Ansök om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

CEF (Connecting Europe Facility) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T).

CEF-förordningen för perioden 2021–2027 omfattar områdena Transport, Digital och Energi. CEF-fonden innehåller 33,71 miljarder Euro. 25,81 miljarder Euro avser området Transport.

På regeringens uppdrag koordinerar Trafikverket ansökningar om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa inom transportområdet som upprättas av en svensk aktör, eller där en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk aktör. Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond.

På Trafikverket finns en särskild funktion, Svenska CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna.

Anneli Malmberg (Borlänge), Mattias Nilsen (Halmstad) och Sorin Sima (Kristianstad) utgör CEF-sekretariatet för transport i Sverige.

För pågående och kommande projekt har CEF-sekretariatet ett uppdelat controller-ansvar där geografisk närhet är en viktig utgångspunkt. Detta är av betydelse då CEF-sekretariatet gärna besöker projekt och potentiella projekt. Bjud gärna in oss så försöker vi hitta ett lämpligt tillfälle!

Projektcontroller

Varje pågående CEF-projekt med svenska partners har en tilldelad projektcontroller från svenska CEF-sekretariatet. Om ni känner er osäkra på vem som är projektcontroller för ert projekt ber vi er att skicka ett mail till CEF.sekretariatet@trafikverket.se så återkommer vi med besked.

Platsbesök

CEF-sekretariatet vill gärna träffa så många svenska transportaktörer som möjligt. Dels finns det en stor nytta med att besöka pågående projekt från erfarna sökande organisationer, dels träffar vi gärna er som funderar på vilka möjligheter CEF kan erbjuda.

Kontakta den av oss som sitter närmast geografiskt.

Utlysningar publiceras av CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Därefter bestämmer CEF-sekretariatet i samråd med Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet de inlämningsdatum som ska gälla för svenska sökande. Det är viktigt att alla svenska parter som söker stöd utgår från de datum som kommuniceras av CEF-sekretariatet i Sverige.

Det bestäms ett datum för när Projekt-PM ska vara inskickade och ett datum för slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet. För flertalet utlysningar hålls det även informationstillfällen, dels i regi av CINEA dels med Trafikverkets CEF-sekretariat som värd – då med ett svenskt perspektiv. Detta är bra tillfällen att ställa frågor samt för att får information. Ambitionen är att informationsmöten hålls kort efter att utlysningen har publicerats.

Projekt-PM

Det första steget i ansökningsprocessen är att skicka in ett projekt-PM till svenska CEF-sekretariatet . Här ska det tänkta projektet beskrivas och motiveras kortfattat. Även preliminära uppgifter om kostnader och finansiering ska anges. Dokumentet ska inte överskrida 4 sidor. En mall finns på svenska och engelska som tydliggör vad som ska skickas in. Dessa hittar ni under ”Mallar och underlag” längst ned på sidan.

Dialog med CEF-sekretariatet

Efter att ett projekt-PM har skickats in finns möjlighet till dialog med CEF-sekretariatet. Syftet med detta är att i möjligaste mån undvika att tid och pengar läggs på ansökningar som inte uppfyller alla krav eller som inte bedöms ha tillräckliga möjligheter att få stöd. Beslutet att gå vidare eller inte med en ansökan tas sedan av sökande part.

Slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet

Alla ansökningar inom CEF transport ska godkännas av regeringen. Slutlig ansökan måste skickas in till svenska CEF-sekretariatet i god tid (enligt fastlagt datum) innan utlysningen stängs av CINEA. Detta eftersom Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet ska godkänna svenska ansökningar. Efter departementets godkännande informeras sökande parter. Slutliga ansökningshandlingar registreras av det sökande projektet, på CINEA:s portal.

Process för projekt som bifall av CINEA

Beslut om vilka projekt som får stöd från CEF fastställs ett antal månader efter att utlysningen stängts. Vid sin utvärdering utgår CINEA från följande fem kriterier som bedöms enligt en fastställd ordning: mogenhet, kvalitet, påverkan, prioritet och angelägenhet, katalytisk effekt av CEF-finansiering. Projekt som får bifall ska därefter ingå ett avtal med CINEA. Dessa avtal benämns General Agreement. Här fastställs parternas åtagande under den period projektet pågår. Mer information på engelska finns att inhämta på CINEA:s hemsida.

 

Nyhetsuppdateringar

Varmt välkomna till ett informationstillfälle som arrangeras av svenska CEF-sekretariatet för transport kl. 13:00 till 14:00 den 24 april. Anmälan sker till CEF.sekretariatet@trafikverket.se senast 23 april.

Den 29 februari 2024 lanserades en ny ansökningsomgång inom CEF (Fonden för ett sammanlänkat Europa), inriktad mot alternativa bränslen (AFIF). Syftet är att stödja utbredningen av infrastruktur för alternativa bränslen inom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Vi rekommenderar att ni läser in er på det material som EU-myndigheten CINEA delade vid sitt informationsmöte (8 april) om den aktuella utlysningen gällande alternativa bränslen.Där finns både presentationer och inspelning från mötet.

Medfinansiering från EU vad gäller CEF transport är en viktig finansieringskälla för många svenska transportaktörer. CEF-sekretariatet följer kontinuerligt upp tilldelningen för svenska aktörer och hur det förhåller sig till andra medlemsstater. Sammantaget kan det konstateras att svenska aktörer regelbundet tilldelas stora belopp och Sveriges resultat är bra; i jämförelse med andra medlemsländer och sett till vilken medfinansiering som är tillgänglig.

