Cykeln i detaljplanering

I detaljplanen ska cykel ses som ett färdsätt. Vilken påverkan har planen - underlättar den att cykla eller uppmuntrar den till att ta bilen - det är viktigt att veta.

Detaljplanen tar stöd i regionala och kommunala cykelstrategier och cykelplaner, eller om de saknas, i trafikstrategin.

Faktorer som främjar cykling

Faktorer som är viktiga för att främja cykling i detaljplaneringen är lokalisering och utformning av cykelparkeringar. Andra åtgärder är belysning vid cykelparkeringar, att cykelvägar är gena och integrerade i bebyggelsen och att det inte finns höga kanter upp till cykelbanan. Korsningar ska ha goda siktsträckor så att cyklisten vet om den måste stanna eller inte. Cykelvägnätet bör också vara sammanhängande med få stopp. Vid utformning av cykelvägar är det viktigt att ha med i beräkningarna att det i dagsläget sker en snabb tillväxt av nya typer som el- och lådcyklar. De ställer delvis andra krav på säkerhet och utformning.

Enkel- eller dubbelriktade cykelbanor

Cykelbanor kan vara enkel- eller dubbelriktade ofta beroende på vilket utrymme som finns i stadsmiljön. I grunden är en cykelbana dubbelriktad men den kan göras enkelriktad genom lokala trafikföreskrifter.

Dubbelriktade cykelbanor på båda sidor om vägen ger cyklisterna en genare väg. De ger dock lägre trafiksäkerhet beroende på dålig säkerhet i korsningar. I stadsmiljö, där det är tätt mellan korsningarna, bör det finnas enkelriktade cykelbanor på var sida om vägen för att öka trafik- säkerheten.

Säkerhet och belysning av cykelbanor

Precis som för gångbanor är det viktigt att cykelbanan placeras så att det känns tryggt att färdas på den vid alla tider på dygnet. För att få fler mänskliga ögon på cykelbanan kan den placeras i närhet av andra trafikanter eller dras nära bebyggelse. På längre pendlingssträckor kan det finnas en poäng i att cykelvägarna är väl separerade - om det innebär färre stopp. Det bör i så fall finnas alternativa och trygga cykelvägar att använda nattetid.

Belysning bidrar till att höja trygghetskänslan eftersom det ökar överblickbarheten. Bra belysning längs cykelbana gör det lättare för cyklister att upptäcka hinder och isfläckar på vägen och att själva synas för andra trafikanter. Belysningen måste fördelas så att både cykelbanan och trafikanterna blir upplysta.

Lokalisering av cykelparkering

Lokalisering är den viktigaste faktorn för hur mycket en cykelparkering kommer att användas. Den måste placeras i direkt anslutning till målpunkten och i närheten av cykelvägar och attraktiva gatunät. Avståndet från målpunkten bör inte överstiga 25 meter, men kan variera beroende på hur lång tid cykeln ska stå parkerad. Cykelparkeringen ska gärna vara lokaliserad närmare ingången till målpunkten än vad bilparkeringen är.

Det finns flera typer av cykelparkeringar som passar olika parkeringsändamål, från korttidsparkering till nattförvaring. Vid korttidsparkering, upp till 30 minuter, bör cykeln kunna ställas på stöd eller i ställ nära entrén med möjlighet att låsa fast ramen. För dagsparkering vid arbetsplatser och bytespunkter med mera bör det finnas tak och möjlighet att låsa fast ramen, helst ska det också finnas övervakning.