Trafikreglerande åtgärder

Trafikreglerande åtgärder innebär att varningsmärken finns för att förebygga risken att vissa fordonskombinationer fastnar på spårområdet.

Vägmärkena sätts upp på de platser där fordon har möjlighet att välja en alternativ väg eller vända.

Vägmärkena kan exempelvis se ut så här:

Exempel på vägskyltar

Vid ett vägkrön används tilläggstavlan "Risk att maskintrailer fastnar vid järnvägskorsning" och vid en tvär kurva "Risk att lång fordonskombination fastnar vid järnvägskorsning".

I vissa fall har avståndet från vägmärket till järnvägskorsningen angetts. Det gäller när järnvägskorsningen inte syns från platsen där fordonet har möjlighet att välja en alternativ väg eller vända.

I vissa fall avråds även fordon från att svänga in på den väg där järnvägskorsningen finns genom att vägmärket "riktningsangivelse" (en pil) satts upp. Det gäller när det kan uppstå ytterligare risker med att fordonet ansluter till väg med järnvägskorsningen.

Vägmärken sätts normalt sett upp på anslutande vägar på båda sidor av järnvägskorsningen, men det kan ibland även behövas på flera olika platser om vägnätet är komplext.

Hantering av vägmärken

Det är kommunen och Trafikverket, i form av väghållningsmyndigheter, som ansvarar för uppsättning och nedtagning av vägmärken samt för reglering av trafiken och upprätthållande av trafiksäkerheten.

  • Kommunen ansvarar för alla vägar inom tättbebyggt område (även enskilda vägar) och för vägar utanför tättbebyggt område där kommunen är väghållare.
  • Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar och för enskilda vägar utanför tättbebyggt område, där kommunen inte är väghållare.

Se även 1 kap, 6 § vägmärkesförordningen, se Länkar.