Överdäckning

En trafikled kan överdäckas för att förbättra stadsmiljön och minska barriäreffekten. Men också för att  skapa yta för exploatering och för förtätning av bebyggelsen. Det bildar en bättre sammanhållen stadsbild.

Överdäckning kan medföra förbättringar i närmiljön till exempel mindre buller och föroreningar. Trafikverket anser därför att överdäckning kan vara positivt. Den får dock inte äventyra en trafikanläggnings funktion, varken idag eller i framtiden. Flera frågor måste därför utredas och samrådas med Trafikverket i ett tidigt skede. En dialog ska också alltid föras med Länsstyrelsen, eftersom det är den som ytterst prövar en överdäckning utifrån bland annat hälsa, säkerhet och riksintressen enligt plan- och bygglagen.

En överdäckning är ett samverkansprojekt mellan i första hand en kommun och Trafikverket, men även andra aktörer blir berörda.