Signal, teknisk säkerhetsstyrning

Teknisk säkerhetsstyrning (TSS) är ett metodiskt och systematiskt arbetssätt för att arbetet med signalanläggningar ska utföras på ett korrekt sätt.

Teknisk säkerhetsstyrning signal (TSS) är ett metodiskt och systematiskt arbetssätt för att arbetet med signalanläggningar ska utföras på ett korrekt sätt.

I arbetet med signalanläggningar ingår följande moment

 • framställning av signalhandlingar
 • kontroll av signalhandlingar
 • arbeten i signalanläggningar som är i bruk
 • ibruktagandebesiktning
 • kontrollbesiktning

Genom arbetssättet styrs följande

 • planering av varje moment
 • utförande av varje moment
 • krav på behörighet och kompetens hos den som utför momentet
 • dokumentation av momentet

Säkerhetsmedvetande

Säkerhetsstyrning syftar till att den personal som hanterar signaltekniska anläggningar ska bibehålla säkerhetsmedvetandet på en hög nivå. Syftet är också att regler och normer för säkerhetsstyrning ska anpassas till drift- och underhållsverksamheten. Säkerhetsstyrningen ska tillämpas i alla projekt som bedrivs av:

 • anläggningsområden, driftområden och investering inom det signaltekniska området
 • entreprenörer som ansvarar för drift och underhåll av anläggningarna
 • konsulter som arbetar med nybyggnad och ändringar av signaltekniska anläggningar

 
Ansök om TSS-id för: 

Projekt ska söka TSS-id innan Ä-not söks i EBBA.

Tydliggör i mailet att ett nytt TSS-id söks för framtida kontakter. Alla gröna fält är obligatoriska i ansökningsblanketten. Fyll även i uppgift om TSS-handläggare om handläggare finns tilldelad projektet.

Fortsättningsvis ska alla ansökningar från projektet gå via projektets handläggare för TSS. Endast undantagsfall som vid sjukdom eller semester ska någon annan skicka in ansökningar för projektets räkning.

Ansökan

 1. För att enbart registrera nytt ärende – Fyll i de gröna fälten i aktuell blankett "Ansökan om start av nästa skede". Fyll även i uppgifter om TSS-handläggare om det finns en tilldelad TSS-handläggare. Senaste version av blanketterna "Ansökan om start av nästa skede" och "Ansökan om accept" hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida.
 2. För att registrera samt ansöka om nästa TG – Fyll i gröna samt blå fält i aktuell blankett "Ansökan om start av nästa skede".
 3. Ansökan skickas till Teknisk säkerhetsstyrning IV, se e-postadress under ”Kontaktuppgifter” ovan. Projektet tilldelas ett nytt TSS-id, vilket tillsammans med instruktioner skickas åter till avsändaren (TSS-handläggare).

EBBA

I EBBA anges TSS-id med formen: trv#1234567 i fältet "TSS-id". Detta för att få kopplingen mot aktuell säkerhetsbevisning.

Ansvar

Ytterst ansvarig att TSS-id söks är Trafikverkets projektledare.

Alla ansökningar i ett projekt ska gå via projektets TSS-handläggare. Endast undantagsfall som vid sjukdom eller semester ska någon annan skicka in ansökningar för projektets räkning.

Alla blanketter som skickas till TSS ska vara komplett ifyllda för att TSS ska kunna hantera dem. Då blanketter inte är komplett och rätt ifyllda kommer de att bli tillbakaskickade vilket kan medföra längre handläggningstid.

Lathund

Alla ärende till TSS Signal ska i mailets ämnesrad innehålla TSS-id med formen: trv#1234567.

Frågor med mera som inte är kopplade till ett projekt skickas in som vanligt till TSS utan något TSS-id.

 

Ansökningsrutiner för:

Detta är exempelvis en uppdatering av förvaltningsdata enligt TRVINFRA-00301 kap 14.6.

Ansökan

I EBBA i fältet "Uppdragsbeskrivning" anger ni att det gäller "Änot utan säkerhetsbevisning" så registreras ärendet utan fördröjning eller begäran om komplettering. När det automatiskt genererande mailet från EBBA når TSS-inkorg registreras ärendet och beslutsfattare hanterar ansökan i EBBA.

TSS-id trv#1087881 registreras i EBBA.

 

Tillfällig hastighetsnedsättning ETÄ som inte ingår i något projekt, exempelvis akut nedsättning för spårlägesfel.

Ansökan

 1. Ansökan accept GL ska signeras av den sökande och skickas till Teknisk säkerhetsstyrning IV utan att ansöka om TSS-id först. Se e-postadress under ”Kontaktuppgifter” ovan. Tydliggör i mailet vad ansökan gäller.
 2. Ett svarsmail med ett nytt tilldelat TSS-id med formen: trv#1234567 kommer att skickas till projektet. Detta TSS-id ska anges i ämnesraden i mail gällande ärendet.

Lathund

Senaste version av ansökningsblanketten hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida.

