Störning på luftfartens navigationshjälpmedel

Elektromagnetiska fält från järnvägar och högspänningsledningar kan störa luftfartens navigeringshjälpmedel och kommunikations– och radarsystem, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Denna aspekt behöver man därför beakta i översiktsplaneringen. Förvrängning av navigationshjälpmedlets sändningar kan ha stor negativ inverkan på flygsäkerheten, eftersom dessa störningar kan vara vilseledande, påverka flygningen och i värsta fall leda till haverier.

Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar från anläggningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift anges i en svensk standard SS 447 10 12. Skyddsavstånden är att betrakta som riktvärden.

För järnvägar i närheten av en flygplats gäller att det går att bygga ner till 300–500 meter från flygplatsverksamheten enligt en studie som Trafikverket genomförde 2010. (TRV 2010/31711).