befintliga anläggningar.

Nytt signalställverk datorställverk 95. Ställverket kommer att styra en annan omfattning än dagens ställverk. Rivning och slopning av järnvägsteknisk anläggning samt signalställverk 59 och delar av datorställverk 85.

nykopings_rc.pngKlicka på bilden för att se den i större format

Totalt anläggs fyra nya järnvägsbroar. Två järnvägsbroar över Brunnsgatan samt rivning av befintliga broar inklusive landfästen. En ny järnvägsbro i centralt läge över gångförbindelse till mellanplattformen (centrala passagen) inklusive två nya entrébyggnader på respektive sida av spårområdet. En ny järnvägsbro i västligt läge över gångförbindelse till mellanplattformen och cykelpassage (västra passagen) samt rivning av befintlig gångtunnel till plattform. I anslutning till den södra entrébyggnaden ingår också en ny bussterminal och ett cykelparkeringshus.

En ny mellanplattform mellan spår 2 och 3 (ny numrering) samt en ny sidoplattform söder om spår 1 (ny numrering) ska byggas. Plattformar nås via rulltrappor, trappor eller hiss. Stödmurar på både norra och södra sidan om järnvägsanläggningen. Omläggningar av befintliga ledningar och befintliga vägar, nya servicevägar, geotekniska förstärkningsåtgärder, hantering av förorenad mark, bullerskyddsåtgärder samt stängsel längs järnvägsanläggningen.

Väster om E4 och över den nya järnvägsanläggningen byggs en ny 2-filig bil- samt gång- och cykelbro, den så kallade Hemgårdspassagen.

Projektets utmaningar

Signalanläggning

Utmaningarna för signalbyggnationen ligger i att hantera två bandelar, med olika typer av krav på trafikering men också att det kommer att vara fyra stycken gränssnitt mot relälinje. Tre stycken ställverkstyper påverkas vilket kräver en bred erfarenhet inom signalteknik för entreprenören, inte minst inom reläställverk 59.

I projektet ingår att byta ut befintligt ställverk 59, som styr Nyköping C. Nyköping S styrs idag från ställverk 85 i Silinge och ska i projektet slopas i ställverk 85. Nytt ställverk 95 ska byggas och kopplas in, för att kunna styra signalanläggningen för Nyköping C och Nyköping S.

Byggnation i driftsatt järnvägsanläggning och järnvägsstation

Under produktionen ska järnvägsanläggningen och befintlig station, med vissa undantag, vara i drift. Detta kräver att produktionen utförs etappvis och det är avgörande att samtliga deltider kan innehållas. Samordning med drift- och underhållsansvarig part för både stationen och järnvägsanläggningen kommer att krävas.

Utifrån de planerade trafikavstängningarna och den etappindelade produktionen är det av största vikt att entreprenören redan från start är organiserad för hinna utföra de åtgärder i järnvägsanläggningen som krävs för att innehålla de tidiga deltiderna.

Resenärer till och från järnvägsstationen, närboende och övriga tredjeman i området behöver löpande ha tydlig information om vad som pågår, när det pågår och hur det påverkar dem. Projektet kommer arbeta med proaktiv kommunikation där entreprenören kommer vara en viktig part.

Samverkan med Nyköpings kommun och övriga externa intressenter

Nyköpings resecentrum består av två stycken projekt. Förutom Trafikverkets byggnationer kommer Nyköpings kommun att ansvara för byggnationen av delar, som tillsammans när det är klart blir det nya resecentrumet. Nära samordning kommer att krävas för att uppnå en effektiv produktion.

På grund av att byggnationen är belägen mitt i Nyköpings stad, kommer projektet behöva samordna sig med flera olika externa intressenter i staden som direkt eller indirekt påverkas av projektet.

Se en syntolkad version av den animerade filmen om Nyköpings resecentrum.

Delsträcka Stavsjö-Loddby är en del av program Ostlänken och är en cirka 15 kilometer lång ny tågförbindelse, varav cirka 8 kilometer utgörs av Kolmårdstunneln. Projektet avgränsas i norr vid Stavsjö och i söder nära Loddby.

I norr inleds sträckan i höjd med Stavsjö, strax norr om länsgränsen mellan Södermanland och Östergötlands län. Terrängen är kuperad och landskapet består av åkermark och skogspartier med en driftplats i början av sträckan. Sträckningen är till största del i skärning i området, men också på bank förbi sjöarna Gullvagnen och Strålen som är belägna nordväst om järnvägen. Efter Strålen når järnvägen Böksjötorp och vattendraget Åksjöbäcken som passeras på bro innan järnvägen når det norra tunnelpåslaget. Från Stavsjö till norra tunnelpåslaget går järnvägen till stora delar längs med E4. I området kommer vägbroar att byggas över E4 och järnvägen.

Nästa karaktärsområde är Kolmårdens tak och den cirka 8 km långa så kallade Kolmårdstunneln. Kolmårdstunneln utgörs av ett tunnelrör för dubbelspår samt en utrymningsväg, servicetunnel som anläggs parallellt med spårtunnel. Spårtunneln har en fri area om 91 m² och servicetunnel 36 m². Avståndet mellan spårtunnel och servicetunnel är 10 meter. Servicetunnel utförs med en bredd om 8 meter. Spårtunnel och servicetunnel förbinds med 19 tvärtunnlar och åtkomst till servicetunnel anordnas via två tillfartstunnlar i Persdal och Böksjö. Vid varje tvärtunnel finns reserverad plats för teknikbyggnader. System för brandvattenförsörjning ska uppföras i servicetunneln med magasin och redundant pumpstation i tunnelns lågpunkt. Fyra arbetstunnlar är planerade vid Persdal, Rödmossen, Svartgölen och Bökjsö. Två av dessa arbetstunnlar, Böksjö och Persdal, ges en sådan standard att de senare kan användas som servicetunnel och permanent insatsväg för räddningstjänsten. Arbetstunnlarna vid Rödmossen och Svartgölen försluts efter byggskedet.

