Trafikstrategiskt arbete – Tillgänglighet i ett hållbart samhälle

Handbok för trafikstrategiskt arbete – Tillgänglighet i ett hållbart samhälle är en handbok framtagen av Trafikverket i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Boverket.

Syftet med handboken är att vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med trafikfrågor, till exempel i form av en trafikstrategi som är anpassad efter den egna kommunens eller regionens förhållanden. Handboken sätter transportsystemet i sitt sammanhang och sammanlänkar olika områden inom samhällsplaneringen. Den visar även hur frågor om tillgänglighet konkret kan hanteras i kommunal planläggning och regional planering vilket ger förutsättningar att hantera avvägningar mellan motstående intressen i de olika planeringsprocesserna. Handboken erbjuder stöd i utformningen av transportsystemet så att det bidrar till samhällets utveckling samt en god och hållbar livsmiljö.

Ersätter handboken Trafik för en attraktiv stad

Handbok för trafikstrategiskt arbete ersät­ter handboken Trafik för en attraktiv stad (TRAST). Fokus ligger framförallt på det bredare tillgänglighetsbegreppet snarare än trafik. Arbetet utanför tätorter inkluderas. Processen är anpassad efter EU:s vägledning Guidelines for developing and implemen­ting a Sustainable Urban Mobility Plan. Det trafikstrategiska arbetet baseras på modellen att tillgänglighet består av rumslig närhet (markanvändning), fysisk mobilitet (transportsystem) och digital tillgänglighet (telekommunikationssystem).

Prioriteringsordningen för hållbar tillgänglighet när en strategi skapas föreslås baseras på följande ordning; digital tillgänglighet, lokalisering av målpunkter, gång, cykel och annan mikromobilitet, transport med delat fordon samt egen transport med motordrivet fordon.

Regional fördjupning

Trafikverket har publicerat en fördjupning till Handbok för trafikstrategiskt arbete som fokuserar på tillgänglighetsfrågor på regional och mellankommunal nivå. Fördjupningen bygger helt på handboken och de båda dokumenten är tänkta att användas tillsammans. Det regionala trafikstrategiska arbetet har en stark koppling till den regionala utvecklingsstrategin, länsplaner, kommunalt trafikstrategiskt arbete och kommunal fysisk planering. Den huvudsakliga målgruppen för rapporten är de tjänstepersoner och politiker på regional nivå som arbetar med utveckling och tillgänglighet. Länk till fördjupningen hittar du via länken nedan till Rapporter om trafikstrategiskt arbete.

Uppdaterade fördjupningar

Det finns ett antal fördjupningar till TRAST som är uppdaterade och bedöms som aktuella eftersom de innehåller kunskap som utgör stöd i arbetet med specifika frågor. På sikt är en anpass­ning tänkt att ske av dessa fördjupningar till ett fokus på tillgänglighet, men tills vidare sker hänvisningar till nuvarande fördjup­ningar. TRAST Underlag till handbok innehåller faktaunderlag för arbete med trafikstrategiska frågor, till exempel trafikplan, åtgärdsprogram och trafikstrategi. Sedan finns flera fördjupningar som ger ytterligare råd och handledning.

Den nya Handboken för trafikstrategiskt arbete liksom fördjupningarna hittar du på sidan Rapporter om trafikstrategiskt arbete, se länk nedan.