Illustration från framsidan av handboken Trafik för en attraktiv stad.

Trafik för en attraktiv stad

Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är en handbok finansierad av Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner, i samarbete med Boverket. Utgåva 3 är den senaste utgåvan och blev klar 2015.

Syftet med TRAST är att vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med trafikfrågor, till exempel i form av en trafikstrategi som är anpassad efter den egna kommunens förhållanden.

Trafik för en attraktiv stad består primärt av två huvuddokument, men har utvecklats och kompletterats efter hand med ytterligare fördjupningsdokument. TRAST handbok utgåva 3 publicerades 2015 och är tänkt att vara till hjälp i kommunens trafikstrategiska arbete genom att erbjuda stöd i processfrågor och sakfrågor. TRAST underlag till handbok innehåller ytterligare faktaunderlag för arbete med trafikstrategiska frågor, till exempel trafikplan, åtgärdsprogram och trafikstrategi.

Till de två huvuddokumenten finns flera fördjupningar som ger ytterligare råd och handledning, exempelvis TRAST-guiden med tillhörande checklista som fokuserar på arbetsprocessen i TRAST. Ett annat exempel är Trafik för en attraktiv stad – Introduktion till TRAST som sammanfattar TRAST, beskriver framgångsfaktorer, effekter och vikten av att TRAST används och anpassas till den egna kommunens lokala förutsättningar.

Alla rapporter som ingår i TRAST-familjen hittar du på sidan Rapporter.
Rapporter

Trafikstrategi

En trafikstrategi är ett planeringsdokument som beskriver hur trafiksystemet bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens uppsatta mål. I trafikstrategin hanteras avvägningen mellan konkurrerande intressen och avvägningen mellan trafikslagen.

Det finns ett stort intresse hos kommunerna att främja en attraktiv och hållbar stadsutveckling. Ett attraktivt samhälle skapas emellertid inte enbart genom tekniska stadsbyggnadsåtgärder. Det handlar om en samhällsplanering där många parter och intressen ges möjlighet att samverka i planeringsprocessens olika skeden.

I mindre samhällen är det naturligt att föra samman trafikstrategi, trafikplaner och åtgärdsprogram till ett integrerat planeringsdokument. Det arbetssätt som föreslås förutsätter samverkan mellan olika yrkesgrupper inom planeringen. Det är viktigt att tydliggöra hur samhällets utveckling kan främjas genom en väl avvägd hantering av trafikfrågorna och att sambandet lyfts fram mellan markanvändning, bebyggelse, trafik och människors val av transportsätt.

I TRAST redovisas hur det går att göra avvägningar mellan olika egenskaper, till exempel platsens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Egenskaperna kan främja eller motverka varandra, de kan också konkurrera om tillgängliga resurser. Därför måste varje kommun göra egna prioriteringar och anpassa insatserna efter sina behov och resurser.