I söder mynnar tunneln vid Stenkullen och järnvägen går en kort sträcka på bank innan den övergår till en 672 meter lång landskapsbro för att passera Nyköpingsbanan, väg 898 (Nyköpingsvägen) och väg 899 (Strandvägen) innan den löper vidare utmed E4 och Björnsnäs odlingslandskap på norra Malmölandet. Vattendraget Torshagsån passeras på bro. Vid Södra Malmölandet passerar järnvägen på bank innan befintlig järnväg, Kardonbanans passage under G1, G2 och kommunal väg Krusenhofsvägen. 

Delsträcka Stavsjö-Loddby innefattar fem nya järnvägsbroar, varav en landskapsbro för järnväg på cirka 670 meter som passerar över Nyköpingsbanan och flertalet vägar, samt fem vägbroar. Projektet innefattar även rivning av två befintliga vägbroar varav en över E4 vid Böksjö.

Tunnelmynning i norr och söder planeras att förlängas med betongtunnlar, sammanlagd läng på dessa är ca 165 meter. I bergtunnel för dubbelspår ska skydd mot vatten- och frostsäkringslösning utföras som betonglining, liningen är generellt inte lastbärande. Systemet för vatten- och frostsäkring ska vara kontinuerligt och dränerande. Berget förstärks och tätas konventionellt. Under E4 planeras för att öka betonginklädnadens tjocklek med hänsyn till sämre bergtäckning och trafiklast från E4 samt bergkvalitén i området.

Cirka 2200 meter servicevägar skall anläggas till teknikgårdar, ventilationsschakt, servicetunnel, ban, el, signal och teleobjekt (BEST) längs järnvägen. Räddningsvägar skall anläggas till tunnelmynningar och servicetunnlarnas mynningar. Totalt ska cirka 40 trummor anläggas för att hantera dagvatten för järnvägen och vägar. Längs sträckan finns det teknikgårdar som innefattar teknikhus, transformatorkiosker, radiomaster med mera.

Järnvägsspåret skall utformas med fysisk barriär och grindar i hela sin sträckning för att förhindra att människor och djur tar sig in i anläggningen.

Bullerskyddsåtgärder utformas längs de delar av sträckan där det har bedömts att det finns ett behov av åtgärder. Förstärkningsåtgärder för järnvägsbanken är planerade till att genomföras som bankpålar, kalkcementpelare till viss del i kombination med tryckbankar som varierar i bredd från cirka 8-15 meter.

Se en syntolkad version av den animerade filmen om delsträckan Stavsjö-Loddby.

Nyköping bibana

Delsträcka Nyköping bibana utgör en del av Ostlänken och fungerar som en anslutning mellan den nya stambanan och Nyköpings tätort, samt mellan Nyköpings resecentrum och Skavsta station. Delsträckan är därmed uppdelad i två delar, den östra respektive västra delen om Nyköpings resecentrum.

Karta Nyköping bibana

 

Entreprenadform

Nyköping bibana kommer att utföras som ett tvåfaskontrakt i strategisk partnering (ABT06, löpande räkning) där kontrakt tecknas med en entreprenör för att tillsammans projektera och planera produktionen av projektets alla delar.

Tvåfaskontrakt är en totalentreprenad där entreprenören upphandlas för att i första fasen (fas 1) gemensamt med beställaren projektera och ta fram en riktkostnad, med en option på kontrakt för produktionsfasen (fas 2). I detta projekt kommer utöver de två faserna, beskrivna ovan, en initial samverkansfas (fas 0) genomföras.

Projektet kommer att delas in strategiskt i avsnitt och huvuddelar kopplat till tid utifrån när de behöver utföras, arbetenas karaktär etc. Upphandling av leverantörer för detaljprojektering utförs av entreprenören tillsammans och i nära samverkan med beställaren.

Entreprenad i ungefärliga mängder

Sträckans längd 8 500 m
- Varav enkelspår 5 600 spm
- Varav dubbelspår 2 700 spm
Rivning befintligt enkelspår 1 300 spm
Renovering befintlig bana 2 300 spm
Jordschakt 200 000 m3
Bergschakt 170 000 m3
Fyllning 170 000 m3
Ersättningsvägar B=4m

2 750 m

Stödmurar 1 070 m2
Korta järnvägsbroar 6-40m 770 m2
Faunabro 220m2
GC-bro 100 m2
Bankpålning 34 000 m
Pålplattor 2 500 stycke
Kalkcementpelare 650 000 m
Bullerskyddsåtgärder 2 700 m

Tidplan

En järnvägsplan är upprättad och fastställd i planprövning och förväntas vinna laga kraft år 2025.Entreprenaden planeras starta 2025 med en inledande samverkansfas (fas 0), följt av projekteringsfaser (fas 1) samt produktionsfaser (fas 2). Produktionen förväntas pågå till och med år 2031.

Projekt Nyköping resecentrum har tider planerade i spår 2027, något projekt Nyköping bibana har som mål att nyttja för renovering av den befintliga Nyköpingsbanan.

Film som beskriver sträckan Nyköping bibana