Signalställverk modell 59

På denna sida hittar du information om signalställverk modell 59. Det finns också dokument av olika slag, till exempel beslut och styrande dokument.

Signalställverk modell 59 är benämningen på en friförbunden signalställverkstyp för mindre bangårdar som normalt saknar växlingsvägar och dvärgsignaler.

Signalställverkstypen är utvecklad för fjärrstyrning, vilket ställer krav på fullständig signalering och spårledningsövervakning, magasinering, impulsmanövrering samt att tåget eller föraren svarar för stoppanmälan.

Kännetecknande för förreglingsprinciperna i den ursprungliga versionen av signalställverk modell 59 är att för varje tågväg ingår två låsreläer – ett i börjanpunkten och ett i slutpunkten. Vid en genomfartstågväg finns låsrelä för infartssignalen, mellansignalen och utfartsblocksignalen. Låsreläet vid mellansignalen (mellanlåset) är gemensamt för såväl infarts- som utfartstågvägen och har funktionen av ett slutpunktslås för infartstågvägen, medan infarts- resp. utfartslåset låser tågvägarna samt ingående växlar. Konceptet med signalställverk modell 59 har efterhand utökats till att även omfatta större (och mindre) bangårdar än vad som ursprungligen avsågs med signalställverkstypen. I början var standardiseringen av kretslösningarna långt driven men detta har efterhand luckrats upp.

Anläggningsregister

Anläggningsregistret BIS listar samtliga driftsatta anläggningar, med olika fakta såsom byggår, geografisk placering och antal signaler och växlar.

Mer information om BIS.

Beslut

Här hittar du beslut och riktlinjer som gäller för signalställverk modell 59. De kan till exempel ligga till grund för arbetssätt, utbyggnad och anläggningsutformning.

Projektering

Här hittar du styrande och stödjande dokument samt andra underlag som kan användas vid projektering av signalställverk modell 59, så att anläggningarna byggs och dokumenteras på ett enhetligt sätt.

Verksamhetsområde Investering har med hjälp av konsulter tagit fram ett dokument som heter Råd och anvisningar för projektering av ställverk 59- Teknisk beskrivning. Dokumentet ger vägledning för hur signalställverksmodellen fungerar och vad man skall tänka på vid projekteringen.
Dokumentet hittar du i Förvaltning Underhåll under ”Signaldokumentation extern åtkomst\Signalställverk, RBC\Ställverk 59\Projektering\”

Ritningsstommar

För att underlätta vid projekteringen finns det ett antal så kallad ritningstommar (stomsats) som utgör grunden för hur en anläggningsprojektering kan göras. Dokumenten hittar du i Förvaltning Underhåll under ”Signaldokumentation extern åtkomst\Signalritningar\Stommar”

ESIK (TDOK 2014:0740, BVS 544.21002 - Stomsats ställverk 59, Anläggningstyp ESIK)

Stomsatsen innehåller stommar för en mötesstation på en enkelspårig linje med kort, samtidig infart. Stomsatsen är underhållen tom 2007.

Kryss (TDOK 2014:0739, BVS 544.21001 - Stomsats ställverk 59, Anläggningstyp Kryss)

Stomsatsen innehåller stommar för ett krysställverk modell 59.

Växeldrivkopplingar (TDOK 2014:0741, BVS 544.21011 - Stomsats växeldrivkopplingar, Yttre växeldrivkopplingar med 9-trådskoppling)

Stomsatser innehåller den yttre kopplingar för växlar med 9-trådskoppling avsedda för ställverk 59. Stommarna används också till andra reläställverk utom ställverk modell Cst som har en annan utformning på dokumentationen.

Våren 2015 gjordes en inventering av samtliga ritningstommar som ett uppdrag inom PIA signal. Uppdraget redovisas i rapporten Genomgång och analys av signalstommar. Dokumentet hittar du i Förvaltning Underhåll under ”Signaldokumentation extern åtkomst\Signalställverk, RBC\Ställverk 59\Projektering\”

Komponenter

Komponenten är avsedd att användas i reläbaserade signalställställverk av exempelvis typen signalställverk modell Cst, signalställverk modell 59 eller signalställverk modell 65 för att realisera kravställda tidsfördröjningar i nedan uppräknade funktioner.

  •  Manuell upplåsning av tågväg
  •  Manuell upplåsning av växlingsväg
  •  Automatisk upplåsning av rörelseväg
  •  Upplåsning av temporärt lokalfrigivningsområde

Dokumentet hittar du i Förvaltning Underhåll under ”Signaldokumentation extern åtkomst\Signalställverk, RBC\Ställverk 59\Projektering\”

Reservdelar

Här hittar du information om reservdelar till signalställverk modell 59.

Artiklar till signalställverk modell 59 finns under: Signalanläggningar/Signalställverk, RBC & linjeblock i Materialkatalogen.
Materialförsörjning tekniskt godkänt material

Styrande och stödjande dokument 

Styrande och stödjande dokument som gäller generellt för flera signalställverkstyper finns listade på den allmänna sidan om signalställverk.

Tekniska meddelanden

Här hittar du tekniska meddelanden för signalställverk modell 59 som är viktiga att känna till för det dagliga underhållet.

Vidareutveckling

Här finns information om de vidareutvecklingsprojekt som pågår eller som nyligen har avslutats för signalställverk modell 59.