Nuvarande bekämpningsmetod och körplaner

Vi tar, varje år, fram körplaner som beskriver var vi kommer att bekämpa ogräs och invasiva främmande arter längs med järnvägslinjer och på driftsplatser under kommande bekämpningssäsong.

Vi strävar ständigt efter att utveckla allt bättre metoder för att öka effektiviteten och minimera den kemiska bekämpningen.

Årligen genomförs en behovsanalys som ligger till grund för vilka sträckor längs järnvägen som ska åtgärdas. Bekämpning sker enbart på synlig vegetation där den bästa nuvarande tekniken används och sker under kontrollerade former. Personalen är utbildad och har särskild behörighet att hantera aktuellt preparat.