Fokusområden inom Anläggningsforum

Från och med 2020 kallar vi våra gemensamma satsningar inom anläggningsbranschen för fokusområden.

Byggföretagen, Innovationsföretagen och Trafikverket har beslutat att arbetet i Anläggningsforum från och med 2020 ska bedrivas i fokusområden och bevakningsområden i stället för som tidigare, temaområden.

Varje fokusområde omfattar aktiviteter som förväntas leverera lösningar som bidrar till en vidareutveckling i anläggningsbranschen. Leveranserna kan till exempel bestå av verktyg, metoder och förhållningssätt.

Fokus- och bevakningsområdena är:

Anläggningsbranschen ger stora och långvariga avtryck i vårt samhälle. Att anläggningsprojekt utformas med hållbarhet i fokus blir allt viktigare för att möta krav och utmaningar som vi står inför. Med hållbarhet avses generellt att miljömässiga, sociala- och ekonomiska aspekter samverkar på ett så optimalt sätt som möjligt.

Fokusområde Hållbarhet (pdf, 79,5 kB)

Kompetensförsörjning är en av de mest angelägna frågorna att hantera för anläggningsbranschen och det är två områden som är fundamenten för att kunna klara det.

Det ena är att öka branschens attraktivitet, så att fler söker sig till anläggningsrelaterade utbildningar och yrken. Det andra är att få utbildningsväsendet att förstå att anläggningsbranschen är en framtidsbransch och att de därför måste kunna erbjuda och utveckla relevanta utbildningar inom ett brett spektrum. 

Fokusområde Kompetensförsörjning (pdf, 74,5 kB)

Anläggningsforum, dess huvudmän och medlemmar ska agera så att inga medarbetare eller arbetstagare utnyttjas eller far illa, lagar ska följas, konkurrensen ska vara rättvis och alla aktörer ska verka för en trovärdig och attraktiv bransch.

Anläggningsforum anser att det är ytterst angeläget att motverka lönedumpning, bristande arbetsvillkor, svartarbete, diskriminering och korruption dels genom medlemmarnas egna åtaganden dels genom att tydliggöra nödvändiga åtgärder för att underlätta och säkerställa en sund konkurrens.

Fokusområde Sund konkurrens (pdf, 72 kB)