Utvecklingsgruppen för Bättre Trafik- och Resenärsinformation

Utvecklingsgruppen för Bättre Trafik- och Resenärsinformation (UBTR) driver på arbetet med förbättrad trafikinformation inom JBS.

UBTR arbetar med branschgemensam utveckling genom att initiera analyser, följa upp, föreslå förbättringsåtgärder och säkerställa att dessa genomförs. Målet för UBTR är en trafik- och resenärsinformation som kommuniceras i rätt tid och upplevs som användbar och samstämmig. Gruppen består av utsedda representanter för JBS parter samt andra aktörer med stor bäring på trafik- och resenärsinformation.

Med hjälp av insikter från bland annat kundundersökningar och dataanalyser driver UBTR branschgemensamma förbättringar och utveckling av trafik- och resenärsinformation utifrån kundens behov. Med kund avses såväl transportköpare som resenärer.

Resenärsnöjdheten följs upp genom en löpande NKI-undersökning där målet är att nå en resenärsnöjdhet i trafikstörning på minst index 70 senast 2025. I normala trafiklägen ska NKI ligga på minst 80.

Medlemmarna som ingår är: Västtrafik, Region Stockholm, Trafikverket, SJ, Green Cargo, Jernhusen, Skånetrafiken, MTR, Vossloh samt Samtrafiken som är särskilt inbjuden.