Frågor med mera som inte är kopplade till ett projekt skickas in som vanligt till TSS utan något TSS-id.

Ansökan

 1. Skicka in signerad ansökan till Teknisk säkerhetsstyrning IV, se e-postadress under ”Kontaktuppgifter” ovan. Tydliggör i mailet vad ansökan gäller. Om projektet inte tidigare ansökt om ett nytt TSS-id kommer kompletterande uppgifter att begäras in av beslutsfattaren under behandlingen eller i efterhand av en TSS-Administratör.
 2. Ett svarsmail med ett nytt tilldelat TSS-id med formen: trv#1234567 kommer att skickas till projektet. Detta TSS-id ska anges i ämnesraden i mail gällande ärendet.
 3. Ärendet tas om hand akut och beslutsfattare skickar ett beslut till avsändaren i projektet.


Lathund

Senaste version av ansökningsblanketten hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida.

Frågor med mera som inte är kopplade till ett projekt skickas in som vanligt till TSS utan något TSS-id.

 

Ansökan

 1. Signerad ansökan om förhandsaccept skickas in till Teknisk säkerhetsstyrning IV utan att ansöka om TSS-id först. Se e-postadress under ”Kontaktuppgifter” ovan. Tydliggör i mailet vad ansökan gäller.
 2. Ett svarsmail med ett nytt tilldelat TSS-id med formen: trv#1234567 kommer att skickas till projektet. Detta TSS-id ska anges i ämnesraden i mail gällande ärendet.

Lathund

Senaste version av ansökningsblankett hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida.

Frågor med mera som inte är kopplade till ett projekt skickas in som vanligt till TSS utan något TSS-id.

TSS kan i undantagsfall acceptera stående accept på årsbasis för granskning av enkla tillfälliga hastighetsnedsättningar i samband med felavhjälpning och övriga arbeten inom underhållsentreprenader. Detta kan ges till person som är kopplad till ett visst underhållskontrakt och accepten gäller då för ingående bandelar i detta kontrakt. Personen som söker accept ska jobba hos underhållsentreprenören eller annat bolag som har samarbete/avtal med berörd underhållsentreprenör.

Ansökan

 1. Skicka in signerad ansökan om stående accept tillsammans med CV till Teknisk säkerhetsstyrning IV utan att ansöka om TSS-id först, se e-postadress under ”Kontaktuppgifter” ovan. Tydliggör i mailet och ansökan vad accepten gäller och vilka bandelar/områden som avses.
 2. Ett svarsmail med ett nytt tilldelat TSS-id med formen: trv#1234567 kommer att skickas till projektet. Detta TSS-id ska anges i ämnesraden i mail gällande ärendet.
 3. Vid nyttjande av stående accepten ska granskningsrapport och kortfattad beskrivning skickas till Teknisk säkerhetsstyrning IV, med gällande TSS-id angivet i ämnesraden. Detta för att TSS ska få information om vad som säkerhetsgranskats ute i anläggningen och kunna ge återkoppling till granskningsledaren att accepten används på rätt sätt.

Lathund

Senaste version av ansökningsblankett hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida.

Frågor med mera som inte är kopplade till ett projekt skickas in som vanligt till TSS utan något TSS-id.

Ansökan

 1. Inläsningssamordnare tillsammans med sökande fyller i blanketten Ansökan om accept. Alla fält är obligatoriska och måste fyllas i. Hämta TSS-id för aktuell TC-anläggning och fyll i det i acceptansökan.
 2. Sökande signerar Acceptansökan.
 3. Inläsningssamordnaren skickar in den färdigifyllda och signerade ansökan till Teknisk säkerhetsstyrning IV, se e-postadress under ”Kontaktuppgifter” ovan. Skriv TSS-id för gällande TC-anläggning i ämnesraden på mailet.

Tilldelade TSS-id för TC IBTL anläggningar:

TC Boden: trv#711684

TC Ånge: trv#711675

TC Gävle: trv#711673

TC Stockholm: trv#711599

TC Norrköping: trv#711671

TC Hallsberg: trv#711666

TC Göteborg: trv#711664

TC Malmö: trv#711658

Lathund

Senaste version av ansökningsblankett hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida.

Alla ärende till TSS Signal ska i e-postens ämnesrad innehålla TSS-id med formen: trv#123456

Frågor med mera som inte är kopplade till ett projekt skickas in som vanligt till TSS utan något TSS-id.

 

Blanketter, mallar och styrande dokument

Alla ansökningsblanketter öppnas med programmet Adobe Reader. Öppnas de och fylls i i annan programvara kan bland annat text, signering och kryss i kryssrutor, försvinna.

Ansökan om accept 7.2 (pdf, 673 kB)

Ansökan om start av nästa skede version 7.2 (pdf, 1 MB)

Blanketter och mallar som tillhör styrande dokument

Välj mapp ”Teknisk Säkerhetsstyrning Signal” finns senaste versioner av mallar.

TSS processbild

Klicka på länken nedan för att få fram bilden.
TSS Processbild (jpg, 285 kB)