Av de länder som kan söka från samma pott som Sverige placerar sig Sverige på plats 6 av 12 under budgetperioden 2014-2020, räknat på medfinansiering per capita. Under budgetperioden 2021-2027 är placeringen fram till och med 2023 plats 4 av 12. Räknas de senaste 10 åren samman har cirka 9 miljarder kronor hämtats hem till Sverige. Notera att då det finns olika potter att tillgå går det inte att jämföra Sverige med alla medlemsländer, då de med lägre BNP per capita har tillgång till en större budget samt andra medfinansieringsgrader.

Översökningen till de olika utlysningarna har varit rekordstor de senaste åren, vilket gör det än viktigare att inskickade ansökningar håller en hög kvalitet och har ett stort EU-värde.

Kontakta CEF-sekretariatet om ni vill ta del av mer statistik. Samtidigt vill vi rekommendera den statistiktjänst som CINEA tillhandahåller: CINEA Public Dashboard. Det är därifrån ovanstående statistik är hämtad.

29 februari 2024 lanserades en ny ansökningsomgång inom CEF, inriktad mot alternativa bränslen (AFIF). Totalt finns det 1 miljard euro att söka för, varav 780 miljoner euro är sökbart för svenska aktörer. Syftet är att stödja utbredningen av infrastruktur för alternativa bränslen inom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Ett stort antal aktiviteter kan få stöd, exempelvis laddinfrastruktur för tunga fordon (både elektricitet och vätgas) och laddinfrastruktur för sjöfart i hamnar och inre vattenvägar. Till skillnad mot tidigare AFIF-utlysningar tillkommer dessutom nya möjligheter till EU-medfinansiering:

 • Megawatt-laddstationer för tunga fordon
 • Elektricitet och vätgas vid flygplatser
 • Bunkring för ammoniak och metanol i hamnar

Som i tidigare AFIF-utlysningar delas sökmöjligheterna upp i olika deadlines (cut-off dates) under 2024 och 2025:

 • 24 september 2024
 • 11 juni 2025
 • 17 december 2025

Observera att ovanstående datum är slutdatum för inlämning till EU-nivån. Svenska CEF-sekretariatet för transport har följande deadlines för den första delutlysningen (24 september 2024):

 • PM skickas till CEF-sekretariatet senast 09:00 den 20 juni 2024
 • Slutlig ansökan skickas till CEF-sekretariatet senast 09:00 den 26 augusti 2024

Efter inkommen ansökan bereder CEF-sekretariatet ansökningarna inför medlemsstatsgodkännande, varefter sökande skickar in sin slutliga ansökan. Kontakta CEF-sekretariatet vid frågor. Vi har gärna en dialog innan PM skickas in.

Läs mer på CINEA:s hemsida och i utlysningstexten.

Utlysningen påbörjades den 26 september 2023 och stänger 30 januari 2024.
2023 CEF Transport Calls for proposals (europa.eu)

Beslut om reviderat arbetsprogram togs den 27 juli. (Länk reviderat arbetsprogram: c2023_4886.pdf (europa.eu))

Den största förändringen berörde budgeten, som ökat rejält inom potten ”Core Network”. Budgeten uppgår totalt till 4,7 miljarder euro.

Följande hålltider har fastställts i samverkan med CEF-ansvariga i Danmark:

 • 26 oktober – PM till CEF-sekretariatet
 • 11 december – Ansökan till CEF-sekretariatet
 • 30 januari 2024 – Utlysningen stängs

CINEA kommer att hålla en informationsdag tisdagen den 10 oktober.
2023 CEF Transport calls for proposals Info Day (europa.eu)

23 januari 2024 beslutades att fem svenska projekt som skickades in i 2023 års utlysning om Militär Rörlighet får tilldelning. Totalt innebär detta cirka 54 miljoner euro i EU-bidrag till svenska aktörer. CEF-sekretariatet samverkade med Försvarsmakten i samordningen av ansökningsomgången.

Av de fem projekten som får tilldelning står Trafikverket bakom tre: åtgärder på Malmbanan (Sikträsk, Sävastnäs, Murjek), utbyggnad motorväg E4 Kånna–Ljungby och Olskroken planskildhet (järnväg) i Göteborg. Vidare står Halmstads kommun bakom en ansökan om väganslutning mellan E6:an och hamnen i Halmstad och Sundsvalls kommun står bakom en ansökan om förstärkta broanslutningar till Tunadalshamnen i Sundsvall.

Samtliga tilldelade svenska projekt bedömdes ha stor nytta både för militära och civila transporter.

Totalt tilldelas 807 miljoner euro till 38 projekt. Sveriges andel av tilldelningen är ca 7 % av total budget, samt ca 13 % av antalet projekt. I den här utlysningen kunde samtliga 27 EU-länder söka från samma pott.
CINEA – resultat utlysning Militär Rörlighet 2023

AFIF

Hösten 2023 genomfördes det femte och sista ansökningstillfället i en rullande utlysningen (5 olika utlysningstillfällen under flera års tid) som påbörjades 2021. 
Beslut om tilldelning meddelades 11 april 2024. Se länk till resultatet nedan.
Resultat (Cineas webbplats)