Ansök om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

CEF (Connecting Europe Facility) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T).

CEF-förordningen för perioden 2021–2027 omfattar områdena Transport, Digital och Energi. CEF-fonden innehåller 33,71 miljarder Euro. 25,81 miljarder Euro avser området Transport.

På regeringens uppdrag koordinerar Trafikverket ansökningar om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa inom transportområdet som upprättas av en svensk aktör, eller där en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk aktör. Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond.

På Trafikverket finns en särskild funktion, Svenska CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna.

Anneli Malmberg (Borlänge), Andreas Hällbrant (Göteborg), Mattias Nilsen (Malmö) och Sorin Sima (Kristianstad) utgör CEF-sekretariatet.

För pågående och kommande projekt har CEF-sekretariatet ett uppdelat controller-ansvar där geografisk närhet är en viktig utgångspunkt. Detta är av betydelse då CEF-sekretariatet gärna besöker projekt och potentiella projekt. Bjud gärna in oss så försöker vi hitta ett lämpligt tillfälle!

Respektive pågående projekt kommer under hösten att kontaktas av ansvarig controller för att tydliggöra kontaktvägar framöver.

Här presenteras nya utlysningar när de har publicerats av CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency eller på svenska Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö) på transportområdet.

Först kommuniceras utlysningen på EU-nivå sen bestämmer Trafikverket i samråd med Infrastrukturdepartementet de inlämningsdatum till det svenska CEF-sekretariatet som ska gälla för svenska sökande. Det är viktigt att alla svenska parter som söker stöd utgår från de datum som kommuniceras av CEF-sekretariatet i Sverige.

Det bestäms ett datum för när Projekt-PM ska vara inskickade och ett datum för slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet. För de stora årliga utlysningarna hålls det även informationstillfällen, dels i regi av CINEA dels med Trafikverkets CEF-sekretariat som värd – då med ett svenskt perspektiv. Detta är bra tillfällen att ställa frågor samt för att får information. Ambitionen är att informationsmöten hålls inom ett par veckor efter att utlysningen har publicerats.

Projekt-PM

Det första steget i ansökningsprocessen är att skicka in ett projekt-PM till svenska CEF-sekretariatet . Här ska det tänkta projektet beskrivas och motiveras kortfattat. Även preliminära uppgifter om kostnader och finansiering ska anges. Dokumentet ska inte överskrida 4 sidor. En mall finns på svenska och engelska som tydliggör vad som ska skickas in. Dessa hittar ni under ”Mallar och underlag” längst ned på sidan.

Dialog med CEF-sekretariatet

Efter att ett projekt-PM har skickats in finns möjlighet till dialog med CEF-sekretariatet. Syftet med detta är att i möjligaste mån undvika att tid och pengar läggs på ansökningar som inte uppfyller alla krav eller som inte bedöms ha tillräckliga möjligheter att få stöd. Beslutet att gå vidare eller inte med en ansökan tas sedan av sökande part.

Slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet

Alla ansökningar inom CEF transport ska godkännas av regeringen. Slutlig ansökan måste skickas in till svenska CEF-sekretariatet i god tid (enligt fastlagt datum) innan utlysningen stängs av CINEA. Detta eftersom Infrastrukturdepartementet ska godkänna svenska ansökningar. Efter departementets godkännande informeras sökande parter. Slutliga ansökningshandlingar registreras av det sökande projektet, på CINEA:s portal.

Process för projekt som bifall av CINEA

Beslut om vilka projekt som får stöd från CEF fastställs ett antal månader efter att utlysningen stängts. Vid sin utvärdering utgår CINEA från följande fem kriterier som bedöms enligt en fastställd ordning: mogenhet, kvalitet, påverkan, prioritet och angelägenhet, katalytisk effekt av CEF-finansiering. Projekt som får bifall ska därefter ingå ett avtal med CINEA. Dessa avtal benämns General Agreement. Här fastställs parternas åtagande under den period projektet pågår. Mer information på engelska finns att inhämta på CINEA:s hemsida.

 

Nyhetsuppdateringar

Resultat utlysning Alternativa bränslen 2022-2023

I november 2022 skickade det in två ansökningar med svenska aktörer i den rullande utlysningen för alternativa bränslen. 15 mars 2023 meddelades att båda projekten får tilldelning: The Bothnia Heavy Duty Hydrogen Corridor (H2 Norr AB är koordinator) samt Electrifying transport: expanding the Nordic charging network (ST1 Nordic OY i Finland är koordinator). Totalt innebär detta 16,4 miljoner euro i EU-bidrag varav 12 miljoner euro till projekt i Sverige.

