Restriktionsytor och kartverktyg

Restriktionsytor är känsliga områden längs järnvägen där vi inte utför kemisk ogräsbekämpning. Termen restriktionsyta finns inte angiven i lagtexten utan är Trafikverkets egen definition.

Trafikverket har tagit fram en rutin för hantering av känsliga områden och restriktionsytor utmed järnvägsspåren. Rutinen beskrivs i Trafikverkets styrande dokument "TDOK 2013:0621 Hantering av restriktionsytor vid kemisk ogräsbekämpning på järnväg", se länk längst ner på sidan.

TDOK 2013:0621 beskriver hantering av restriktionsytor för samtlig kemisk bekämpning längs med järnvägen.

Trafikverket uppdaterar årligen restriktionsytorna för driftplats-, linje-, jätteloka- och tromsölokabekämpningen i samråd med kommunerna. För att underlätta detta arbete har Trafikverket utvecklat ett webbaserat kartverktyg.

Kartverktyg för kemisk ogräsbekämpning

För att säkerställa att bekämpning inte sker på känsliga områden har Trafikverket utvecklat ett webbaserat kartverktyg som visualiserar restriktionsytor. I samråd med kommunerna kontrolleras restriktionsytorna årligen i verktyget. I kartverktyget visualiseras även föregående års inventering som ligger till grund för kommande års körplan.