Ansök om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

CEF (Connecting Europe Facility) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T).

CEF-förordningen för perioden 2021–2027 omfattar områdena Transport, Digital och Energi. CEF-fonden innehåller 33,71 miljarder Euro. 25,81 miljarder Euro avser området Transport.

På regeringens uppdrag koordinerar Trafikverket ansökningar om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa inom transportområdet som upprättas av en svensk aktör, eller där en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk aktör. Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond.

På Trafikverket finns en särskild funktion, Svenska CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna.

Anneli Malmberg (Borlänge), Andreas Hällbrant (Göteborg), Mattias Nilsen (Halmstad) och Sorin Sima (Kristianstad) utgör CEF-sekretariatet för transport i Sverige.

För pågående och kommande projekt har CEF-sekretariatet ett uppdelat controller-ansvar där geografisk närhet är en viktig utgångspunkt. Detta är av betydelse då CEF-sekretariatet gärna besöker projekt och potentiella projekt. Bjud gärna in oss så försöker vi hitta ett lämpligt tillfälle!

.

Utlysningar publiceras av CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Därefter bestämmer CEF-sekretariatet i samråd med Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet de inlämningsdatum som ska gälla för svenska sökande. Det är viktigt att alla svenska parter som söker stöd utgår från de datum som kommuniceras av CEF-sekretariatet i Sverige.

Det bestäms ett datum för när Projekt-PM ska vara inskickade och ett datum för slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet. För flertalet utlysningar hålls det även informationstillfällen, dels i regi av CINEA dels med Trafikverkets CEF-sekretariat som värd – då med ett svenskt perspektiv. Detta är bra tillfällen att ställa frågor samt för att får information. Ambitionen är att informationsmöten hålls kort efter att utlysningen har publicerats.

Projekt-PM

Det första steget i ansökningsprocessen är att skicka in ett projekt-PM till svenska CEF-sekretariatet . Här ska det tänkta projektet beskrivas och motiveras kortfattat. Även preliminära uppgifter om kostnader och finansiering ska anges. Dokumentet ska inte överskrida 4 sidor. En mall finns på svenska och engelska som tydliggör vad som ska skickas in. Dessa hittar ni under ”Mallar och underlag” längst ned på sidan.

Dialog med CEF-sekretariatet

Efter att ett projekt-PM har skickats in finns möjlighet till dialog med CEF-sekretariatet. Syftet med detta är att i möjligaste mån undvika att tid och pengar läggs på ansökningar som inte uppfyller alla krav eller som inte bedöms ha tillräckliga möjligheter att få stöd. Beslutet att gå vidare eller inte med en ansökan tas sedan av sökande part.

Slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet

Alla ansökningar inom CEF transport ska godkännas av regeringen. Slutlig ansökan måste skickas in till svenska CEF-sekretariatet i god tid (enligt fastlagt datum) innan utlysningen stängs av CINEA. Detta eftersom Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet ska godkänna svenska ansökningar. Efter departementets godkännande informeras sökande parter. Slutliga ansökningshandlingar registreras av det sökande projektet, på CINEA:s portal.

Process för projekt som bifall av CINEA

Beslut om vilka projekt som får stöd från CEF fastställs ett antal månader efter att utlysningen stängts. Vid sin utvärdering utgår CINEA från följande fem kriterier som bedöms enligt en fastställd ordning: mogenhet, kvalitet, påverkan, prioritet och angelägenhet, katalytisk effekt av CEF-finansiering. Projekt som får bifall ska därefter ingå ett avtal med CINEA. Dessa avtal benämns General Agreement. Här fastställs parternas åtagande under den period projektet pågår. Mer information på engelska finns att inhämta på CINEA:s hemsida.

 

Nyhetsuppdateringar

2023 CEF Transport MAP call

Utlysningen påbörjades den 26 september 2023 och stänger 30 januari 2024.
2023 CEF Transport Calls for proposals (europa.eu)

Beslut om reviderat arbetsprogram togs den 27 juli. (Länk reviderat arbetsprogram: c2023_4886.pdf (europa.eu))

Den största förändringen berörde budgeten, som ökat rejält inom potten ”Core Network”. Budgeten uppgår totalt till 4,7 miljarder euro.

Följande hålltider har fastställts i samverkan med CEF-ansvariga i Danmark:

  • 26 oktober – PM till CEF-sekretariatet
  • 11 december – Ansökan till CEF-sekretariatet
  • 30 januari 2024 – Utlysningen stängs

CINEA kommer att hålla en informationsdag tisdagen den 10 oktober.
2023 CEF Transport calls for proposals Info Day (europa.eu)

54 miljoner euro till svenska projekt – CEF-utlysningen om Militär Rörlighet beslutad

23 januari 2024 beslutades att fem svenska projekt som skickades in i 2023 års utlysning om Militär Rörlighet får tilldelning. Totalt innebär detta cirka 54 miljoner euro i EU-bidrag till svenska aktörer. CEF-sekretariatet samverkade med Försvarsmakten i samordningen av ansökningsomgången.

Av de fem projekten som får tilldelning står Trafikverket bakom tre: åtgärder på Malmbanan (Sikträsk, Sävastnäs, Murjek), utbyggnad motorväg E4 Kånna–Ljungby och Olskroken planskildhet (järnväg) i Göteborg. Vidare står Halmstads kommun bakom en ansökan om väganslutning mellan E6:an och hamnen i Halmstad och Sundsvalls kommun står bakom en ansökan om förstärkta broanslutningar till Tunadalshamnen i Sundsvall.

Samtliga tilldelade svenska projekt bedömdes ha stor nytta både för militära och civila transporter.

Totalt tilldelas 807 miljoner euro till 38 projekt. Sveriges andel av tilldelningen är ca 7 % av total budget, samt ca 13 % av antalet projekt. I den här utlysningen kunde samtliga 27 EU-länder söka från samma pott.
CINEA – resultat utlysning Militär Rörlighet 2023

AFIF

Hösten 2023 genomfördes det femte och sista ansökningstillfället i en rullande utlysningen (5 olika utlysningstillfällen under flera års tid) som påbörjades 2021. CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility call for proposal (europa.eu
Beslut om tilldelning väntas under februari 2024.

Nya utlysningar inom alternativa bränslen (AFIF) väntas komma under 2024, med start i september. Exakta datum kommuniceras när de är fastställda.

Projektcontroller

Varje pågående CEF-projekt med svenska partners har en tilldelad projektcontroller från svenska CEF-sekretariatet. Om ni känner er osäkra på vem som är projektcontroller för ert projekt ber vi er att skicka ett mail till CEF.sekretariatet@trafikverket.se så återkommer vi med besked.

Platsbesök

CEF-sekretariatet vill gärna träffa så många svenska transportaktörer som möjligt. Dels finns det en stor nytta med att besöka pågående projekt från erfarna sökande organisationer, dels träffar vi gärna er som funderar på vilka möjligheter CEF kan erbjuda.

Kontakta den av oss som sitter närmast geografiskt.
Anneli Malmberg: Borlänge
Andreas Hällbrant: Göteborg
Mathias Nilsen: Halmstad
Sorin Sima: Kristianstad