CINEA – resultat utlysning Alternativa bränslen :
Transport infrastructure: EUR 189 million of EU funding for projects contributing to greener mobility (europa.eu)

Resultat utlysning Militär mobilitet 2022

I september 2022 skickade Sverige in tre ansökningar i den andra CEF-utlysningen inom Militär Mobilitet. Tisdag 20 december 2022 meddelades att samtliga svenska projekt får tilldelning. Totalt innebär detta cirka 42 miljoner euro i EU-bidrag. Av de tre projekten som får tilldelning står Trafikverket bakom två: Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg – Degerön samt broar över E22:an vid Helge å. Trelleborgs kommun står bakom ansökan om förberedande arbete för en västlig ringväg.

CINEA – resultat utlysning Militär Mobilitet 2022: 
Transport infrastructure: EU allocates further EUR 616 million to civilian-defence dual-use investments on the Trans-European Transport Network (europa.eu)

2022 CEF Transport MAP call

Den 13 september 2022 öppnade utlysningen för 2022 CEF Transport MAP call. Utlysningen har en budget på 5,12 miljarder euro. Samma områden omfattas som i 2021 års breda utlysning, med undantag för Militär Mobilitet som har frikopplats och tidigarelagts. Mer information om utlysningen finns hos CINEA. Se länk längre ned på sidan. Ni kan även kontakta CEF-sekretariatet med frågor.

Information om utlysningens innehåll kommer även att presenteras på en informationsdag i CINEA:s regi den 5 oktober. Se länk längre ned på sidan för information om dagordning och anmälan. Den 10 oktober följer vi på CEF-sekretariatet upp med ett informationstillfälle där frågor kan ställas direkt till oss. Information om anmälan till CEF-sekretariatets möte kommer att skickas ut separat.

För ansökningar med svenska partners gäller samma förutsättningar som i tidigare ansökningsomgångar. Tidplanen är enligt följande:

 • 13 september - CEF 2022 Transport MAP call offentliggörs
 • 5 oktober - CINEA informationsmöte (digitalt möte) kl. 10:00-14:40
 • 10 oktober - Nationellt informationstillfälle (digitalt möte) kl. 13:00-15:00     
 • 17 oktober - Projekt-pm skickas till CEF-sekretariatet, deadline kl. 08:00
 • 5 december - Slutlig och komplett ansökan skickas till CEF-sekretariatet, deadline kl. 08:00
 • 16 december - Senaste datum för beslut om vilka ansökningar som tillstyrks av Regeringen
 • 18 januari -  Sista ansökningsdag till CINEA, deadline kl. 17:00

Projekt-pm och slutlig ansökan skickas till CEF-sekretariatet. Du hittar kontaktuppgifterna under kontaktfliken högre upp sida sidan. Mall för projekt-pm på svenska poch engelska finns längre ned på sidan.

2021 CEF Transport MAP call – utfall

Den 21 juni 2022 beviljades sex svenska infrastrukturprojekt medel från CEF-fonden på sammanlagt cirka 1,4 miljarder kronor. Det är den högsta summan på flera år. Projekten som beviljades medfinansiering var:

 • The West Link – Centralstation railway tunnel
 • ERTMS Onboard
 • Umeå Port of the Future – for sustainable transports and modal shift in the Scan-Med Core Network Corridor
 • Baltic comprehensive ports for climate and environment – improvements in Port of Ystad and Port of Rauma
 • Clean and Efficient Multimodal Hub in the port of Trelleborg
 • Optimization and greening of traffic flows on the TEN-T corridors connecting Scandinavia and the Continent

CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility – rullande ansökningar 2021-2023

Med en total budget på 1,5 miljarder euro finansierar AFIF (Alternative Fuels Infrastructure Facility ) utbyggnaden av infrastruktur för leverans av alternativa bränslen och bidrar därmed till att minska koldioxidutsläppen från transporter längs TEN-T-nätet. Utlysningen genomförs genom en rullande ansökningsomgång med fem slutdatum för inlämnande av förslag från 2021 fram till slutet av 2023.

Två ansökningsdatum kvarstår:

 • 13 april 2023 
 • 19 september 2023

CEF-sekretariatet kommer att kommunicera PM-deadline för den sista ansökningsomgången i god tid innan ansökan behöver lämnas in. Men tveka inte att höra av er till sekretariatet om ni redan nu har ett potentiellt projekt på gång.

Övrigt

Aktuella utlysningstexter för Sverige och mall för projekt-pm hittar du under ”Mallar och andra Underlag”. Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till Svenska CEF-sekretariatets nyhetsbrev genom att skicka ett meddelande via formuläret under "Kontaktuppgifter" som du hittar högst upp på sidan.