Resenärer som rör sig på en tågperrong, Ett tåg står på spåret.

Utvecklingsgruppen för Bättre Trafik- och Resenärsinformation

Utvecklingsgruppen för Bättre Trafik- och Resenärsinformation (UBTR) driver arbetet med förbättrad trafikinformation under JBS.

UBTR ansvarar för att leda områdets utveckling genom att initiera analyser, följa upp, föreslå förbättringsåtgärder och säkerställa att dessa genomförs.

Med hjälp av insikter från bland annat kundundersökningar och dataanalyser driver UBTR branschgemensamma förbättringar och utveckling av trafik- och resenärsinformation utifrån kundens behov. Med kund avses såväl transportköpare som resenärer.

UBTR ska gemensamt driva trafikinformationsfrågor samt aktivt delta i och ansvara för olika arbets- och projektgrupper. Målet är en trafik- och resenärsinformation som kommuniceras i rätt tid och upplevs som användbar och samstämmig.

Resenärsnöjdheten följs upp genom en löpande NKI-undersökning där målet är att nå en resenärsnöjdhet i trafikstörning på minst index 70 senast 2025. I normala trafiklägen ska NKI ligga på minst 80.

Medlemmarna som ingår är: Västtrafik, Region Stockholm, Trafikverket, SJ, Green Cargo, Jernhusen, Skånetrafiken, MTR (vakant) samt Samtrafiken som är särskilt inbjuden.