Kriterier för bedömning av farliga ämnen i material och varor

Trafikverkets krav på material och varor bygger på en klassning enligt Trafikverkets kriterier, som även används vid bedömning av kemiska produkter.

Trafikverkets kriterier är harmoniserade med BASTA-kriterierna och de kriterier som bedömningssystemen Byggvarubedömningen och SundaHus använder. Med hjälp av Trafikverkets kriterier och förbudslista kan material och varor klassificeras i fyra grupper.

Material och varor där information om ingående ämnen saknas kan inte klassas och bildar en femte grupp.

Klassning av material och varor

Grupp A – Tillåten

Material och varor i denna grupp innehåller inga utfasnings- eller riskminskningsämnen över angivna halter enligt kriterierna. Material och varor klassade i grupp A är de som enligt detta klassningsförfarande är bäst att använda med tanke på miljö och arbetsmiljö.

Kriterierna för klassning i grupp A är desamma som kriterierna för registrering i BASTA-registret.

Grupp B – Riskminskning

Material och varor i denna grupp innehåller riskminskningsämnen men inga utfasningsämnen över angivna halter enligt kriterierna. Material och varor klassade i Grupp B är bättre ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv än produkter klassade i grupp C, men sämre än produkter klassade i grupp A.

Kriterierna för klassning i grupp B är desamma som kriterierna för registrering i BETA-registret.

Grupp C – Utfasning

Material och varor i denna grupp innehåller utfasningsämnen. De är sämre än produkter klassade i grupp A och B. Material och varor i denna grupp ska successivt fasas ut från användning i Trafikverkets verksamhet och ersättas av mindre miljö- och hälsofarliga material och varor. Produkterna får endast användas när det saknas gångbara alternativ enligt en dokumenterad produktvalsanalys samt då riskerna är acceptabla enligt en dokumenterad riskanalys

Material och varor som klassas i grupp C klarar varken kriterierna för registrering i BASTA eller kriterierna för registrering i BETA.

Grupp D – Förbjuden

Material och varor i denna grupp innehåller förbudsämnen och får inte användas i Trafikverkets verksamhet. Förbudet kan omfatta all användning eller vissa tillämpningar eller vissa användningsområden. Trafikverkets förbudslista innehåller ämnen som är förbjudna enligt lag och andra farliga ämnen som Trafikverket har beslutat att avveckla.

Grupp E – Information om innehåll saknas

Material och varor i denna grupp saknar tillgänglig information om vilka ämnen som ingår. De kan därför inte klassas i någon av grupperna A, B, C eller D. Varor i grupp E utgör en risk för människors hälsa och miljön då det saknas information för att bedöma behovet av riskreducerande åtgärder. Dessa varor får endast användas då en dokumenterad produktvalsanalys visar att alternativa varor saknas.

Översättningsnyckel

Andra på marknaden förekommande bedömningssystem kan användas för verifiering av att material och varor klarar Trafikverkets kriterier för grupp A och B. Översättningsnyckeln syftar till att ge stöd i att avgöra om olika bedömningssystem klarar Trafikverkets kriterier.

Översättningsnyckeln är framtagen av Trafikverket och storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö i samverkan med BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus.

Översättningsnyckel från BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus till Trafikverkets kriterier finns under Mallar riktlinjer och dokument, men också längre ner på denna sida.

Fakta – BASTA och BETA

BASTA står för Byggsektorns avveckling av farliga ämnen. BASTA-systemet består av egenskapskriterier för kravformulering samt ett BASTA- och ett BETA-register. BASTA är ett egendeklarationssystem där leverantörerna själva registrerar de produkter som klarar kraven och inte innehåller ämnen med farliga egenskaper enligt BASTA:s eller BETA:s egenskapskriterier.

Trafikverket ingår i BASTA:s vetenskapliga råd där BASTA-kriterierna utvecklas tillsammans med branschens aktörer.