TRVK/TRVR-krav eller råd om vägteknik

Här finns dokument av typerna VVK, VVTK och TK, som innehåller krav, och av typen VVR, VVTR och TR, som innehåller råd. I beteckningarna står K för krav och R för råd.

TRVINFRA-00224 Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning, ska åberopas i kontrakt från och med 1 april 2021. Kravdokumentet TRVK Väg 2011:073 (TDOK 2011:264) upphör därmed att gälla för nya projekt som startas efter 1 april 2021.

Pågående projekt får fortsätta tillämpa TRVK Väg 2011:073 (TDOK 2011:264) om

  • upphandling av detaljprojektering eller byggande har genomförts före 1 april 2021
  • vägplan har lämnats för fastställelse före 1 april 2021
  • upphandling eller framtagande av vägplan har påbörjats före 1 april 2021.

TRVINFRA-00224 Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning hittar du i TRVINFRA.
Sök i TRVINFRA

Datum för ikraftträdande och övergångsregler framgår av respektive dokument. Om dokumentet är ersatt med en nyare utgåva framgår det av dokumentets presentation på denna webbsida.

För att de krav som anges i en TK ska bli gällande vid en upphandling måste denna åberopas i förfrågningsunderlaget för det aktuella objektet. Detta gäller också eventuella ändringsbrev.

Regler för beslut om dispens från krav i TK och TRVK framgår av respektive dokument.

TRVK Väg

TRVK Väg är ett Trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem. TRVK Väg är av dokumenttypen krav. TRVK Väg är en del av Trafikverkets anläggningsstyrning.

TRVK Väg ska användas vid projektering av vägöverbyggnader och avvattningssystem från och med den 15 juni 2011. Dokumentet ska vid projektering användas tillsammans med TRVR Väg (2011:073) samt TRV Geo (2011:047) som hänvisar till detta dokument.

Dokumentet ersätter VVK Väg (vägverket publikation 2009:120) som upphör att gälla. Ändringar från detta dokument har markerats med ett streck i kanten.
TRVK Väg (TDOK 2011:264 version 1.0)

TRVR Väg

TRVR Väg är ett Trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska råd vid dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem. TRVR Väg är av dokumenttypen råd. TRVR Väg är en del av Trafikverkets Anläggningsstyrning.

TRVR Väg ska användas vid projektering av vägöverbyggnader och avvattningssystem från och med den 15 juni 2011. Dokumentet ska vid projektering användas tillsammans med TRVK Väg (2011:073) som hänvisar till detta dokument samt TRV Geo (2011:047).

Dokumentet ersätter VVR Väg (Vägverket publikation 2009:121) som upphör att gälla. Ändringar från detta dokument har markerats med ett streck i kanten.
TRVR Väg (Trafikverkets publikationsdatabas)

I TRVR Väg hänvisas bland annat till detta rådsdokument:

Vägdagvatten. Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärd (publ 2011:112) (Trafikverkets publikationsdatabas)