Innovationer för plankorsningar - för dig som har en idé

Har du en idé på en innovativ lösning för plankorsningar? Här kan du läsa om de regelverk och standarder som gäller, och om hur våra upphandlingar går till.

Trafikverket får ofta förslag på innovativa lösningar för att förbättra säkerheten. Vi måste dock förhålla oss till regelverk och standarder. Svensk lagstiftning bygger på konventioner utfärdade av Förenta Nationerna och som Sverige har förbundit sig att följa. Likaså är vi bundna av de regler som EU har utfärdat. Här är några exempel.

Vägmärkesförordningen, VMF

Här finns krav en på hur vägmärken och trafiksignaler ska vara utformade och vad de betyder. Transportstyrelsen har också utfärdat kompletterande tillämpningsregler, exempelvis krav på var ett visst vägmärke ska vara placerat och vilka storlekar som är möjliga.

Plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF

Här finns övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Boverket har utfärdat kompletterande tillämpningsföreskrifter.

Järnvägslagen, godkännande av delsystem

Transportstyrelsen har i uppdrag att godkänna delsystem. I korthet går det ut på att varje nytt delsystem ska vara minst lika säkert som befintliga delsystem med samma eller motsvarande funktion. Det ska finnas barriärer mot fel så att inget enkelfel kan orsaka en olycka eller ett farligt tillstånd. Delsystemen förtecknas i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008.

Upphandling

Trafikverket ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Det innebär att behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt och genomföra upphandlingar på ett öppet vis. För ett komplext tekniskt system, vilket en vägskyddsanläggning i en plankorsning är, kan det ta flera år innan en efterfrågad produkt är i drift. Vanligt är att Trafikverket tecknar långsiktiga ramavtal med en eller flera leverantörer för att på längre sikt säkra tillgången till tekniska system.

Trafikverket har i närtid gjort följande upphandlingar:

Alex, automatic level crossing

Utveckling av nya lösningar för att öka säkerheten vid plankorsningar