Höga objekt i relation till flygplatser och navigationsutrustning

Höga objekt kan påverka flygsäkerhet och tillgänglighet kring flygplatser men även påverka navigationsanläggningar för luftfarten i områden långt från flygplatsen. Innan ett högt objekt uppförs ska alla berörda inom luftfarten ges möjlighet att yttra sig.

Detta gäller för både fasta objekt såsom byggnader, master, vindkraftverk och tillfälliga föremål, till exempel byggnadskranar. Som högt objekt räknas föremål som är 20 meter eller högre.

De som kan komma att ha synpunkter på ett högt objekt i relation till luftfart är:

  • Aktuell(a) flygplats(er)
  • LFV
  • Trafikverket
  • Försvarsmakten

LFV äger CNS-utrustning (Communication, Navigation, Surveillance) över hela landet och ska ges tillfälle att yttra sig över planerade objekt genom en flyghinderanalys. LFV erbjuder genom flyghinderanalysen även möjlighet för den sökande att mot en kostnad få en komplett analys gjord av om det tilltänkta objektet genomtränger någon civil hinderyta. Efter gjord analys är det dock respektive flygplatsägare som avgör huruvida objektet kan accepteras eller inte.

Trafikverket bevakar sina utpekade riksintressen för kommunikationer och kan komma att invända mot planerade objekt som riskerar att påverka flygplatsers funktion. Det gäller även objekt som inte nödvändigtvis är höga men som kan komma att påverkas av buller från flygplatsen.

Försvarsmakten bevakar sina utpekade riksintresseområden och yttrar sig i plan- och lovärenden.

Vindkraft och civil luftfart

Trafikverket har i samverkan med Swedavia AB, LFV, Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF), Energimyndigheten samt vindkraftsorganisationerna Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening, tagit fram riktlinjer för hur etableringar av vindkraftverk ska ske i närheten av flygplatser. Rapporten vänder sig till enskilda flygplatser, vindkraftsindustrin, kommuner, länsstyrelser och andra intressenter och ska underlätta planeringen. Till grund för modellen ligger de existerande hinderytor som omger flygplatser.

Transportstyrelsen reglerar hur höga objekt ska markeras, med hinderljus eller målade fält.